Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Závěrem

V roce 2009 byl pro všechny školy SČMSD aktivován internetový informační systém, tzv. SaŠa, který výrazně zlepšil úroveň komunikace mezi školami SČMSD navzájem, ale i mezi školami a vedením škol, a zabezpečil vydávání a distribuci společné (centrální) řídicí dokumentace – viz příloha č. 9 i řídicí dokumentace jednotlivých škol a rovněž sjednotil a zlepšil přístup uživatelů k této dokumentaci. Pracovníci školy mají přístup k informačnímu systému i z domova. Tento systém umožňuje využívat zkušeností a dobré praxe mezi školami (v rámci benchmarkingu), a tím i zvyšovat úroveň zavedeného systému managementu kvality.

 

Systém managementu kvality rovněž obsahuje další činnosti, které lze považovat za EN a které jsou součástí autoevaluačního procesu, jako např.:

 • vyhodnocování stanovovaných cílů kvality úseků ve smyslu politiky kvality,

 • kontrola a ověřování účinnosti plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady kvality,

 • plánování, organizace, provádění a vyhodnocování interních auditů, a to jak ze strany správy škol, tak i uvnitř všech škol SČMSD,

 • kontrola přijímání a realizace nápravných a preventivních opatření a jejich účinnost,

 • hodnocení a dohled nad významnými dodavateli

 • atd…

A co podstatného škole nyní QMS přináší po třech letech od první certifikace a kde ji bota tlačí?

Ředitel školy je toho názoru, že v současné době přináší QMS ucelený prvek jednotného postupu řídicí práce vedoucích zaměstnanců a jednotlivých činností všech zaměstnanců. Systém se stal nezbytnou součástí vlastních procesů od vstupu žáka do vzdělávání až po jeho vlastní výstup po jeho ukončení. Současně se projevuje jako nemálo podstatná součást reprezentace školy vůči sociálním partnerům, rodičům a ostatním partnerským subjektům spolupracujícím se školou. Dodavatelské a odběratelské vztahy s jinými subjekty jsou realizovány na základě zásad, jež umožňují kvalitní výběr a vlastní objektivní hodnocení.

Soustavná informovanost a provázanost s výchovně-vzdělávacím procesem je podmíněna možností přístupu k ICT. Ta je v současné době na průměrné úrovni. Jeden PC připadá zhruba na 2–3 učitele, 3–4 učitele odborného výcviku a vychovatele. Minimální přístup mají ostatní zaměstnanci na úseku školní kuchyně a správy budov mimo tzv. THP zaměstnance, kde každý má svůj PC. Zlepšení tohoto jevu také naráží na stísněné prostorové podmínky, zejména v kabinetech učitelů.

Paní Krejčová a  paní Svobodová – pracovnice úseku odborné výchovy – si libovaly, že jsou neustále informovány o všech změnách od své vedoucí na poradách úseku. Vede je k využívání všeho potřebného ze systému pro jejich práci (formuláře, směrnice k výchově a k provozu školy, dokumentace BOZP apod.). Jedinou nevýhodu vidí v tom, že nemají počítač na dílně.

Paní Frendlová – vedoucí vychovatelka: „Tento systém nám umožňuje rychlejší orientaci v dokumentech a formulářích, což poskytuje naplňování kvality a služeb. Na poradách jsou zaměstnanci seznámeni s  novými nebo upravenými směrnicemi – vyhledání v systému SaŠa.

Ale i se zlepšováním kvality práce zaměstnanců není možno vždy zaplnit volná místa na domově mládeže nebo vzbudit zájem o různé aktivity u žáků, což souvisí s množstvím, kvalitou a zaměřením žáků, popřípadě i s vybavením domova mládeže (což souvisí s finančními náklady).“

 

Škola se intenzivně zabývá dalšími možnostmi zlepšování QMS. Zejména zlepšování v obsahové stránce některých základních směrnic a instrukcí tak, aby kvalitativně naplňovaly proces vzdělávání v souladu s ročním vzdělávacím plánem a ŠVP. Tento proces je dynamický, soustavně se rozvíjející a musí odpovídat novým trendům zejména v oblasti ICT a jednotlivých forem gramotnosti (čtenářská, matematická, informační apod.). S tím plně souvisí rozvoj gramotnosti i pedagogů, kteří musí stačit tempu doby a zejména schopnostem žáků.

