Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Autoevaluace v rámci systému managementu kvality školy

Autoevaluace je nedílnou součástí systému managementu kvality této školy  (viz obsah autoevaluační zprávy za rok 2007 a 2008 a plán autoevaluace školy Znojmo na rok 2010 a 2011 v příloze č. 5).

Cyklus autoevaluačních aktivit je na škole naplánován tak, aby pokryl všechny oblasti, které v rámci výchovně-vzdělávacího procesu ve škole pravidelně probíhají. Ve škole jsou vytvořeny kompetentní týmy z pedagogů dle odborností, které spolupracují na hodnocení jednotlivých oblastí. Všichni pracovníci jsou zainteresováni na vytváření plánu rozvoje školy i na jeho realizaci.

SOU a SOŠ Znojmo má vytvořen racionální a efektivní systém řízení hlavního výchovně - vzdělávacího procesu dle řídící směrnice školy č. QS 75-02 (viz příloha č. 6: metodické a poradní orgány ředitele školy – předmětové komise, metodické komise, třídní učitelé, výchovný poradce, ICT koordinátor, preventista a protidrogový koordinátor, koordinátor SPU, nadaných žáků a žáků sociálně znevýhodněných, vedoucí učitel odborného výcviku na úseku praktického vyučování, žákovská samospráva) a funkční systém interních auditů.

Vedení školy se zaměřuje na úroveň kvality pedagogického procesu, implementaci jednotlivých ŠVP, plnění tematických plánů časového rozvržení učiva v jednotlivých předmětech, volbu metodických postupů a zavádění inovačních prvků ve výuce, vedení pedagogické dokumentace, práci třídního učitele a předsedů předmětových komisí. Jedenkrát za rok provádí vedení školy komplexní hodnocení pedagogických pracovníků. Průběžně sleduje absenci žáků i pedagogů a její příčiny.

Autoevaluace na škole vychází z těchto zdrojů:

a)      interní řídící dokumentace školy  (viz příloha č. 7),

b)      pedagogické dokumentace (učební plány, osnovy, tematické plány apod.) a dokumentace žáků,

c)      rozhovorů se žáky, učiteli, rodiči a širší veřejností,

d)      výstupů z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, pozorování, rozhovorů,

e)      písemných podkladů (posudky, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.),

f)       vnitřních statistických ukazatelů (zájem o školu, počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Kalibro, Cermat, SCIO, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.),

g)      vnějších statistických ukazatelů (demografické faktory, problematika zaměstnanosti, spádové oblasti apod.),

h)      externích zdrojů (materiály školských orgánů, úřadů práce, města apod.),

i)        SWOT analýzy.

 

Důležitým činitelem autoevaluace školy je hodnocení studentů a pedagogických pracovníků školy. Toto hodnocení se uskutečňuje v těchto rovinách: vyučující – ročníky – třídy – studijní skupiny – jednotlivci. Pro uvedené oblasti si vedení školy stanovuje cíle a kritéria autoevaluace.

 

Pro sledování a plnění hlavních autoevaluačních cílů vypracovalo vedení školy konkrétní hodnotící nástroje:

  1. analýza ročních plánů hospitací s konkretizací na jednotlivé měsíce,
  2. analýza pohospitačních rozborů,
  3. pravidelné kontroly třídních knih a katalogových listů,
  4. kontrola a rozbor zápisů z třídních schůzek,
  5. testové porovnání jednotlivých tříd a studijních skupin,
  6. čtvrtletní a pololetní zpracování a vyhodnocení docházky, prospěchu a chování jednotlivých tříd, ročníků a celé školy,
  7. zpětné vazby od zaměstnanců a žáků školy,
  8. plánované interní audity kvality dle ustanovení řídící směrnice QS 82-02.

 

Vlastní hodnocení je pro školu přínosem, získaná data škola dokáže správně interpretovat a uplatnit v následném plánování.

Výstupy z vlastního hodnocení školy jsou projednávány na pedagogických radách a na schůzkách předmětových a metodických komisí, kde jsou stanoveny priority pro další zdokonalování činnosti školy.

 

Autoevaluace se uskutečňuje podle následující osnovy:

Osnova vlastního hodnocení školy za školní rok

Podle § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb. je škola povinna provést a zpracovat vlastní hodnocení školy za období tří školních roků.

Struktura vlastního hodnocení školy:

1. Podmínky ke vzdělávání – Swot analýza (příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky):

a) vnější – prostředí, demografický vývoj, zájem o školu, sponzoring, trhy, konkurenční

prostředí školy, veřejnost;

b) vnitřní – personální, materiální, finanční, zařízení a technologie, informační systémy,

školní klima, řízení školy, hospodaření.

2. Průběh vzdělávání:

a) realizace vzdělávacího programu,

b) organizace, metody a formy práce,

c) odborný výcvik, odborná praxe,

d) úroveň výchovně-vzdělávacího procesu,

e) úroveň vědomostí a dovedností žáků (testy Kalibro, Scio),

f) výchovné problémy (neomluvená absence, šikana – prevence, protidrogová prevence).

3. Kultura školy:

a) podpora školy žákům a studentům, postoj žáků ke škole,

b) spolupráce s rodiči, postoj rodičů ke škole,

c) vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) hodnocení školy pedagogy,

e) image školy,

f) zapojení školy do projektů.

4. Výsledky vzdělávání žáků:

a) přehled výsledků prospěchu žáků,

b) vztah výsledků prospěchu a absence,

c) ukončování studia (maturity, závěrečné zkoušky),

d) přijímací řízení,

e) kritická místa studia,

f) uplatnění absolventů,

c) výsledky žáků v soutěžích, olympiádách.

5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických

Pracovníků.

6. Úroveň výsledků školy.

 

Podle této osnovy se každoročně zpracovává autoevaluační plán autoevaluace školy SČMSD Znojmo (viz plán na rok 2010 a 2011 v příloze č. 5).

Výstupem z autoevaluace školy je autoevaluační zpráva, již zpracovává škola vždy po třech letech. Naposledy ji škola zpracovala ve školním  roce 2007/2008  (viz obsah zprávy v příloze č. 5). Další bude zpracována ve školním roce 2011/2012.

Nahoru