Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Cíle autoevaluačních činností

Rozhodnutí, kterou oblast autoevaluace si škola vybere, bylo samozřejmě ovlivněno výsledky a činnostmi dosavadních evaluačních procesů a dalších cílů, které si škola zformulovala do budoucna. Jejím současným i budoucím cílem je vybudování komunitního centra, které bude prospěšné všem – žákům, škole, občanům…

S touto vizí souvisí i postoje občanů ke škole, těsné spojení školy s místními sportovními oddíly, zájmovými organizacemi i místními podnikateli, kteří školu sponzorsky podporují. Výborné vztahy má škola se zřizovatelem, který též v zájmu obce i školy podporuje některé školní aktivity.

Cíle autoevaluačních činností můžeme shrnout takto:

„Kvalitní výsledky práce školy vedou ke spokojenosti všech.“

Uvedené cíle byly rozpracovány do dílčích cílů společně s formulací kritérií – měřítek kvality, a indikátorů, ukazatelů této kvality.

Škola si vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům vybrala pro autoevaluační činnosti zejména oblast úrovně výsledků své práce; z toho vyplývá (po poradě s odborníky) požadavek, aby se škola při hodnocení zaměřila na širší souvislosti (za jakých podmínek a s jakými výsledky pracuje).

Škola zároveň může porovnávat svoje podmínky, možnosti, úspěchy se srovnatelnými školami a posoudit tak, jaké jsou její výsledky, v čem jsou výrazně lepší.

Základním paradigmatem školy je:

„Vysoká úroveň výsledků práce školy vede ke spokojenému rodiči, žákovi, učiteli i občanovi.“

Cíl autoevaluace – zjistit, zda kvalitní výsledky práce školy vedou ke spokojenosti všech.

Dílčí cíle:

1. Spokojený rodič.

2. Spokojený žák.

3. Spokojený učitel.

4. Spokojená obec.

Kritéria:

Spokojený rodič

 • Někteří rodiče upřednostňují sedleckou školu před jinou, třeba i lépe dostupnou (blíže jejich bydliště), k tomu přispívá dlouhodobá naplněnost tříd MŠ i vysoká úroveň vzdělávání a široká nabídka volnočasových aktivit

 • Rodiče považují školu za bezpečné místo pro jejich děti.

 • Rodiče mají důvěru k učitelům a k vedení školy.

Spokojený žák:

 • Žáci chodí rádi do školy.

 • Žáci dosahují kvalitních výsledků ve vzdělávání.

 • Žáci si zvyšují úroveň jazykových kompetencí.

 • Žáci se těší na akce pořádané školou.

Spokojený učitel:

 • Učitelé jsou spokojeni s podmínkami, které jim škola nabízí.
 • Učitelé (včetně vedení školy, a to obzvlášť) vykazují vyšší míru pracovní výkonnosti, než je obvyklý standard.
 • Učitelé pracují na svém dalším sebevzdělávání.

Spokojený občan:

 • Občané budou využívat nabídku školy ve volnočasových aktivitách.

 • Občané se aktivně zúčastňují akcí školy.

 • Občané budou využívat nabídky školy v oblasti počítačové techniky a kopicentra.

Indikátory:

Spokojený rodič:

 • Rodiče se rozhodli (při volbě, kde bude jejich dítě absolvovat povinnou školní docházku) pro sedleckou školu, neboť ji považují za bezpečné místo (99 % rodičů).

 • Rodiče se vesměs kladně vyjadřují k úrovni vzdělávání; patří sem vedení školy, učitelé, způsob výuky aj. (90 % rodičů).

 • Rodiče se zúčastňují akcí školy, aktivně se zapojují do jejich příprav i realizace (90 %).

Spokojený žák:

 • Žáci jsou úspěšní při přechodu do víceletých gymnázií (95 % - téměř všichni žáci, kteří se hlásí o studium na víceletém gymnáziu, jsou přijati).
 • Žáci se aktivně zapojují do nepovinných kroužků a jiných činností (90 % žáků).
 • Žáci jsou aktivní, plní si úkoly, o přestávkách si hrají (kvalitativní indikátor).

Spokojený učitel:

 • Učitelé vyjadřují spokojenost se svojí působností na škole (90 %).
 • Učitelé mají kladný vztah ke změnám (90 %).
 • Učitelé se zapojují do zlepšování podmínek pro vzdělávání a budování tvůrčího centra (90 %).

Spokojený občan:

 • Občané využívají nabídky školy v oblasti kultury, sportu, vzdělání – zájem se rok od roku zvyšuje.

 • Občané se aktivně zúčastňují akcí školy (zájem, hojná účast každý rok).

V průběhu evaluačních činností se s indikátory pracovalo tak, že se zvyšovaly podle možností a aktuálních činností školy.

Škola přijala v průběhu popisované autoevaluace mnohá opatření, například:

- pro „spokojeného učitele“ zavedla větší participaci pedagogů na chodu školy, smysluplné zapojení do procesu sebevzdělávání,

- pro „spokojeného žáka“ mimo jiné rozšířila možnosti trávení volného času, rozšířila nabídku kroužků pro žáky,

- pro „spokojeného občana“ zatraktivnila některé aktivity společné pro občany obce (více viz dále).

Na závěr této kapitoly je třeba zdůraznit, že si škola vybrala širokou oblast, která zasahuje do všech oblastí školního života. Z tohoto důvodu bude sledována „spokojenost“ jako hlavní kritérium (spokojenost vypovídá o vysoké úrovni výsledků školy), především ve vztahu spolupráce školy s rodinou, protože to je pro školu existenční záležitost.

Oblast „f“ předpokládá sledování výsledků školy ve vztahu k jejím vzdělávacím možnostem, i k materiálním podmínkám - v následující kapitole uvedeme aspoň stručný přehled k tomuto tématu.

 

Nahoru