Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Zápis z přezkoumání QMS všech škol

soubor přílohy soubor přílohy (273,95 KB)


 

Obsah:

1 Úvod

2 Seznam zkratek

3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

3.1 Politika a cíle kvality

3.2 Stav dokumentů QMS

3.3 Organizační struktura

3.4 Systém pro poskytování dotací

3.5 Příprava zaměstnanců

3.6 Personální záležitosti

3.7 Hodnocení dodavatelů

3.8 Výsledky interních auditů kvality

3.9 Výsledky finanční kontroly

3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů

3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností

3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků

3.13 Vyhodnocení systému NO/PO

3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD

3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů

3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP

3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

4 Závěr

 

 

Zpracoval:

Jiří Pořízka - MKSŠ

14.12. 2010

 

Schválil:

PhDr. Ludvík Vomáčka,CSc. - PM

15.12.2010

 

 

1 Úvod

Z ustanovení ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality-Požadavky“, kap.5.6.3 a společné (centrální) interní směrnice QS 83-01 “Kontinuální zlepšování“ vyplývá povinnost vedení organizace přezkoumat zavedený systém managementu kvality a z tohoto přezkoumání pořídit zápis.

Přezkoumání QMS proběhlo v rámci porady vedení škol SČMSD elektronickou cestou formou e-mailových zpráv, které byly uloženy na správě škol.

Na základě vyjádření, připomínek a podnětů v rámci diskuze je zpracován a vydán zápis z tohoto přezkoumání s obsahem odsouhlasených závěrů a doporučení.

Zápis bude distribuován elektronickou cestou v komunikačním software SaŠa všem zúčastněným.

 

2 Seznam zkratek

JS – jednatel společností-škol SČMSD

MKSŠ – manažer kvality správy škol

MK – manažer kvality příslušné školy

NO – nápravné opatření

PO – preventivní opatření

PM – představitel managementu kvality organizace

RK – Rada kvality

QMS – systém managementu kvality

VVP – výchovně vzdělávací proces

 

3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

3.1 Politika a cíle kvality

Doporučení pro zlepšování:

 • Politiku kvalitu ponechat ve stávajícím znění-trvá doporučení z minulého přezkoumání.

 • Nadále usilovat o zlepšování úrovně povědomí o obsahu politiky kvality u všech pracovníků škol, žáků, zákonných zástupců a představitelů ostatních zainteresovaných stran.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: rok 2011

 

3.2 Stav dokumentů QMS

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšit povědomost o možnostech a výhodách informačního systému SaŠa u uživatelů na školách-trvá doporučení z minulého přezkoumání.

 • Zvýšit úroveň využívání tohoto nástroje- trvá doporučení z minulého přezkoumání.

 • Zajistit přístup k IS SaŠa z externích PC pracovišť pro pracovníky všech škol SČMSD.

Odpovídá: PM všech škol, MKSŠ

Termín: duben 2011

 

3.3 Organizační struktura

Doporučení pro zlepšování:

 • Nejsou navržena žádná doporučení pro zlepšování.

 

3.4 Systém pro poskytování dotací

Doporučení pro zlepšování:

 • Nejsou navržena žádná doporučení pro zlepšování.

 

3.5 Příprava zaměstnanců

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšovat hodnocení účinnosti kvalifikačního procesu pracovníků škol ze strany vedoucích pracovníků minimálně v rámci hodnocení školního roku- trvá doporučení z minulého přezkoumání.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: rok 2011

 

3.6 Personální záležitosti

Doporučení pro zlepšování:

 • Průběžně zlepšovat systém přidělování pravomocí a stanovování odpovědností ze strany vedoucích, včetně příslušných definic v popisech pracovních funkcí pracovníků škol-trvá doporučení z minulého přezkoumání.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: červenec 2011

 

3.7 Hodnocení dodavatelů

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšovat systém výběru a hodnocení dodavatelů, odstranit formálnost, zlepšit úroveň a vypovídací schopnost informací o kvalitě dodávaných produktů a přístupu a chování dodavatele ze strany vedoucích pracovníků, PM a MK-trvá doporučení z minulého přezkoumání.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: rok 2011

 

3.8 Výsledky interních auditů kvality

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšit funkčnost a efektivnost nového systému provádění interních auditů QMS ve smyslu směrnice QS 82-02 vydání 2.

