Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Vedení a organizace školy

Management školy tvoří ředitelka, bývalá pedagožka JKGO, dvě zástupkyně pro studijní záležitosti a zástupkyně – vedoucí provozně ekonomického úseku. Pomyslnou „pravou rukou“ ředitelky je její asistentka. Tento tým  se schází pravidelně počátkem každého týdne, operativně řeší výchovné, umělecké i provozní záležitosti související s chodem školy. Schůzky probíhají v pracovně ředitelky, po seznámení s organizačním plánem na  daný týden dostává každý možnost se nejen k němu  vyjádřit. Tým vedení je relativně nový – vznikal postupně tak, jak ředitelka přenášela zátěž administrativních a studijních povinností na vytipované pedagogy. Tímto krokem získala cenný čas a energii věnovat se manažerské činnosti, která k fungování této instituce neodmyslitelně patří. Její zaměstnanci tvrdí, že jim „… dokáže naslouchat, často je motivuje dobrým slovem, písemným oceněním a poděkováním na webových stránkách školy.“

Graf č. 1 – Dotazník pro pedagogy

Graf dotazníku

Samostatné studijní oddělení s referentkou má za úkol zajišťovat informovanost rodičů studentů, vyskytne-li se jakýkoli problém – a to telefonicky i písemně. Rodiče jsou tak pravidelně informováni o výsledcích učení dětí a úspěších školy jako celku.

Škola má fungující Školskou radu, která se vyjadřuje k příslušným dokumentům školy, její podněty a oznámení jsou vedením školy v rámci zákonných mezí akceptovány. Škola má také vypracovaný systém komunikace s rodiči. Ti jsou pravidelně informováni o výsledcích učení dětí a úspěších školy jako celku (třídní schůzky, webové stránky a úzký kontakt pedagogů s rodiči prostřednictvím mobilních telefonů). „Všichni studenti vědí, že sms není omluvenkou,“ dodává ředitelka. Spolupráce rodičů se školou však není ideální – třídní učitelé i vedení školy v rozhovorech upozorňují na velmi nízkou účast rodičů na třídních schůzkách.  To může být způsobeno  skutečností, že rodiče jsou často i z jiných okresů nebo krajů.

Ředitelka školy uplatňuje participativní a demokratický model řízení – jednoznačně stanovené úkoly a pravomoci jsou delegovány na jednotlivé zaměstnance.  Pracovníci školy jsou  pravidelně  informováni  o  správních  úkonech  vedení školy – škola má efektivní systém přenosu dat a informací uvnitř školy; tento systém umožňuje i zpětnou vazbu. Poradní a metodické orgány jsou funkční a jsou nositeli změn a inovací, mají možnost vstupovat do řešení problémů, které se jich týkají. Jsou to zejména jednotlivá oddělení, pedagogická rada, dramaturgická rada, umělecké rada, koncertní komise, metodikové prevence a výchovná poradkyně.

Na pracovišti jsou podporovány zdravé mezilidské vztahy. Do týmové práce se učitelé zapojují při realizaci různých projektů. Snahou vedení je neustále týmovou spolupráci zdokonalovat. Vedení školy podporuje flexibilitu a tvořivost pracovníků, funguje zde promyšlený a funkční systém uvádění začínajících učitelů do praxe. Kontrola je vedoucími jednotlivých oddělení prováděna především prostřednictvím hospitací. Práce pedagogů je dále sledována na školních předehrávkách, koncertech, interních soutěžích a dalších veřejných vystoupeních žáků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků uvnitř školy i mimo ni je považováno za velmi důležité, je vedením školy plánováno a v rámci finančních možností podporováno. Ve vztahu k hudebně teoretickým disciplínám však u nás v současné době neexistuje širší nabídka vzdělávacích programů.

 

Fundraising a marketing školy

Škola dostává finanční prostředky na přímé náklady (zejména platy, dále učební pomůcky a materiál pro výuku, cestovné, náklady na školení). Zřizovatel přispívá na běžný provoz školy (energie, topení, odpisy, opravy, spotřební a kancelářský materiál, služby spojené s provozem školy), příspěvek však nepokryje veškeré aktivity umělecké instituce. Další finanční prostředky získává JKGO od sponzorů, vlastní činností (pronájmy tělocvičny, sálů, učeben apod.), doplňkovou činností (služby pro veřejnost apod.), z dotací a z jiných zdrojů. Aktivně vypracovává žádosti o granty.

Fundraising je důkladně promyšlený a klade si za cíl využít kapacitních možností školy tak, aby přinášely zisk.

