Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(93)

Příklad formulovaných kriterií a stanovených indikátorů pro evaluaci práce dětí ve výuce:


př. 1 – anglický jazyk

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

 

slovní zásoba

znalost slovní zásoby psaní slovíček výslovnost

vyslovuje foneticky správně danou slovní zásobu, zajímá se o její rozšíření, píše slovíčka správně, sám najde chybu a opraví ji

vyslovuje foneticky správně danou slovní zásobu, píše slovíčka správně, najde chybu ve vyznačeném úseku textu, sám ji opraví

foneticky správně vyslovuje většinu slov, psanou podobu zaměňuje s mluvenou, chybu opraví ve větě s dopomocí

většinu slov foneticky správně nevyslovuje, zaměňuje mluvenou a psanou podobu slov, chybu opraví pouze pod přímým vedením

většinu slov špatně vyslovuje i zapisuje, chybu neopraví ani pod přímým vedením

mluvená podoba jazyka

rozhovor

je schopen vést rozhovor, automaticky a samostatně používá danou slovní zásobu a gramatické jevy

je schopen vést rozhovor, většinou samostatně používá danou slovní zásobu a gramatické jevy, používá pomůcky

v rozhovoru potřebuje být veden, odpovídá krátkými větami či jen slovy, odpovědi tvoří s dopomocí

pouze pod přímým vedením a za použití pomůcek odpovídá jednoduše osobě, která vede rozhovor

není schopen rozhovor zrealizovat ani pod přímým vedením

poslech

naslouchá mluvenému slovu, reprodukuje text, odpovídá na otázky, plní pokyny

naslouchá mluvenému slovu, samostatně reprodukuje část textu, samostatně odpovídá na otázky, plní pokyny

snaží se mluvené slovo chápat, s dopomocí odpovídá na jednoduché otázky, plní pokyny

mluvené slovo jen těžce vstřebává, špatně se orientuje, s dopomocí plní pokyny

není schopen ze slyšeného slova získat jakékoli informace, pod vedením neplní ani základní pokyny

 

 

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

psaná podoba jazyka

čtení porozumění čtenému textu

čte plynule text přiměřené náročnosti, chápe smysl vět, odpovídá na otázky, text reprodukuje

čte text přiměřené náročnosti, chápe smysl většiny vět,  odpovídá na jednoduché otázky, částečně reprodukuje obsah

čtení textu přiměřené náročnosti není plynulé, u slov často zaměňuje mluvenou podobu s psanou, chápe smysl jednoduchých vět, s dopomocí odpovídá na některé z otázek

čte pouze velmi jednoduchý text, často s chybami, nechápe příliš smysl, pod přímým vedením odpovídá na velmi jednoduché otázky

není schopen přečíst text na základě neznalosti slovní zásoby, čtenému nerozumí

gramatika

používání probíraných jevů

samostatně a automaticky používá probrané gramatické jevy, chybu sám najde a opraví

samostatně používá probrané jevy a většinou správně, umí se opřít o pomůcky, chybu většinou sám najde a opraví

probrané jevy používá pouze izolovaně s dopomocí, stejně jako pomůcky, chybu opravuje pod vedením

pouze pod vedením používá jednodušší gramatické jevy, chybu nenajde, často ani pod vedením neopraví

gramatické jevy nezvládá, nepoužívá je ani v izolované podobě

postoj k práci

osobní pokrok

aktivně, cíleně a samostatně pracuje na osobním pokroku

cíleně a s dopomocí pracuje na osobním pokroku

s dopomocí pracuje, zlepšuje pouze jednotlivosti

pod přímým vedením zlepšuje pouze jednotlivosti

ani pod přímým vedením nezvládá pracovat na osobním pokroku

připravenost a plnění DÚ

cíleně pracuje, připravuje se pečlivě a pravidelně, plní aktivně všechny úkoly

cíleně pracuje a připravuje se pravidelně, úkoly většinou plní

připravuje se nepravidelně, úkoly plní občas

připravuje se zřídka, úkoly většinou neplní

nepřipravuje se a neplní úkoly

 