 • Zvýšit úroveň záznamů z tohoto procesu (plány, programy, závěrečné zprávy)

 • Plánovat a provádět interní audity na školách minimálně 2x ročně.

Odpovídá: PM všech škol, MKSŠ

Termín: rok 2011

 

3.9 Výsledky finanční kontroly

Doporučení pro zlepšování:

 • Nejsou navržena žádná doporučení pro zlepšování.

 

3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů

Doporučení pro zlepšování:

 • Udržet a nadále zvyšovat úroveň implementovaného QMS na všech školách SČMSD, zejména zaměřit pozornost na úroveň QMS na školách SČMSD v Hronově, Poličce a Lomnici.

 • Připravit školy SČMSD na další kolo dozorového auditu, který proběhne v srpnu 2011 na školách v Hronově, Poličce a Lomnici (poslední kolo skupinové certifikace).

Odpovídá: MKSŠ a PM všech škol

Termín: červen 2011

 

3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností

Doporučení pro zlepšování:

 • Nejsou navržena žádná doporučení pro zlepšování.

 

3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků

Doporučení pro zlepšování:

 • Zvážit do budoucna možnost provedení hodnocení spokojenosti žáků, zákonných zástupců, pracovníků školy a všech ostatních zainteresovaných stran jednotným systémem ve všech 11 školách.

Odpovídá: PM (JS), MKSŠ

Termín: rok 2011

 

3.13 Vyhodnocení systému NO/PO

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšit funkčnost a efektivnost systému řízení NO/PO ve smyslu směrnice QS 83-01 vydání 2.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: rok 2011

 

3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD

Doporučení pro zlepšování:

 • Dodržovat stanovený jednotný obsah zpráv pro přezkoumání QMS vedením jednotlivých škol SČMSD.

 • Plnění úkolů z tohoto přezkoumání zahrnout do plánu interního auditu, který bude provádět MKSŠ v roce 2011 na všech školách SČMSD.

Odpovídá: PM všech škol, MKSŠ

Termín: rok 2011

 

3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů

Doporučení pro zlepšování:

 • Pokračovat v trendu zvyšování kvality VVP v souladu s Politikou kvality a na základě plnění stanovených cílů kvality na všech školách SČMSD.

 • Průběžně zlepšovat úroveň využívání moderních IT prostředků v rámci VVP ze strany vyučujících.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: rok 2011

 

3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP

Doporučení pro zlepšování:

 • Dokončit zařazování dokumentace HACCP do souboru interní řídící dokumentace QMS škol dle požadavků centrální směrnice QS 42-01“Řízení dokumentace a záznamů“.

 • Zajistit seminář s tématikou HACCP pro pracovníky kuchyní a další zainteresované pracovníky (auditory) v roce 2011.

Odpovídá: PM všech škol

Termín: duben-červen 2011

 

3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

 • Nový systém provádění interních auditů QMS – viz. bod 3.8. zprávy

 • Dozorový audit QMS (skupinová certifikace) – viz. bod 3.10. zprávy

 • Hodnocení spokojenosti zákazníků – viz. bod 3.12. zprávy

 • Dokumentace VVP – viz. bod 3.15. zprávy

 • Systém HACCP – viz. bod 3.16. zprávy

 

4 Závěr

Tento zápis bude zveřejněn v informačním systému SaŠa ve složce „Společné“.

PM (jednatel škol SČMSD) tímto ukládá všem PM (ŘŠ) na školách zapracovat tato doporučení do cílů kvality na rok 2011 nebo do plánů práce školy.

Kontrolou plnění těchto opatření pověřil jednatel škol SČMSD (PM) pan PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. manažera kvality správy škol (MKSŠ) pana Jiřího Pořízku. Tato kontrola bude provedena v rámci interních auditů vedení škol dle plánu auditů na rok 2011, který bude vydán v lednu 2011.

 

 

Nahoru