Původně Nadace, od roku 1996 Nadační fond (dále jen NF) vznikl z potřeby podpořit žáky Janáčkovy konzervatoře všech oborů při jejich účasti na tuzemských i zahraničních soutěžích (náklady na zápisné, jízdné). Zdrojem příjmů NF jsou především každoroční příspěvky rodičů, jejichž dítě školu navštěvuje, příspěvky a dary sponzorů a tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob, ale i pravidelné příspěvky pedagogů školy, a to především těch, kteří jsou přesvědčeni o smysluplnosti existence NF.

Kromě Nadačního fondu byl na škole zřízen tzv. Rezervní fond, který je neziskovou organizací a slouží k financování některých nadstandardních potřeb školy. Z něj se např. hradí i volné kopie, jež se načítají na čipové karty žákům, kteří se zúčastnili uměleckých akcí pořádaných školou. Jelikož je škola akreditována k pořádání seminářů i celých cyklů dalšího vzdělávání v rámci DVPP (jak pro učitele ZUŠ, tak i pro nejširší veřejnost), je tato doplňková činnost zisková. Rovněž  studenti, kteří potřebují vhodný sál či hudební nástroj, si mohou za minimální poplatek sál či nástroj pronajmout. Jak vyplynulo z rozhovorů s pedagogy, k efektivnímu marketingu školy patří i smysluplné spojování hodin (možné i z hlediska nízkého počtu žáků ve třídách) nebo přesun hodin v případě, že pedagog chybí jen krátce. Škola tímto způsobem ušetří za suplované hodiny.

Škola má fungující systém prezentace na veřejnosti a v médiích, díky kterému roste prestiž školy. V oblasti medializace škola spolupracuje s médii, jako jsou denní tisk, odborný tisk, ČRO, ČTV, TV Noe, Sólokapr a další.

Veřejnost je průběžně informována o významných výsledcích školy a o úspěších žáků v soutěžích. V rámci praktické činnosti žáků se škola prezentuje na veřejnosti jako kvalitní instituce, která připravuje absolventy schopné konkurence na trhu práce. Důkazem jsou opakované žádosti o hostování studentů v divadlech, orchestrech, velká poptávka je i po účinkování studentů (sólistů i souborů) na veřejnosti.


Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor tvoří přibližně 210 pedagogů. Jsou v něm rovnoměrně zastoupeni muži i ženy, učitelé s různou délkou pedagogické praxe. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy splňují požadovanou kvalifikaci. Personálně je škola stabilizovaná a počet pracovníků odpovídá potřebám školy. Jednotlivým všeobecně vzdělávacím předmětům vyučují aprobovaní učitelé, jen v několika případech předmět vyučuje učitel s příbuznou aprobací. Odborným předmětům vyučují pouze aprobovaní učitelé. Výchovným a studijním problémům se věnuje výchovná poradkyně, která má požadovanou kvalifikaci. Ve škole jsou zřízeny funkce koordinátora ŠVP, ICT koordinátora, působí zde dvě metodičky prevence sociálně patologických jevů a asistentka pedagoga, která se věnuje handicapovaným žákům (zrakově a tělesně postiženým). Všichni tito zaměstnanci měli vytvořeny plány činností, kterými jsou schopni doložit své aktivity.

Vedle své pedagogické činnosti působí někteří pedagogové odborných uměleckých předmětů také jako členové uměleckých souborů divadel a orchestrů, jako např. Janáčkovy filharmonie Ostrava, NDM, Komorní scény Aréna, Divadla P. Bezruče, Těšínského divadla apod. Zároveň někteří z nich vykazují svou vlastní koncertní činnost jako sólisté či členové komorních souborů. Mezi pedagogy a ostatními pracovníky převažuje vzájemný respekt a úcta. (Příloha č. 7)

Provoz školy a technická správa budov je zabezpečována správkyní budovy, 8 pracovnicemi úklidu, 2 pracovníky údržby a 2 pracovnicemi v recepci. Vzhledem ke svému zaměření a uměleckým aktivitám, jež souvisí s charakterem vzdělávání, jsou ve škole zaměstnáni také 2 mistři zvuku v nahrávacím studiu, pro zabezpečení akcí v koncertních sálech pracují ve škole  2 technici, kteří se zaměřují na oblast osvětlení a zvuku. Na provozně ekonomickém úseku pracuje 6 odborných pracovníků. Činnost studijního oddělení zajišťují 2 studijní referentky.


