Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Zjištěné výsledky na začátku i v průběhu autoevaluace, jejich interpretace

Výsledky dotazníku pro rodiče

Dotazník odevzdalo celkem 47 rodičů.

V první části dotazníku, která se ptala na důvody, proč si rodiče vybrali právě sedleckou školu, byly odpovědi velmi kladné vůči škole. Mnozí rodiče, i když není škola blízko bydliště, si školu přesto vybrali, protože si cení toho, že je pro jejich dítě bezpečným místem. To znamená, že někteří rodiče volí pro své dítě raději malou školu, kde nehrozí dítěti nebezpečí (např. šikana od starších spolužáků), než školu bližší místu bydliště.

Jeden rodič se doslovně vyjádřil takto:

Dceru jsme za dramatických okolností převedli ze Starého Plzence do Sedlce a našli zde pochopení od všech vyučujících pro sportovní aktivity.

Více než 95 % rodičů se vyjadřovalo v tom smyslu, že „škola má dobrou pověst, poskytuje kvalitní vzdělání, nachází se v příjemném prostředí“.

Druhá část dotazníku zjišťovala spokojenost rodičů s úrovní spolupráce se školou. Více než 95 % rodičů se kladně vyjádřilo v tom smyslu, že učitelé i vedení školy mají jejich plnou důvěru, že jsou připraveni s nimi řešit problémy, že jim vyhovuje způsob, jakým s nimi škola komunikuje.

Rodiče litují, že v Sedlci není 2. stupeň, zároveň si uvědomují, že tím by škola „…možná ztratila přednosti malé, rodinné, bezpečné školy“.

Rodiče oceňují zájmové kroužky, měli by další návrhy, jak nabídku rozšířit.

Rodiče oceňují možnost navštívit vyučování, kdykoliv zajít za učiteli.

Rodiče oceňují individuální přístup k dětem.

Jediné výhrady se týkaly stravování nabídky jídel (pouze u 2 rodičů) – rodiče by ocenili nabídku za dvou jídel (škola na této možnosti pracuje).

Jak z výsledků vyplývá, rodičovská veřejnost má velkou důvěru v sedleckou školu, což komentuje ředitelka školy: „ Můžeme hovořit o „spokojeném rodiči.“

Tento výsledek je podpořen řadou rozhovorů, které učitelé s rodiči uskutečnili.

Výsledky dotazníku QWL

Výsledky dotazníku QWL (příloha č. 1) vypovídají o tom, jak si učitelé cení svého povolání; pokud ho považují za smysluplné, svoji práci vykonávají s chutí a nasazením a tím posilují důvěru rodičů a veřejnosti i jejich vztah ke škole.

Učitelé se vesměs vyjadřovali pozitivně k situaci na škole, k vedení, ke změnám, které škola realizuje či se na ně chystá. I když někteří připouštěli, že jejich pracovní vytíženost je vysoká, finanční ohodnocení nedostatečné, přesto mají chuť školu modernizovat, přebírat nové trendy ve vzdělávání, inovovat a tvůrčím způsobem budovat školu jako centrum pro všechny.

V několika případech bylo naznačeno, že by uvítali větší účast na spolurozhodování – s tímto požadavkem je vedení školy připraveno pracovat (viz dále).

Učitelům velmi záleží na tom, aby poskytovali kvalitní vzdělání, aby škola měla v tomto smyslu dobrou pověst. Snaží se do výuky zařazovat současné moderní trendy, důkazem je i to, že uplatňují prvky programu „Začít spolu“, kde je zdůrazňována společná činnost, spolupráce, komunikace, vzájemné respektování apod.

Velkou výhodou je skutečnost, že se jedná o mladý a málo početný kolektiv pedagogických pracovníků, z nichž mnozí žijí přímo v obci či blízkém okolí; to je jeden z důvodů, proč jsou ochotni i za „nedostatečné finanční ocenění“ pracovat pro školu s maximálním nasazením, budovat komunitní centrum, které je prospěšné nejen žákům, ale i občanům, a být jeho součástí.

Dotazník pro rodiče prvňáčků

V dalším průběhu procesu atoevaluace byl opakovaně zadán dotazník pro rodiče (příloha č. 3).

Tento dotazník byl v opakovaném šetření zadán rodičům žáků – prvňáčků, kteří většinou nemají zkušenosti se školou, kterou si vybrali pro své dítě (někteří ano, pokud mají staršího sourozence). Vedení školy zajímalo, jakou má škola pověst, proč si rodiče vybrali právě jejich školu (druhá škola v obci je též dostupná - pěšky, případně školním autobusem), co soudí
o kvalitě vzdělání, o kvalitě péče o děti vůbec, co by bylo možné ještě rodičům nabídnout, jaká jsou jejich očekávání apod.

