Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

7. Činnosti školy směřující k naplnění autoevaluačních cílů v průběhu sledovaného období

Škola průběžně analyzovala a vyhodnocovala výsledky, které získávala v procesu popisované autoevaluace. Zároveň přijímala důležitá opatření a formulovala další kroky, které povedou k naplnění autoevaluačních cílů.

Základním prostředkem k řízení autoevaluace ve škole byla a je řízená diskuse. Řízené diskuse se pravidelně pořádaly každý měsíc, byly zaměřeny na ověřování dílčích evaluačních cílů (kritérií) a stanovení následných opatření.

Příklad řízené diskuse

(řídila ředitelka školy Mgr. Anna Císařová):

Co se škole již podařilo naplnit? Co ještě školu dále čeká? Jaké činnosti jsou kladně přijímány a vnímány nejen učiteli, ale i žáky a rodiči?

Uveďme nejdůležitější aktivity:

 • slovní hodnocení každý měsíc, žáci jsou hodnoceni bezprostředně po výkonu, jsou často chváleni – toto podporuje důvěryhodné prostředí pro žáky, rodiče i žáci oceňují;

 • případná nekázeň, hlavně o přestávkách, je okamžitě řešena;

 • ranní kruh (rozvíjení osvědčených technik) naučí děti vzájemnému naslouchání (využívání prvků programu Začít spolu) – tato aktivita je využívaná také s cílem využívání pozitivních sociálních vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli;

 • spolupráce napříč ročníky – výčet společných akcí; zachovávání lidových tradic v mnoha akcích školy – pozitivní zpětná vazba, vyhodnocení videozáznamů;

 • rodiče společně s dětmi navštěvují zahradu MŠ, využívají ji i odpoledne po škole – opět pozitivní zpětná vazba od rodičů i od dětí

 • články do Radnických listů – škola o sobě „dává vědět“, veřejnost má možnost se pravidelně seznamovat s akcemi školy i nabídkou školy pro veřejnost;

 • zvláštní pozornost je věnována žákům, kteří jsou často nemocni – naplňování individuálního přístupu – důsledná individuální péče všem (např. návštěvy u dětí doma. apod.);

 • využívání počítačů, zejména v hodinách anglického jazyka využívání počítačových programů – postupné naplňování dílčích cílů;

 • velmi podrobné informace o každém dítěti, důvěrná znalost dítěte i rodinného prostředí, hodnocení založené na pozitivním přístupu; hodnocení prospěchu a chování žáků (ukázka hodnocení viz v příloze č. 5).

Jaká opatření jsou nezbytná?

 • více využívat počítačové programy,

 • k tomuto využívat nabídky dalšího vzdělávání učitelů.

Opatření na základě dotazníkových šetření

Škola si průběžně pokládala důležitou otázku, která vyplynula z výsledků dotazníku:

Co jsme již v procesu autoevaluace zrealizovali a co je možné v této oblasti dále zlepšovat?

Jaké má škola rezervy?“

V průběhu autoevaluace vedení školy uskutečnilo:

Pravidelné mimovýukové akce – rozšíření nabídky kroužků.

Pravidelné konzultační hodiny učitelů (1 hodina týdně), kdy každý rodič je informován v tom smyslu, že může kdykoliv ve vyhrazenou hodinu přijít za učitelem a vše s ním konzultovat – prospěch i chování, případně jakýkoliv problém, o kterém se chce poradit s učitelem.

Uvedenou nabídkou škola výrazně vyšla vstříc těm rodičům, kteří v uvedených oblastech nebyli spokojeni na 100 %.

Prioritou školy je spokojený žák.

Škola buduje pro své žáky bezpečné zázemí, kde se jim dostává kvalitního vzdělání.

Malotřídka na venkově má mimo jiné výhody v tom, že jsou spolu žáci věkově rozdílní, učí se v malém počtu, dobře znají své učitele nejen jako pedagogy, ale i jako občany obce, se kterými často komunikují při různých příležitostech (stejně jako jejich rodiče). Právě tyto vztahy podporují vztah žáků i jejich rodičů ke škole.

Žákům byl v průběhu evaluačních činností zadán dotazník (vytvořený pedagogickými pracovníky školy), který zjišťoval vztah žáků ke škole, k výuce, ke spolužákům, jejich prožitky a pocity (viz příloha číslo 4). Dotazník byl doplněn rozhovory se žáky, které probíhaly na začátku a na konci popisované autoevaluace. Žáci měli možnost se více rozhovořit o tom, co se jim ve škole líbí, na koho se ve škole těší, jaké zájmové kroužky si vybrali, jak v kroužkách pracují apod.

Se žáky 1. třídy byl proveden rozhovor, který směřoval ke stejnému cíli.

Žáci vesměs dávali najevo kladný vztah ke škole a ke všemu, co se týká školního života.

U žáků převládá pocit bezpečí, děti mají ve třídách kamarády, na které se těší a zažívají s nimi i společně s vyučujícími příjemné chvíle – nejen při zájmové činnosti, ale i při vyučování.

Uvedená zjištění plně korespondují s tím, jak učitelé vnímají svoji práci (viz výsledky dotazníku) – jako smysluplnou činnost, ve které nacházejí možnost seberealizace.

Čím dále škola přispěla ke spokojenosti žáků i rodičů?

Škola v době popisované autoevaluace rozšířila nabídku kroužků. Zaměřila se na anglický jazyk, nově nabídla konverzaci angličtiny pro začátečníky i pro pokročilé žáky, rozšířila nabídku v oblasti informační gramotnosti žáků.

