Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

8. Shrnutí, závěr

Cíl autoevaluace školy byl po sledované období formulován následovně:

„ Kvalitní výsledky práce školy vedou ke spokojenosti všech.“

Spokojenost všech byla vyjádřena konkrétními, většinou kvantitativními, ale i kvalitativními indikátory, které se měnily v souladu s formulovanými cíli a kritérii.

Nejprve škola evaluovala spokojenost rodičů a spokojenost žáků. Zaměřila se na výchovně vzdělávací stránku, zda nabízí maximum podle svých možností. Zjistila, že rodiče i žáci jsou spokojeni, žákům se ve škole líbí, dosahují dobrých studijních výsledků, jsou úspěšní v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia. To vše prohlubuje spokojenost rodičů. Škola přijala opatření rozvíjet u žáků nadstandardní dovednosti v oblasti informační gramotnosti žáků a jazykové gramotnosti.

Významným ukazatelem, který byl stanoven v průběhu procesu evaluace, byla 100% úspěšnost v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia u dětí, které jsou školou vedeny jako studijní typy. Tento ukazatel se podařilo naplnit.

Aktivity zaměřené na spokojeného učitele tkvěly v uplatňování vyšší míry spolurozhodování učitelů (ředitelka školy důsledně uplatňovala participaci učitelů v těch aktivitách, kde to bylo možné a žádoucí, viz v předchozím textu).

V oblasti minimalizace pracovní zátěže pedagogů pro další období škola přijala opatření související s efektivním využíváním jejich volného času.

Veřejnosti byla v popisovaném evaluačním období nabízena školou řada aktivit (škola slouží jako vzdělávací a volnočasové centrum pro občany), v této oblasti bude škola svoji nabídku dále rozšiřovat.

Závěrem slova ředitelky Císařové:

Výsledky školy vyjádřené výsledky našich žáků jsou velmi dobré ve srovnání s jinými školami. Dokazují to srovnávací testy KALIBRO, kde se pravidelně umisťujeme na velmi pěkných místech.
Podobně matematický KLOKAN, kategorie KLOKÁNEK (4. a 5. ročník), kde se pravidelně většina dětí umisťuje ve třetině nejlepších řešitelů. V kategorii CVRČEK  (2. a 3. ročník) jsou vždy minimálně 2 žáci z ročníku, kteří test zpracují na 100 %, ostatní se pohybují v 1. čtvrtině řešitelů, pouze jeden žák v polovině.
V úspěšnosti přijetí našich žáků na víceletá gymnázia jsme na tom lépe než srovnatelná škola v našem regionu: u dětí, které u nás mají klasifikaci 1 – 2, je úspěšnost 100% ( jen když si někteří rodiče usmyslí, že na gymnázium přihlásí své dítě, které u nás má již hodnocení dobrou, tak zde se obvykle žáci nedostávají, přestože přijímací zkoušky obvykle splní).
Od zřizovatele dostáváme stejně či méně prostředků na investice ve srovnání s jinými školami, přes toto všechno se škole daří realizovat své plány
především významné přestavby (tělocvičny, zahrady, sociálního zařízení, půdní vestavby).
Málotřídky si všeobecně v republice vedou velmi dobře, to i proto, že svojí podstatou podněcují učitele i žáky k větší aktivitě  a netradičním formám výuky. Rodiče jim důvěřují a všemožně je podporují – taková je naše zkušenost.

Pyšni jsme i na to, jakou nabídku poskytujeme občanům obce, postupně naplňujeme vizi naší školy – být komunitním centrem pro všechny. A že se nám daří, dokazuje i zpětná vazba, kterou od občanů dostáváme.“

 

Nahoru