Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Kontext fungování školy

ZŠ a MŠ Sedlec (s názvem „Tvořivá škola“ ve školním vzdělávacím programu) je malotřídka, založená v roce 1923, kdy započala mnohaletou tradici vzdělávání v malé obci Sedlec. Jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání, všestranně rozvíjet osobnost žáků, vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času. Škola má vizi představit se širší veřejnosti jako komunitní centrum v obci, podporující své občany v jejich vzdělávacích a zájmových aktivitách.

Cíle školy, současné i budoucí, jsou formulovány tak, aby naplňovaly níže uvedené motto školy:

Motto: „Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem – škola tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i veřejnosti, občanů obce. Nová škola by se měla stát i místem pro realizaci širokého spektra zájmových aktivit, které budou naplňovat představy o smysluplném trávení volného času.“

Škola si dala do názvu „Tvořivá škola“ a usiluje o to, aby se stala jakýmsi „tvořivým“ centrem pro žáky, jejich rodiče i občany obce. To je důvod, proč se škola v evaluačních činnostech hlouběji zaměřuje na oblast „úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům“, neboť tím nejdůležitějším, o co škola usiluje, je právě vytvoření „osvětového“ centra, které nejen poskytuje kvalitní vzdělání, ale které též umožňuje užitečné a tvořivé trávení volného času.

Škola se v širokém měřítku zaměřuje na pestrou nabídku nejrůznějších aktivit, do kterých zapojuje žáky, učitele, rodiče, sociální partnery i další občany obce.

Nejdůležitější pro ni je, aby mohla fungovat, aby naplnila třídy žáky. Složitost situace je dána tím, že v obci (ve Starém Plzenci) existuje základní škola, která může být velkým konkurentem v současnosti i v budoucnu. To je důvod, proč sedlecká škola usiluje o dobrou pověst, o kvalitní vzdělávání a o to, aby veřejnost věděla, že dělá mnohé ve prospěch obce a dětí, a že je proto škola pro obec velmi důležitým aspektem veřejného života.

Vzhledem k tomu, že je pro školu důležité, aby vykazovala vysokou úroveň výsledků své práce, bylo nutné, aby se do zkvalitňování školního života zapojili všichni a aby zároveň především učitelé pochopili smysl a význam autoevaluačních procesů. Vedení školy vychází z předpokladu, že když budou spokojeni učitelé a jejich žáci, budou spokojeni i jejich rodiče a veřejnost vůbec, ať už má kontakt se školou prostřednictvím svého dítěte či se zapojuje do školních akcí, podílí se sponzorsky na zvyšování úrovně školy nebo využívá nabídky činností školy.

Na základě evaluační analýzy materiálních a výchovně vzdělávacích podmínek si škola stanovila v plánu rozvoje školy tyto výchovné a vzdělávací priority:

  • rozšířená výuka oboru člověk a jeho svět,

  • podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů,

  • rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích,

  • podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy, zdravého životního stylu,

  • rozvoj estetického cítění žáků, aktivní zapojení do výtvarné tvorby.

Jaké jsou přednosti školy, co mluví ve prospěch školy, aby se stala skutečným kulturním, vzdělávacím, osvětovým centrem v obci?

Od roku 2003 bylo využito možnosti posílit samosprávnou složku vedení školy a umožnit tak postupné budování školy jako přirozeného komunitního centra.

 

Základní vize školy v kontextu s podmínkami školy

Jelikož škola není plně organizovaná – je málotřídní, pouze s 1. stupněm, má pouze jednu jedinou šanci na perspektivu dlouhodobého udržení a rozvoje:

„…že se stane školou komunitní – tj. školou, která je přirozeným vzdělávacím a kulturním centrem, a to nejen pro žáky předškolního a školního věku v rámci povinné výuky i mimo ni, ale také pro zájemce z  řad veřejnosti města.“ (citace ze ŠVP)

Její hlavní nabídka, kterou rozšiřuje a zkvalitňuje, je zaměřena na oblast informační a jazykové gramotnosti žáků.

Škola se dále v části obce Sedlec stará o kulturní vyžití všech vrstev obyvatel svými akcemi, které pořádá pro širokou veřejnost často ve spolupráci s místním SDH a oddílem vodáků Spartaku Sedlec.

Současně musí dlouhodobá vize školy korespondovat se základními střednědobými i dlouhodobými záměry zřizovatele a musí být v souladu s představami pracovníků školy. Z toho vyplývá, že kontakt školy se zřizovatelem je velmi úzký, zřizovatel má velký přehled
o aktivitách a záměrech školy, mnohdy k nim přispívá finanční či jinou formou podpory, což je pro školu a uskutečňování jejích cílů velmi důležité.

ZŠ a MŠ Sedlec je, jak bylo výše uvedeno, neúplná základní škola s pěti postupnými ročníky spojená s dvoutřídní mateřskou školou. Škola sama má 3 třídy a jedno oddělení ŠD. V 1. ročníku probíhá samostatné vyučování, škola dodržuje dělení tříd na jazyky.

Na škole působí celkem 15 pracovníků, z toho 4 učitelé na ZŠ a 2 vychovatelé ŠD

Škola disponuje jednou menší tělocvičnou, ve které v minulých letech rekonstruovali strop a podlahu, školní zahradou poměrně dobře vybavenou moderními průlezkami a překážkami odpovídajícími věkovému složení dětí MŠ a 1. stupně ZŠ a dále hřištěm, které v současné době prochází rekonstrukcí.

Součástí školy je MŠ o dvou učebnách. Obě učebny jsou nově vybaveny nábytkem, herna se postupně dovybavuje. Nedávno (během popisované autoevaluace) proběhly úpravy hygienického zařízení u větší třídy MŠ, která byla zároveň propojena s chodbou tak, aby bylo možné celou plochu využívat pro potřeby dětí MŠ. Nově byla také vybavena šatna pro druhou třídu MŠ.

Ve školní budově je školní kuchyně s jídelnou. V posledních letech je naplňována kapacita školní družiny téměř na 100 %. Do budoucna škola plánuje navýšení kapacity tohoto zařízení.

Škola provozuje školní družinu a odpolední volnočasové aktivity.

Nahoru