Charakteristika žáků

Na konzervatoři a gymnáziu se zaměřením na esteticko-výchovné předměty studují žáci, kteří mají umělecké nadání. Výuka v předmětech zvolené specializace probíhá individuálně nebo ve skupinách a individuální přístup s možností modifikace vzdělávacího obsahu je prioritou. Žáci s mimořádným hudebním nadáním studují na škole ve velmi podnětném prostředí, což je už dáno spojením gymnázia a konzervatoře. Mají tak možnost konfrontovat své snažení i výkony s těmi nejlepšími studenty konzervatoře a také s výkony umělců z řad pedagogů a osobností hudebního a uměleckého života, kteří školu často navštěvují jako účinkující.

V kombinované formě studují JKGO především pedagogové ZUŠ, kteří si doplňují své vzdělání, pak ti, kteří si rozšiřují své vzdělání o nové obory, a studenti vysokých škol, kterým se tím otevírají další možnosti uplatnění  na trhu práce.

Interakce a vzájemná komunikace mezi žáky je dobrá a vzájemně podnětná, je však ovlivněna množstvím individuální výuky. Vztahy odpovídají konkurenčnímu prostředí – zdravá rivalita je zde motivujícím faktorem, na druhou stranu komunikace mezi žáky stejného oboru bývá  mnohdy problematická. Studentská rada zanikla, což ředitelka školy komentuje slovy: „Studenti se nedovedli na ničem konstruktivně dohodnout – snad pro svou oborovou různost, a rozpadli se.“ Ani studentský parlament se moc neosvědčil – ze strany žáků je malý zájem v něm pracovat.

Komunikace mezi žáky a učiteli probíhá v rovině vzájemného respektu a úcty. Učitelé v mnoha případech vnímají své žáky jako kolegy a partnery, což se projevuje přímo ve výuce rozvíjením vztahu korepetitor (učitel) – sólista (žák), kdy oba společně vytvářejí umělecký projev. Tento přirozený vztah, který je značně posilován hrou v orchestrech  a komorních ansámblech, je pak přenášen i do jiných předmětů a utváří dobré klima školy. „Nejlépe se nám osvědčilo působit na žáky vlastním dobrým příkladem – škola dětem často supluje rodinu,  hlavně těm mladším a těm, kteří bydlí v domovech mládeže,“ říká ředitelka.

Každoročně se studenti účastní různých uměleckých soutěží u nás i v zahraničí. Jednou z nejdůležitějších skutečností, která ve velké míře napomáhá rozvíjení talentu, je i možnost kontaktů s jinými uměleckými školami a institucemi regionu a ostatními uměleckými vysokými školami (konzultace na JAMU, AMU, HAMU). Škola umožňuje mimořádně nadaným studentům již během studia účinkování v hudebních tělesech nebo divadlech, kde získávají nejenom potřebnou praxi, ale především další motivaci k rozvíjení svého talentu. Ředitelka školy může povolit na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a zároveň na základě doporučení vyučujícího daného předmětu, vyučujícího předmětu zvolené specializace, vedoucího oddělení a třídního učitele Individuální úpravu rozvrhu hodin (IÚR), jehož podmínky stanovuje školní řád. IÚR se povoluje zpravidla účelově a na časově vymezenou dobu, jde-li o souvislou absenci studenta ve výuce ( tři a více týdnů) z důvodu jeho účasti na akci pořádané nebo podporované školou. „Žáci mají relativně velkou svobodu, čehož někdy zneužívají. Současně se ale na ně klade velká odpovědnost – slabší jedinci to nezvládnou a odejdou,“ komentuje ředitelka školy.

 

Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

Vedení školy se snaží úspěšně prosazovat zájmy školy, ta aktivně spolupracuje s potenciálními zaměstnavateli svých absolventů v regionu (divadla, orchestry, umělecké školy), zajímá se o jejich názory a požadavky, které programově zařazuje do své činnosti (pořádání koncertů žáků ZUŠ, organizace DVPP pro pedagogy ZŠ i ZUŠ apod.).

JKGO aktivně spolupracuje se subjekty v okolí, participuje na životě okolí, je otevřena v oblasti sociálních vztahů. Místní komunita pozitivně hodnotí aktivity školy a její úsilí o vlastní zdokonalování. (Příloha č. 8 a www.jko.cz)

K dalšímu odbornému růstu studentů slouží odborné masterclassy, semináře a workshopy, které vedou čeští a zahraniční umělci různého zaměření. Tyto akce se konají přímo ve škole. Účast studentů na těchto akcích je finančně podporována z  Nadačního fondu školy. (Příloha č. 5)

Nahoru