Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Shrnutí předchozích autoevaluačních procesů

Škola, pedagogičtí pracovníci i vedení školy (pod odborným vedením ředitelky školy, Mgr. Anny Císařové, která je také koordinátorkou ŠVP i autoevaluace školy) se aktivně zapojují do autoevaluačních procesů. Zaměřují se na všechny oblasti autoevaluace, zvláštní pozornost je věnována úrovni výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

Škola v předchozím evaluačním období (školní roky 2007/2008 až 2009/2010, jméno firmy neuvedeno) analyzovala svůj stav a stanovila si níže uvedené priority, které vyplynuly
z vyhodnocení SWOT analýzy:

  • malá škola (menší kolektiv pracovníků i žáků) pracující na principu komunitní školy

V této oblasti chce škola do budoucna maximálně využít toho, že je propojena s obcí – mnoho občanů je zároveň rodiči dětí v předškolním či školním věku, mají proto velký zájem o život ve škole a o to, co škola nabízí, a jsou ochotni se na školním životě přímo podílet.

  • postupné zkvalitňování pracovního prostředí – vybavení pomůckami (PC, interaktivní tabule, programové vybavení aj.)

Zkvalitňování pracovních podmínek vede nejen ke kvalitní výuce, ale nové prostory a technické vybavení školy umožní nabídku i pro veřejnost, např. využití kopírky, společné besedy, jazykové kurzy…

  • kvalita výuky a výchovy, využívání moderních forem a metod práce

Na základě spokojenosti rodičů, ale i na základě spokojenosti žáků i výsledků jejich práce je možné konstatovat, že výchovně-vzdělávací proces probíhá na vysoké úrovni, škola klade důraz na individuální přístup, na využívání moderních výukových strategií, na přiměřené požadavky z hlediska požadavků školy i možností žáka.

  • kroužky při škole, šíře nadstandardní nabídky pro žáky, rodiče, občany

Šíře nabídky školy je žáky, rodiči i občany kladně přijímána a oceňována. V dalším období se škola zaměří na rozšíření stávající nabídky (viz dále).

  • akce školy – exkurze, besedy, vycházky s přírodovědnou tematikou, výstavy, besídky, výlety

Škola se průběžně zaměřuje na mimoškolní aktivity (viz fotoalbum na internetových stránkách školy). Tyto akce podporují spolupráci s rodiči, občany obce, se členy zájmových či sportovních oddílů – tím je posilován zájem sociálních partnerů i místních podnikatelů
o dění ve škole…

Silné stránky chce škola maximálně využít v procesu budování školy jako komunitního centra – v krátkém shrnutí:

  • Škola je malá, příznivě zde fungují sociální vztahy, komunikace, zájem o druhé, zejména péče o žáky.

  • Škola nabízí kvalitní vzdělání, důkazem je mimo jiné zájem rodičů o školu i úspěšnost žáků v přijímacím řízení na osmiletá gymnázia.

  • Škola nabízí nadstandardní péči o své žáky i ve formě nabídky zájmových a vzdělávacích kroužků.

  • Škola je v centru dění celé obce, pořádá či spolupořádá různé sportovní, kulturní i vzdělávací akce, což pozitivně ovlivňuje sociální partnery, především rodiče.

Všichni pedagogičtí pracovníci školy se ve školním roce 2009/10 zúčastnili třídenního semináře „Autoevaluace školy“. Jak potvrdila ředitelka školy Mgr. Anna Císařová, tento seminář do jisté míry ovlivnil rozhodnutí školy zúčastnit se popisované aktivity – učitelé se zorientovali v tom, jak plánovat a realizovat autoevaluaci školy.

 

Nahoru