Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

7. Vysvětlení pojmů a zkratky

 

Pojmy:

 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (the International Organization for Standardization), vydává mezinárodní normy, vznikla v roce 1947, má 137 členských států, sídlí v Ženevě.

ČSN EN ISO 9001:2009 – mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, kde organizace:

a)      potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt (službu), který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a

b)      má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.

Systém managementu kvality (QMS) – systém kvalitního řízení organizace splňující požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009, znamenající koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace pokud se týká kvality.

Poznámka: Vedení a řízení (management) s ohledem na kvalitu obecně zahrnuje stanovení politiky kvality a cílů kvality, plánování kvality, řízení kvality, prokazování kvality a zlepšování kvality (viz slovník ČSN EN ISO 9000:2006, kap. 3).

HACCP – systém hodnocení kritických bodů v gastronomii ukládá Vyhláška č. 137/2004 všem, kteří vyrábějí nebo uvádějí na trh (prodávají) jídlo a nápoje. Splnění tohoto úkolu sledují a kontrolují příslušné hygienické stanice – týká se školní kuchyně a jídelny,  je součástí systému managementu kvality školy.

 

 

Zkratky:

 

AE – autoevaluace

EN – evaluační nástroj

ŘŠ – ředitel školy

SČMSD – Svaz českých a moravských spotřebních družstev

VVP – výchovně-vzdělávací proces

QMS – systém managementu kvality (quality management system)

 

 

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

 

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zřizovatelem jedenácti středních škol, mezi které patří i Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o.

Všechny jsou zařazeny do sítě MŠMT ČR jako školy soukromé a mají právní postavení společnosti s ručením omezeným. Jednatelem těchto škol je PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

Školy SČMSD se převážně zaměřují na obchodně ekonomické a gastronomické obory a oblast služeb.  Výchovně-vzdělávací programy probíhají především v oblasti středního vzdělávání a menším dílem i v oblasti vyššího odborného vzdělávání.

Z celkového počtu žáků škol SČMSD, pohybujícího se i přes výrazný demografický pokles nadále nad 5 tisíci žáky, se jich zhruba polovina připravuje v oborech vzdělání směřujících k dosažení středního vzdělání s výučním listem a polovina v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V oblasti vyššího odborného vzdělávání je pak cílem poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu v oblasti gastronomie, služeb a cestovního ruchu s titulem DiS.

Školám SČMSD se průběžně daří získávat maximální státní dotaci, tj. 90 % státního normativu.

Od července roku 2006 probíhá ve školách SČMSD realizace projektu shody systému managementu kvality (QMS) s požadavky norem ISO řady 9000, jehož cílem je postupná racionalizace jednotlivých výchovně-vzdělávacích, ekonomických a koncepčních procesů a jejich vysoká kvalita na základě společné politiky kvality, která byla vyhlášena vedením škol SČMSD v roce 2007.

V listopadu 2008 školy SČMSD získaly Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 formou skupinové certifikace pro předmět Výchova a vzdělávání žáků na střední škole.

V roce 2009 a 2010 školy SČMSD obhájily na základě výsledku dozorového auditu Certifikačního orgánu CSQ-CERT při České společnosti pro jakost, o. s., Praha platnost přiděleného Certifikátu shody.

V roce 2009 byl pro všechny školy SČMSD aktivován internetový informační systém tzv. SaŠa, který výrazně zlepšil úroveň komunikace mezi školami SČMSD navzájem, ale i mezi školami a vedením škol a zabezpečil vydávání a distribuci společné (centrální) řídící dokumentace i řídící dokumentace jednotlivých škol, a rovněž sjednotil a zlepšil přístup uživatelů k této dokumentaci. Pracovníci školy mají přístup k informačnímu systému i z domova. Tento systém umožňuje využívat zkušeností a dobré praxe mezi školami (v rámci benchmarkingu), a tím i zvyšovat úroveň zavedeného systému managementu kvality.