Z odpovědi rodičů vyplývá velmi pozitivnímu hodnocení školy.

Podle odpovědí na otázku, zda si rodiče vybrali školu proto, že je to pro ně výhodné (ať již z důvodu blízkého bydliště, či proto, že mají školu blízko zaměstnání), někteří rodiče uvedli, že nikoliv (mnozí uvedli tuto odpověď i v předchozím dotazníkovém šetření). Je zřejmé, že kromě uvedených důvodů jsou to i další, které u některých rodičů převážily nad tím, že školu nemají tak úplně výhodně „po ruce“.

To významně svědčí, podle závěrů hodnotitelů, o dobré pověsti školy, o kvalitním a bezpečném zázemí pro jejich dítě.

Výsledky dotazníku pro učitele

V závěru autoevaluace se uskutečnilo opakované dotazníkové šetření mezi učiteli, jehož výsledky svědčí o tom, že opatření přijatá vedením školy byla účinná (o nich viz v následující kapitole v části Opatření pro minimalizaci pracovní zátěže).

Výsledky dotazníku jsou okomentovány ředitelkou školy, Mgr. Annou Císařovou:

1. Kvalita pracovního života:

Pedagogové se vyjadřovali vesměs pozitivně k otázkám pracovního prostředí školy i k vybavení školy, které je na velmi dobré úrovni a vhodně doplňuje práci pedagogů.

Celkem pozitivní jsou i reakce na platové ohodnocení vyučujících (včetně hodnocení jinými hledisky než finančními).

Pracovní vytíženost pedagogů je poměrně vysoká, mimoúvazková činnost učitelů na škole je dobře ohodnocena.

Učitelé mají vesměs kladný vztah ke své práci a svoji práci považují za užitečnou.

Ve své pracovní činnosti mají prostor pro uplatnění vlastní aktivity.“

Ředitelka školy má podle svých pracovníků demokratický styl vedení, podporuje týmovou práci při řešení společných úkolů a je ochotna nabídnout podporu při výskytu jakýchkoli pracovních problémů.

2. Komunikace na pracovišti

Všichni pedagogové jsou dobře seznámeni se strategickými cíli školy a znají hlavní cíle vedení školy pro tento rok. Vědí, že se počítá s jejich aktivní účastí na uskutečňování a tvorbě těchto cílů.

Každý z učitelů má příležitost pro samostatnou řídící činnost na škole, rozumí rozhodnutí svých nadřízených.“

Rozhodnutí, která se týkají jednotlivých osob, jsou činěna za jejich přítomnosti, o všech rozhodnutích jsou dané osoby včas informovány.

Kontroly ve škole prověřují odpovědné plnění úkolů a informují o skutečných výsledcích práce pedagogů.

Vedení školy, podle výpovědí v dotazníku, umí ocenit dobrou práci, případná kritika chyb je vedena korektně, vede k pochopení problémů a hledání vhodného řešení.

Aktivní práce v zájmu školy najde vždy podporu u vedení školy, každý má právo na svůj názor.

3. Hodnocení zátěže při práci

Při své práci se občas každý z pedagogů dostane do časové tísně, ne však často.

Přestože je pracovní činnost učitelů občas psychicky náročná, je pro většinu pedagogů zajímavá a dává jim pocit spokojenosti.

Občas se při práci vyskytnou problémy, jejichž řešení nelze opustit ani po skončení pracovní doby.

Pedagogové jsou toho názoru, že pracovní činnost pedagoga lze vykonávat i po letech se stejnou výkonností.“

4. Hodnocení postojů ke změnám

Vztah učitelů ke změnám je vesměs pozitivní, jak vyplývá z výsledku dotazníku, ale i z mé zkušenosti. Pedagogové jsou otevření zavádění nových trendů, myšlenek a metod do vyučování, chápou, že určité změny v organizaci práci jsou pro školu prospěšné, a pomáhají zlepšit výsledky práce učitelů i školy jako celku.

 

Každá změna je prováděna ve spolupráci a se souhlasem ostatních, určitá váhavost (či nerozhodnost) je patrná při navrhování nových postupů spojených s řešením úkolů a problémů ve škole.“

Paní ředitelka svůj komentář uzavírá slovy: „Celkově můžeme hovořit o spokojeném učiteli.

A nejen to. Myslím, že můžeme hovořit o spokojenosti všech, především našich žáků a jejich rodičů. Tím jsme bohatě naplnili naše autoevaluační plány a společně se těšíme na další.“

 


Nahoru