Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(46)

Kritéria jsou podána ve škálové podobě (ano-téměř ano- téměř ne- ne) a současně následně umožňují zaznamenat slovní komentář/postřehy hospitujícího vzniklé dotazy, na které bude třeba hledat odpověď při pohospitačním rozhovoru: „1. Učitel se na hodnocení žáků připravuje (koho vyvolá, jaké úlohy, forma zkoušení). 2. Žáci jsou včas informováni o požadavcích ke zkoušce. 3. Učitel upřednostňuje diagnostický charakter zkoušky před kontrolním. 4. Učitel pracuje s chybou. 5. Učitel si vede funkční evidenci o zjištěném stavu. 6. Zadávané úkoly svou náročností korespondují s výukovými cíli. 7. Informace o úspěšnosti žáků jsou jim podávány dostatečně četně. 8. Při neúspěších jsou přijímána opatření. 9. Učitel kombinuje slovní hodnocení se známkou.  10. Při zkoušení učitel nesnižuje žákův sebecit. 11. Učitel vede žáky k sebehodnocení. 12. Učitel je schopen formulovat konkrétní informace o prospěchu žáků jejich rodičů.“ (využívaný pozorovací arch – evaluace přímé pedagogické práce učitele).

Nahoru