Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(39)

Příklad užitých formulovaných kritérií:

 

oblast kritéria hodnocení
koncepce (vize, zaměření - zdroj ŠVP)
 • srovnání vize, směřování školy v ŠVP se skutečností
 • spokojenost pedagogických pracovníků s koncepcí školy
 • spokojenost žáků s koncepcí školy
 • spokojenost rodičů s koncepcí školy
 • využívání možností prostředí školy, umístění v regionu…
ekonomické procesy
provozní náklady – zřízovatel
 • srovnání rozpočtu s realitou
 • rovnoměrnost a efektivita čerpání
ekonomické procesy
rozpočet – kraj
 • srovnání rozpočtu s realitou
 • rovnoměrnost a efektivita čerpání
ekonomické procesy
jiné zdroje finančních prostředků
 • čerpání (poplatky MŠ, ŠD, ŠJ…)
 • čerpání sponzorských darů
 • využívání možností grantů a jejich čerpání
ekonomické procesy
doplňková činnost
 • soulad s vnitřní legislativou školy i se zákony, předpisy, vyhláškami
 • efektivita
organizační schéma
 • efektivita delegování
 • soulad pracovní náplně s realitou
kariérní růst a DVPP
 • soulad se ŠVP a koncepcí školy
 • účast pracovníků na DVPP
 • efektivita DVPP
pracovní řád
 • soulad se zákony a vyhláškami
podpora pracovníků školy
 • spokojenost pracovníků s prostředím školy
 • efektivita využívání prostředků FKSP v souladu s koncepcí školy
 • efektivita kritérií pro odměňování
plán zaměstnanosti
 • efektivita využívání aprobovanosti v souladu s koncepcí školy
 • efektivita využívání schopností pracovníků
 • podpora DVPP dle zájmů a schopností v souladu s koncepcí školy
 • přijímání nových pracovníků v souladu s koncepcí školy
kultura školy
 • spokojenost veřejnosti se školou
 • návštěvnost veřejnosti na akcích školy
 • spokojenost rodičů se školou
klima školy
 • informovanost pracovníků školy dle potřeb pracovníků i školy
 • informovanost rodičů
 • zapojování pracovníků do dění ve škole
 • spokojenost pracovníků
 • spokojenost žáků
 • spokojenost rodičů
ŠVP
 • soulad ŠVP s RVP
prostorové a materiální podmínky
 • využívání prostor a zařízení školy v souladu s ŠVP MŠ a ZŠ
 • využívání prostor a zařízení školy s  potřebami žáků a pracovníků školy
podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání
 • využívání prostor a zařízení školy pro hygienu a bezpečnost v souladu s ŠVP
 • dodržování stravovacího a pitného režimu v souladu s ŠVP
psychosociální podmínky
 • řešení problémů a konfliktů mezi dětmi
 • spoluúčast dětí na řešení konfliktů
 • začleňování všech do kolektivu
 • trávení volného času dětí ve škole
personální podmínky (odborné a lidské)
 • DVPP a provozních zaměstnanců v souladu s ŠVP školy
 • aplikace poznatků z DVPP
organizační podmínky
 • režim života školy v souladu s ŠVP školy
 • školní řád a pravidla v souladu s ŠVP školy
spolupráce rodičů a žáků
 • konzultace ve třech
 • účast rodičů na akcích školy, třídních schůzkách, výuce, vzdělávání
spolupráce školy s jinými subjekty
 • účast žáků na akcích občanských sdružení
 • spolupráce se školskou radou
 • spolupráce s obcí, třídění odpadu
 • návštěva OÚ
 • spolupráce s ostatními školami v regionu, společné vzdělávání
uplatňování strategií výchovy a vzdělávání pro rozvoj klíčových kompetencí – obecná charakteristika
 • používání strategií výchovy a vzdělávání v souladu s ŠVP
 • efektivita používaných strategií výchovy a vzdělávání
 • žáci chápou smysluplnost jednotlivých strategií výchovy a vzdělávání
strategie vyučování (předměty)
 • používání strategií výchovy a vzdělávání v souladu s ŠVP
 • efektivita používaných strategií výchovy a vzdělávání
 • žáci chápou smysluplnost jednotlivých strategií výchovy a vzdělávání
strategie učení
 • žáci používají strategie učení v souladu s ŠVP
podpora žákům (intaktní i neintaktní)
 • začlenění dítěte do kolektivu
 • aktivní přístup dítěte k učení
 • přijímání a využívání odlišností
 • individuální přístup
podpora žákům (SPLUCGH a nadaní)
 • individuální přístup
zjišťování dosažené úrovně klíčových kompetencí
 • využívání klíčových kompetencí žáky v souladu s ŠVP
 • dosažená úroveň klíčových kompetencí
zjišťování dosažené míry očekávaných výstupů v předmětech
 • dosažená míra výstupů jednotlivými žáky
 • soulad úrovně výstupů jednotlivých žáků s ŠVP
spokojenost
 • spokojenost pracovníků
 • spokojenost žáků
 • spokojenost rodičů

 

Nahoru