Certifikát 1 Certifikát 2

 

Historie školy

Do té doby zde vedle německých škol existovala pouze jediná česká matiční škola. Řemeslnická jednota za podpory české inteligence prosadila myšlenku zřídit českou živnostenskou pokračovací školu. Škola byla otevřena v říjnu 1911 a nejpočetněji byli zastoupeni obuvničtí učni. Postupně přibývaly další pokračovací školy, v nichž se učili budoucí truhláři, kovodělníci, krejčí a švadleny, kožešníci, číšníci, pekaři, cukráři, řezníci, mlynáři, holiči a stavební dělníci.

V roce 1931 byly školy soustředěny do nové budovy Odborných škol živnostenských vybavené třídami i dílnami. Po sedmileté přestávce zapříčiněné 2. světovou válkou, v říjnu 1945, bylo opět zahájeno vyučování, budova školy však byla silně poškozena bombardováním.

Budova školy 1931 Plakát k slavnostnímu otevření budovy

V roce 1952 byla činnost školy dočasně ukončena a znovu obnovena až 1. 9. 1959. Studovalo v ní 125 žáků oborů Truhlář, Keramik a Prodavač. Školní rok 1961/1962 přivítal žáky v nové budově učňovské školy na Alšově ulici. V následujících letech vzrůstal počet učňů i vyučovaných oborů.

V 70. letech se znovu řešil problém nové, větší budovy, neboť 1200 učňů studujících 10 učebních oborů se vzdělávalo na třech různých pracovištích ve Znojmě. V roce 1972 byla proto zahájena výstavba nové školy na Přímětické ulici. Na vlastní stavbě se brigádnicky podíleli i tehdejší učitelé školy. Výuka v nové budově byla zahájena ve školním roce 1976/1977. 1. 9. 1979 došlo ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště.

Výstavba nové budovy Dokončená nová budova

K 1. 1. 1981 byla SOU reorganizována pod Správu SOU Praha. Ve školním roce 1981/82, po vzniku samostatné SOU stavební, ve škole zůstávají učební obory Kuchař-číšník, Prodavač, Automechanik, Truhlář a dvouletý studijní obor SŠP se zaměřením na vnitřní obchod a počet žáků činil 889. Nabídka oborů byla od roku 1986 rozšířena o externí studium oborů Kuchař-číšník a Prodavač.

1. 1. 1991 bylo učiliště, už tehdy největší ve Znojmě, transformováno na SOU, družstevní podnik, jehož zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, a získalo právní subjektivitu. V roce 1991 byl otevřen nový učební obor Svrškářka a zřízena Rodinná škola.

27. 1. 1993 byly, SOU a Rodinná škola transformovány na obchodní společnost a zapsány do obchodního rejstříku jako SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o.  K 1. 9. 1993 zařadilo MH ČR střední odborné učiliště a MŠMT ČR střední odbornou školu do sítě soukromých škol.

Počátkem roku 1994 škola organizovala první barmanské kurzy, které se staly tradicí a i v současnosti se těší velkému zájmu studentů. O dva roky později přibyl neméně oblíbený kurz studené kuchyně. Ve školním roce 1994/1995 byl otevřen nový studijní obor Podnikání, obchod a služby, který patří i v současné době k oborům, o který mají žáci velký zájem. Škola navazuje spolupráci se Znojemskou besedou a dalšími kulturními institucemi a firmami v oblasti zabezpečení gastronomické stránky společenských akcí. Od roku 1997 se v prosinci pravidelně koná vánoční výstava odborných dovedností žáků, hojně navštěvovaná veřejností.

1. 9. 2000 byl otevřen učební obor Kadeřník a byla vybudována kadeřnická provozovna.

Školní rok 2003/2004 přivítal ve škole první studentky oboru Kosmetička a následující rok zahájili studium první žáci oboru Hotelnictví a turismus.

Nahoru