Škola uvedla do provozu školní zahradu i pro využití rodičů s dětmi při volnočasových aktivitách.

Dále se škola ve zvýšené míře formou „přípravných kurzů“ věnovala přípravě žáků 5. tříd (kteří projevili zájem) na studium v osmiletých gymnáziích. Slova ředitelky školy potvrzují úspěšnost jejich žáků:

V loňském roce z osmi žáků se 4 hlásili na gymnázia, všichni byli přijatí.
Letos z celkem 13 našich žáků dělalo přijímačky na gymnázium 8 žáků, přijato bylo 7 žáků.

V tomto ohledu vykazujeme lepší výsledky, než srovnatelné školy.“

Škola se též zaměřila velmi intenzivně na nápravnou péči o integrované dětí, aby se i ony cítily ve škole šťastně a bezpečně.

Služby pro veřejnost

Škola též v době popisované autoevaluace nabídla nové využití prostoru školy, konkrétně tělocvičny pro občany Sedlce, což bylo kladně přijato. V tělocvičně se mimo jiné nabízí možnost cvičení dětí s rodiči, což velmi přispívá k pozitivnímu hodnocení školy rodiči-občany a k jejich spokojenosti.

Společné využití volného času rodičů s jejich dětmi umožňuje v současné době i otevření školní zahrady pro rodičovskou veřejnost (viz výše), rodiče tak mají možnost se neformálně sejít s učiteli, kteří zahradu využívají společně se žáky k nejrůznějším výchovně-vzdělávacím činnostem.

Ke spokojenosti občanů přispívá i otevření kopicentra ve škole, občané se postupně učí toto kopicentrum využívat – postupně se dopracovali až k 30 kopiím měsíčně (centrum poskytuje služby za stejných podmínek jako na Městském úřadu ve Starém Plzenci vzdáleném
2 kilometry, šetří tak občanům jejich čas).

Škola velmi intenzivně rozvíjela v průběhu popisované autoevaluace svoje aktivity pro občany v dalších zajímavých nabídkách, byla mimo jiné i spolupořadatelkou přednášek pro školu i veřejnost, např. NP USA (Ing.Mašek), Island (Petr Rada), Psí spřežení (Ing.J. Burian).Přednášky se podle slov paní ředitelky velmi líbily, přednášeli totiž rodiče, kteří cestují po světě a velmi zajímavě o tom dokáží hovořit. Další přednášky a besedy jsou již naplánovány.

Mezi další významné akce, na kterých se podíleli i občané obce, můžeme zařadit:

„Vánoční tvoření s rodiči a přáteli školy“ – tvorba adventních věnců, vánočních ozdob; tuto akci pořádá škola každý rok, ale snaží se o stále atraktivnější a zajímavější podobu – zpětnou vazbou je hojná účast zájemců z obce.

Dále jmenujme například akce „Den otevřených dveří“ a „Burza dětského oblečení a sportovních potřeb“ (více viz internetové stránky školy a fotoalbum).

Stále větší oblibě se těší využívání prostor škol (tělocvičny a školní zahrady) veřejností a také společné besídky a jiné akce.

Zpětnou vazbu škola získává rozhovory s rodiči, s občany obce a z videozáznamů uskutečněných akcí.

Škola nově pronajímá pro ženy z obce a okolí tělocvičnu (120.-Kč/hod.), což ženy velmi vítají.

V dohledné době, jak bylo několikrát zdůrazněno, je škola připravena zpřístupnit počítače veřejnosti.

Prestiž školy v posledních letech stoupá také z důvodu vyšší úrovně jazykové výuky. K tomu ředitelka školy dodává: „Před třemi lety byla přijata nová učitelka AJ a to se velmi pozitivně odrazilo na kvalitě výuky anglického jazyka. I nadále jsou nabízeny kroužky anglického i německého jazyka pro žáky škol, v přípravě je nabídka pro veřejnostv rámci platných živnostenských oprávnění je škola do budoucna připravena zahájit jazykové kurzy i pro veřejnost.“

Opatření pro minimalizaci pracovní zátěže

V dalším průběhu autoevaluace se vedení školy zaměřilo (mimo jiné) na práci pedagogických zaměstnanců. Vedení školy předpokládalo, že „spokojený učitel“ znamená ve svém důsledku i spokojeného rodiče i žáka, to vše se odrazí v dobré pověsti školy a v postojích občanů ke škole.

V průběhu autoevaluace proběhly rozhovory vedení školy s pedagogickými pracovníky (jejich obsah vycházel z výsledků dotazníkového šetření, viz příloha č 1).

Cílem bylo otevřeně hovořit o pracovních podmínkách ve škole, o vedení školy, o smysluplnosti práce, kterou učitelé vykonávají apod.

Škola (pod vedením ředitelky) stanovila následující opatření, kterými chtěla dosáhnout zlepšení pracovních podmínek:

 • tam, kde je to možné, umožnit učitelům spolurozhodování a participaci na úkolech, tím posílit demokratický styl vedení, otevřený styl jednání pro všechny a kooperaci.

 • umožnit učitelům „smysluplné“ další vzdělávání.

 • připravit vzdělávací akci pro pedagogické pracovníky zaměřenou na selfmanagement a práci s časem – harmonizaci pracovního a soukromého života.

Škola, jak již bylo výše uvedeno, rozšířila nabídku, zaměřila se na spokojenost všech subjektů školního života, včetně veřejnosti.

Výsledky evaluačních technik (opakovaně využitých) prokazují pozitivní posun v rozvoji školního i mimoškolního života a postupné naplňování evaluačních cílů.

Nahoru