 


př. 2 – Hudební výchova a flétna

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

vokální a instrumentální činnosti

pěvecký a mluvní projev

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením zvládá činnosti

nezvládá činnosti

hra na hudební nástroje

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením zvládá hru

nezvládá hru

hudební rytmus a taktování

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením zvládá činnosti

nezvládá činnosti

 

hudební teorie a pojmy

 

automaticky správně rozlišuje a orientuje se

 

většinou správně, uvědomuje si chybu, opravuje ji sám

 

po upozornění opravuje chyby

 

částečně ovládá s dopomocí

 

neovládá hudební teorii a nezná hudební pojmy

hudební nástroje

automaticky správně zná a rozlišuje

většinou zná a správně rozlišuje

po upozornění pozná a rozlišuje

částečně rozlišuje s dopomocí

nerozlišuje a nepozná

improvizace

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením zvládá improvizaci

nezvládá improvizaci

 

 

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

hudebně pohybové činnosti

pohybový doprovod znějící hudby (taneční kroky)

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

částečně zvládá činnosti

nezvládá činnosti

improvizace

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením zvládá improvizaci

nezvládá improvizaci

poslechové činnosti

hudební výrazové prostředky, kvality tónů

automaticky správně rozlišuje a orientuje se

většinou správně, uvědomuje si chybu, opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

částečně ovládá s dopomocí

nezvládá poslechové činnosti

hudební styly a žánry

automaticky rozlišuje správně

většinou rozlišuje správně, uvědomuje si chybu, opravuje ji sám

po upozornění rozlišuje a opravuje chyby

částečně rozlišuje s dopomocí

nerozlišuje hudební styly a žánry

skladatelé a jejich tvorba

automaticky správně zná a rozlišuje

většinou zná a správně rozlišuje

po upozornění pozná a rozlišuje

částečně rozlišuje s dopomocí

nerozlišuje a nepozná

hra na flétnu

držení flétny

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění drží správně

pouze pod přímým vedením drží správně

nezvládá správné držení flétny

tvoření tónů

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením pracuje správně

nezvládá tvoření tónů

hra  nápodobou

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením hraje správně

nezvládá hru nápodobou

hra s popisem not

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

pouze pod přímým vedením hraje správně

nezvládá hru s popisem not

vícehlas

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

částečně hraje ve vícehlase

nezvládá hru ve        vícehlase

hra ve skupině

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

částečně hraje ve skupině

nezvládá hru ve skupině

hra s doprovodem

automaticky správně

většinou správně, uvědomuje si chybu a opravuje ji sám

po upozornění opravuje chyby

částečně hraje s doprovodem

nezvládá hru s doprovodem

postoj k práci

osobní pokrok

aktivně, cíleně a samostatně pracuje na osobním pokroku

cíleně a s dopomocí pracuje na osobním pokroku

s dopomocí pracuje, zlepšuje pouze jednotlivosti

pod přímým vedením zlepšuje pouze jednotlivosti

ani pod přímým vedením nezvládá pracovat na osobním pokroku

připravenost a plnění DÚ

cíleně pracuje, připravuje se pečlivě a pravidelně, plní aktivně všechny úkoly

cíleně pracuje a připravuje se pravidelně, úkoly většinou plní

připravuje se nepravidelně, úkoly plní občas

připravuje se zřídka, úkoly většinou neplní

nepřipravuje se a neplní úkoly
př. 3 – část člověk a jeho svět + vlastivěda + přírodověda

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

práce s informacemi

vyhledávání informací

samostatně, využívá různých zdrojů, volí texty a studijní materiály přiměřené svým schopnostem

většinou samostatně, využívá různých zdrojů, po dopomoci přiměřených schopnostem

učitel volí zdroje přiměřené schopnostem, žák pak v nich vyhledává informace

žák vyhledává informace pouze ve velmi jednoduchých textech pouze pod přímým vedením

žák nezvládá vyhledávat informace ani za dopomoci

práce s informacemi

samostatně zpracovává informace různými způsoby, připravuje prezentaci

většinou samostatně zpracovává informace, po upozornění volí různé způsoby

s dopomocí zpracovává informace známým způsobem, s dopomocí se učí a připravuje

pouze pod vedením zpracovává informace, výjimečně se učí a připravuje, čerpá hlavně informace z práce v hodině

