Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(95)

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení (ŠVP školy)

 

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 – výborný

Ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

Ovládá

3 – dobrý

V podstatě ovládá

4 – dostatečný

Ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný

Neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2chvalitebný

Uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

Menší samostatnost v myšlení

4dostatečný

Nesamostatné myšlení

5nedostatečný

Odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1výborný

Výstižné a poměrně přesné

2chvalitebný

Celkem výstižné

3 – dobrý

Myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4dostatečný

Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5nedostatečný

I na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1výborný

Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2chvalitebný

Dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

Řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4dostatečný

Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5nedostatečný

Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1výborný

Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2chvalitebný

Učí se svědomitě

3 – dobrý

K učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4dostatečný

Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5nedostatečný

Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 


Chování

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

Nahoru