Informační systém SaŠa, jako podpůrný nástroj informovanosti QMS pro uživatele jednotlivých škol, by se mohl stát současně informačním prostředníkem pro stahování vhodných programů vzdělávání v oblasti ICT.

 

Na základě výsledků a vyhodnocení projektu Mapa školy, kterého se zúčastnilo 83 % respondentů – žáků –, 93 % učitelů, 75 % rodičů ho lze považovat za hodnověrný. Svými výsledky se škola řadí téměř ve všech oblastech do lepší poloviny zkoumaných škol.

Za silné stránky lze považovat řízení školy na základě systému managementu kvality, materiální vybavení, stabilizovanou ekonomickou situaci, prezentaci školy, neznatelný výskyt patologických jevů, dobré kolegiální vztahy učitelského sboru, naplňování klíčových kompetencí a potřeb žáka pro další život.

Mezi slabé stránky patří vysoká absence žáků, kolísavé vztahy mezi žáky a učiteli, dle dostupných dat se nedostatečně rozvíjí u žáků spolupráce v týmu, schopnost sebekritiky a samostatnost v řešení problémů.

Hrozbou školy může být v následujících letech nedostatek žáků (klesající demografická křivka) a s tím související konkurence ostatních škol v okolí a rovněž důsledky celosvětové ekonomické a hospodářské krize.

Možností, jak překonat hrozbu, může být pozitivní názor veřejnosti na školu, spolupráce s psychologem a vzdělávání dospělých. K dalším možnostem lze zařadit zlepšení komunikace mezi rodiči a učiteli, ze strany rodičů je totiž komunikace nedostačující.

Souhrnné hodnocení vybraných oblastí

 

Základní vize školy vycházejí z Politiky kvality škol SČMSD. Tato vize je následně realizována pomocí měřitelných, reálných, konkrétních, ambiciózních a termínovaných cílů kvality, které vyhlašují jednotlivé úseky školy zpravidla na jeden školní rok. Plnění těchto cílů je vedením školy průběžně sledováno a vyhodnoceno v rámci přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu školy včetně realizace doporučení ke zlepšování pro následující období.

 1. Vybavit žáky oborů vzdělání s maturitní zkouškou kompetencemi, všeobecným a odborným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání nebo přípravou na profesní specializaci ekonomického charakteru i pro občanský život. Vybavit žáky oborů vzdělání s výučním listem kompetencemi a odborným rozhledem, které jim umožní začlenění do pracovního procesu, případně získají předpoklad dalšího vzdělávání a rozvoje profesních dovedností.

 2. Vytvářet náročné a motivující studijní a pracovní prostředí, v němž žáci musí mít dostatek příležitostí osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby své vědomosti a dovednosti chtěli po celý život dále rozvíjet.

 3. Vytvářet u žáků předpoklady pro další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění jejich schopností v pracovních činnostech v zemích Evropské unie i mimo ni.

 4. Zachovat a udržet strukturu oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou doplněnou nástavbovým studiem. Vytvářet podmínky k případné obměně v návaznosti na strukturu potřeb trhu práce.

 5. Podporovat začlenění dalších forem vzdělávání v souvislosti s potřebami úřadu práce a koncepčními záměry státních orgánů v oblasti celoživotního vzdělávání.

 

Na otázku: „Jaký je váš názor na zapojení školy do soutěže o Národní cenu kvality ČR? Máte na to?“, odpověděl ŘŠ:

Zapojení školy do soutěže o Národní cenu kvality plně podporuji. Školy již vychytaly prvotní neduhy a zásadní nedostatky. Principem interních auditů je průběžně prověřována jejich zdatnost v QMS. Bude-li vybrána ta škola, která má zajištěnu principiální podstatu QMS dle ISO 9001, měly by být splněny všechny podmínky pro naplnění soutěžních kritérií.“

Nahoru