Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Struktura hlavních oblastí hodnocení ze srpna 2006

soubor přílohy soubor přílohy (173,52 KB)


 

1.1       Struktura vlastního hodnocení – hlavní oblasti hodnocení

1.1.1     Úroveň výsledků práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům – analýza SWOT

 • formulace slabých a silných stránek (na základě analýzy vnitřních podmínek školy)
 • formulace příležitostí a hrozeb (na základě analýzy vnějších podmínek školy)

1.1.2 Podmínky ke vzdělávání

 • materiální
 • technické
 • ekonomické
 • hygienické
 • vnější podmínky

– demografické

politické

kulturní

konkurenční prostředí školy

vztahy s veřejností

 • vnitřní podmínky

– personální problematika

finanční problematika

zařízení a vybavení školy

informační systémy

řízení školy- koncepční záměry školy

1.1.3     Průběh vzdělávání

 • realizace učebních plánů

–     charakteristika a priority učebních plánů

–     šíře vzdělávací nabídky školy

–     problematika ICT

 • organizace, metody a formy práce

–     organizace školního roku

–     formy výuky

–     školní řád

–     metody výuky

–     možnosti konzultace žáků s vyučujícími

–     samostatná práce žáků

–     podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

–     vzdělávání mimořádně nadaných žáků

–     prevence sociálně-patologických jevů

1.1.4 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů, žáků a dalších osob na vzdělávání

 • podpora školy žákům

–     poradenství pro žáky

–     nabídka komorní a orchestrální hry

–     žáci a zařízení školy

 • spolupráce s rodiči

–     formy spolupráce

–     konzultace s rodiči

–     účast na akcích školy

–     problémy ve spolupráci

 • vzájemné vztahy školy, žáků, rodičů a dalších osob podílejících se na vzdělávání

–     účast žáků na řízení školy

–     účast rodičů na řízení školy

–     řešení připomínek, stížností

–     vztahy k představitelům obce, firem, institucí

1.1.5     Výsledky vzdělávání žáků

 • rozbor výsledků prospěchu žáků – koncertní činnost
 • výsledky žáků v soutěžích
 • kritická místa studia
 • zjišťování názorů žáků

1.1.6     Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • struktura řízení
 • poradní orgány
 • složení pedagogického sboru
 • kvalita pedagogického sboru
 • existence personální strategie
 • DVPP

Nahoru