Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

8. Interpretace výsledků a stanovení následných opatření

Závěry na základě dotazníkového šetření a jejich interpretace:

Vztah rodičů ke škole je na velmi dobré úrovni. Je potěšující, že procento kladných odpovědí (bez ztráty bodů) v oblasti spokojenosti rodičů s úrovní spolupráce se školou se zvyšuje s přibývajícím ročníkem, kam chodí jejich dítě. Znamená to, že si učitelé i vedení školy postupně získávají důvěru (pokud důvěra nebyla hned od 1. ročníku).

Výsledky předčily nastavené indikátory, znamená to, že více než („nastavených“) 90 % rodičů je spokojeno se spoluprací se školou, škola je podle jejich názoru pro jejich dítě místem bezpečného a kvalitního zázemí. Školu by doporučili i ostatní veřejnosti.

Stanovená kritéria byla nastavena dobře a byla splněna. Pro další období se zaměřit i na náměty rodičů.

Závěry na základě průběhu třídního aktivu:

 1. Rodiče se aktivně zúčastňují akcí školy (kvantitativní indikátor, vyjádřený 90% účastí rodičů – na třídním aktivu nechyběl žádný rodič)
  Rodiče sami přicházejí s nápady, s návrhy, které přispívají ke zkvalitňování
  školního života (kvalitativní ukazatel – rodiče navrhovali další společné akce)
 2. Mezi školou a rodiči probíhá rovnocenná komunikace (kvalitativní ukazatel – rodiče iniciativně diskutovali)
  Učitelé považují svoji práci za smysluplnou a přínosnou, tím posilují důvěru rodičů svých žáků (90 % učitelů – potvrzeno i způsobem a obsahem komunikace během schůzky)
  Schůzky s rodiči probíhají v příjemném prostředí a v důstojné atmosféře (kvalitativní ukazatel – potvrzeno návštěvami ve škole)
 3. Rodiče kdykoliv, v případě potřeby, navštěvují školu (kvalitativní ukazatel)
  Rodiče sami přicházejí za učiteli i za vedením školy, aby se poradili, aby vyřešili případný problém jejich dítěte (kvalitativní ukazatel – potvrzeno návštěvami ve škole)

Průběh třídního aktivu potvrdil oprávněnost nastavených kritérií a indikátorů. Cílem bude rozšířit tento typ i do tříd, kde takto schůzky s rodiči ještě neprobíhají.

Závěry a interpretace výsledků Dotazníku QWL (kvalita pracovního života):

Nejvyšší bodové ocenění v pozitivním významu učitelé vyjádřili v položkách, které směřovaly ke smysluplnosti toho, jakou profesi vykonávají (příloha č. 3). Učitelé ve své profesi vidí naplnění, seberealizaci, jsou ochotni ke změnám – tam, kde vidí jejich smysl a pozitivní přínos. Považují svoji práci za náročnou, ale zároveň za zajímavou a podnětnou.

Výsledky dotazníku opět potvrdily nastavené ukazatele a předpoklady, tj., že pokud učitelé považují svoji práci za zajímavou, podnětnou, smysluplnou, pak se toto projeví i v jejich kontaktu se žáky a rodiči, což pozitivně ovlivní postoj rodičů k nim a ke škole vůbec.

Cílem pro další období bude posilování pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školního života.

Za velmi důležité považuje škola navázat ještě intenzivnější kontakt s rodiči, aby se v plném rozsahu naplnil cíl školy – škola je místem pro všechny.

Dílčí cíle:

 • Posílení spolupráce se SRPDŠ. Jeho základním cílem je spolupracovat při zlepšování podmínek pro žáky a spolupořádat různé akce, které doplňují vzdělávací proces školy,
 • posílit spolupráci se Školskou radou ZŠ Plzeň-Božkov, i když je tato spolupráce na velmi dobré úrovni,
 • zaměřit se více na mateřskou školu a na školní družinu, kde je mnoho příležitostí, jak si rodiče získat pro spolupráci a zároveň jim představit školu jako výchovně-vzdělávací instituci důsledně rozvíjející své možnosti a kvality.

K tomuto byly zaměřené aktivity v dalším období.

Nahoru