Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Materiální a výchovně-vzdělávací podmínky

Materiální a vzdělávací podmínky jsou, podle slov ředitelky školy, srovnatelné s podobnými typy škol, ale nabídka školy pro žáky a občany obce je nadstandardní, což dokládá několik příkladů (více v dalším textu):

  • V současnosti probíhá při škole 9 kroužků – během popisované autoevaluace došlo k rozšíření počtu kroužků o anglickou konverzaci pro začátečníky i pro pokročilé.

  • Škola usiluje o větší využívání počítačové techniky, zkvalitňování informační gramotnosti žáků a následně i občanů města.

  • Počítačová síť (cca 11 počítačů) instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet v každé učebně – žáci této možnosti často využívají i mimo výuku.

  • Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím e-mailu a hojně ji využívají; pro rodiče, kteří nemají osvojenou dovednost práce s počítačem, připravuje škola počítačové kurzy pro veřejnost.

Jak škola zjišťuje, jak se jí ve sledované oblasti daří

Škola získává zpětnou vazbu od všech zainteresovaných subjektů. Využívá pozorování i videozáznamy – např. při chování žáků v hodinách, o přestávkách, při zájmových aktivitách, využívá rozhovorů se žáky i jejich rodiči (občany obce), využívá dotazníků apod.

Spolupráce školy se sociálními partnery

Pro školu je velmi důležité, že ji podporuje zřizovatel – město Starý Plzenec. Zajímá se o veškeré aktivity školy, např. v současné době podporuje stavební úpravy školy, které přispívají ke zlepšování materiálních podmínek školy, a tím ke zkvalitňování vzdělávání i budování komunitní školy.

Škola získala účast i finanční podporu v rozvojovém programu Krajského úřadu Plzeňského kraje „podpora vzdělávání učitelů neúplných škol“ v letech 2008-2010, což velmi podpořilo orientaci a odbornost školy v (auto)evaluačních procesech.

Škole bylo schváleno začlenění do programu ESF „Pomoc školám – tzv. šablony“, kdy škola získá postupně ve třech etapách od září 2011 do jara 2012 560 tisíc Kč na informační technologie.

Škola organizuje různé akce, na které zve nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Rodiče a spoluobčané pomáhají při zabezpečování těchto akcí nejen při organizaci, ale i drobnými částkami, např. odměnami do soutěží. Pro školu jsou tyto aktivity zpětnou vazbou, že svoje poslání plní ke spokojenosti všech.

Pro zachování samotné existence školy je nezbytné zajistit dlouhodobou naplněnost tříd MŠ a v základní škole pracovat tak, aby děti navštěvující mateřskou školu pokračovaly ve vzdělávání ve třídách školy základní. Proto musí nabídka aktivit školy zůstat minimálně na stávající úrovni, aby i nadále podněcovala občany města posílat své děti za vzděláváním právě do místní školy.

Zvýšení atraktivnosti je možné pouze při vzájemném provázání všech možností – tj. investic do přestaveb, úprav a vybavení a zviditelňování aktivit školy jako celku.

Škola má v rámci mikroregionu jednu z nejvyšších kvalit výuky a využívání výpočetní techniky – tato vnější profilace zatím není ze strany konkurenčních škol nabízena. Na škole pracují s výpočetní technikou od 1. ročníku ve všech předmětech. Počítače jsou umístěny přímo ve třídách, kde jsou od letošního roku také interaktivní tabule.

Škola navíc bude mít v dohledné době, jako jedna z mála, propracován kontinuální systém vzdělávání v oblasti informační gramotnosti žáků již od 4. třídy.

Úroveň připravenosti žáků dokládají mimo jiné i jejich práce (internetové stránky školy).

To může mít značný vliv na situaci v regionu, což zdůrazňuje ředitelka školy Mgr. Anna Císařová:

„…ve vysokém a stále se zvyšujícím standardu znalostí a dovedností žáků,… v možnosti otevřít kurzy počítačové gramotnosti pro zájemce z řad občanů města – stále silnější bude akcent zaměstnavatelských organizací na uživatelské schopnosti v oblasti výpočetní techniky
u všech uchazečů o práci. Škola má živnostenské oprávnění na pořádání odborných školení a seminářů, včetně lektorské činnosti.“

(realizace záměru je plánována po dovybavení učebny v prosinci roku 2011)

Závěrem je třeba zdůraznit, že autoevaluační cíle zaměřené na výsledky školy a vyjádřené zejména spokojeností hlavních aktérů školního života (rodičů, žáků, učitelů i občanů) samozřejmě vycházejí z kvalitních podmínek vzdělávání i z dostupných ekonomických zdrojů, které má škola k dispozici. Nejdůležitější je, podle slov ředitelky, jak těchto podmínek a zdrojů dokáže škola účinně využít. Spokojenost žáků, rodičů, pedagogů i občanů, pokud je naplněna, nejlépe vypovídá o kvalitních výsledcích školy.

 

Nahoru