Nezvládá zpracovávat informace ani pod vedením, neučí se a nepřipravuje

prezentace informací

prezentuje samostatně, zajímavým způsobem, přiměřené množství, dle zadání úkolů a dohodnutých kriterií

prezentuje samostatně, občas využívá dopomoci (návodných otázek), dle dohodnutých kritérií a zadání

prezentuje za dopomoci dle návodných otázek

prezentuje s chybami i pod přímým vedením, využívá pouze návodných otázek, na většinu nezná odpověď

nezvládá prezentaci ani pod přímým vedením

místo, kde žijeme

(ČaJS 1.-3. + V)

orientace v plánu, na mapě (okolí, ČR, Evropy, světa)

samostatně se orientuje na daném plánu, mapě, vyčte z ní informace, vyhledává údaje navíc

většinou se orientuje na daném plánu, mapě vyčte z ní zadané informace

s dopomocí se orientuje na mapě nebo plánu a vyhledává informace

pouze pod přímým vedením se částečně orientuje na mapě nebo plánu

neorientuje se na mapě ani plánu a to ani pod přímým vedením

čas

orientace v čase (hodiny, dny, …)

správně se orientuje v čase

většinou správně se orientuje v čase

s dopomocí se orientuje v čase

pod vedením se částečně orientuje v čase

neorientuje se v čase

používání hodin k měření času

automaticky využívá hodiny k měření času

po upozornění a dopomoci využívá hodiny k měření času

s dopomocí využívá hodiny k měření času

pod vedením využívá částečně hodiny k měření času

nevyužívá hodiny k měření času

pravidla silničního provozu

zná pravidla a automaticky je používá při akcích školy

zná pravidla a většinou je používá při akcích školy

zná pravidla ale většinou je nepoužívá při akcích školy

zná některá pravidla a nepoužívá je při akcích školy

nezná pravidla

využívání jízdních řádů

samostatně vyhledává spoje

s dopomocí vyhledává spoje

pod vedením vyhledává spoje

většinou chybně vyhledává spoje

neorientuje se v jízdních řádech

látky a jejich vlastnosti (zkoumání formou pokusů)

(Př 4.-5.)

pokusy a zkoumání

aktivně, samostatně dle návodu i ústních pokynů

samostatně, s počáteční dopomocí dle návodu a pokynů

dle návodu  po jednotlivých krocích

pod přímým vedením po jednotlivých pokynech

nezvládá pracovat ani pod vedením

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny

automaticky dodržuje

po upozornění dodržuje

pouze pod vedením dodržuje

většinou nedodržuje

nedodržuje je

 

 

KRITERIA

INDIKÁTORY

1

2

3

4

5

aplikace znalostí

výběr společných znaků, základních informací

samostatně pracuje s informacemi, vyhledává základní informace

samostatně pracuje s informacemi, s dopomocí vyhledává základní informace

s dopomocí vyhledává základní informace

pracuje dle dodaných základních informací

nezvládá uchopit ani dodané informace

vyslovení hypotézy, její ověřování srovnáváním

samostatně vyslovuje hypotézy a ověřuje je různými způsoby

samostatně vyslovuje hypotézy a s dopomocí nebo známým způsobem je ověřuje

s dopomocí vyslovuje hypotézy a podle jednoduchého návodu je ověřuje

výjimečně vyslovuje hypotézy, pod vedením částečně ověřuje

nepracuje s hypotézami a nezvládá je ověřovat

aplikace

využívá zkušeností a aplikuje je dále

s dopomocí využívá zkušeností a aplikuje je dále

pod vedením využívá zkušeností a aplikuje je dále

neaplikuje, zůstává ve fázi ověřování

neaplikuje, neověřuje

postoj k práci

osobní pokrok

aktivně, cíleně a samostatně pracuje na osobním pokroku

cíleně a s dopomocí pracuje na osobním pokroku

s dopomocí pracuje, zlepšuje pouze jednotlivosti

pod přímým vedením zlepšuje pouze jednotlivosti

ani pod přímým vedením nezvládá pracovat na osobním pokroku

připravenost a plnění DÚ

cíleně pracuje, připravuje se pečlivě a pravidelně, plní aktivně všechny úkoly

cíleně pracuje a připravuje se pravidelně, úkoly většinou plní

připravuje se nepravidelně, úkoly plní občas

připravuje se zřídka, úkoly většinou neplní

nepřipravuje se a neplní úkoly

 

Nahoru