Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Shrnutí předchozích autoevaluačních procesů a jejich slabých a silných stránek

(více viz příloha č. 2)

Proces autoevaluace zaměřený obecně na kvalitu školy probíhá ve škole již několik let. Od školního roku 2003/2004 škola cíleně shromažďuje podkladové materiály pro hodnocení procesů ve škole, které analyzuje a dále využívá. Od platnosti vyhlášky č. 15/2005 Sb. probíhá ve škole vlastní hodnocení školy dle této vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní oblasti

Konkrétní priority školy (podoblasti)

a) podmínky ke vzdělávání

Materiálně-technické, hygienické, psychosociální, personální, organizační… porovnání s RVP ZV

b) průběh vzdělávání

Portfolio žáka, vzdělávací výstupy ve 3. a 5. ročníku, průřezová témata, metody a formy práce, tematické plány učiva

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

IVP, ANP, spolupráce s rodinou, využití žákovské knihovny, PC programy, učební pomůcky ve výuce, asistent pedagoga, nepovinné předměty a zájmové kroužky

Systémové informování rodičů, akce pro rodiče pořádané školou, akce pořádané s rodiči pro žáky, ostatní veřejnost, dokumenty školy

Vztahy:

učitelka – žák, rodič, učitelka, ostatní ped. pracovníci

Ředitelka a ostatní pedagogičtí pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci – ostatní pracovníci školy

Zřizovatel–škola

Krajský úřad – škola

Ostatní instituce – škola

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Hodnocení žáků učitele, sebehodnocení žáka, klíčové kompetence, průřezová témata, vnější hodnocení

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP – prioritní oblasti, portfolio učitele

Kvalita personální práce

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem

k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

Viz podmínky vzdělávání a vliv na vzdělávání

Rozpočty školy, doplňková činnost

Od této doby má škola nastaveny cíle i kritéria pro vlastní hodnocení – ukázka z konkrétní podoblasti spolupráce s rodiči:

Cíl autoevaluace

Oblast

Podoblast

Kritérium

Indikátor

Evaluační nástroj

Kdo

Kdy

Zlepšit úroveň spolupráce

s rodiči

Spolupráce

s rodiči

Zapojení rodičů

Účast na třídních schůzkách

Od komunikace ke spolupráci

Počet rodičů na třídních schůzkách

Aktivní zapojení rodičů do akcí školy

Analýza prezenční listiny

Vyhodnocení každé akce analýzou zápisů o akcích, rozhovorem

Třídní učitelé

Pedagogičtí pracovníci

4x za školní rok

Průběžně, po ukončení

akce

Oblast spolupráce s rodiči byla pro školu vždy podstatná, vždy existovaly důvody, proč dále rozvíjet i oblast, která může, podle slov ředitelky školy, pro nezasvěcené působit jako oblast, ve které se škole v podstatě daří. Zapojení rodičů do práce školy se dařilo, ale většině rodičů postačovala účast na třídních schůzkách.

Ve škole proběhly SWOT analýzy, první proběhla v roce 2006/07. Tato analýza byla podstatná právě i pro oblast spolupráce s rodiči.

Bylo zjištěno:

Silné stránky školy: nabídka volnočasových aktivit, pedagogický sbor, orientace na žáka

Slabé stránky školy: dostatečné prostory, malý počet žáků, nedostatečná prezentace školy pro veřejnost

Příležitosti: spolupráce s rodiči, prevence, DVPP

Ohrožení: nepodložené informace, typ školy, konkurence

I na základě výsledků SWOT analýzy byl stanoven cíl v oblasti spolupráce s rodiči, cit.:

„Přesvědčit rodiče o kvalitě naší práce, zapojit je více do práce školy a získat si jejich důvěru. A tím získat i více žáků pro školu.“

Co o tom dále říká paní ředitelka Mgr. Hana Stýblová?

„Jedním z prvních počinů bylo pravidelné vydávání informační brožury o škole. Každoroční Den otevřených dveří se obsahově změnil, nebyl to jen den informační, ale ke každému dni (1x v roce) byla vydána brožura o historii místa (Božkova) v souvislosti se vzděláváním minulým i současným. Škola začala pořádat týden pro mateřské školy, kdy do školy přicházeli předškoláci z okolních mateřských škol, kteří pracovali s našimi žáky a domů si vedle výrobku odnášeli i brožuru pro rodiče. Rodiče byli informováni o průběhu vzdělávání, o některých nadstandardních činnostech školy a byli do školy pozváni.

Při různých příležitostech (zahajovací třídní schůzky v 1. třídě nebo konečné třídní schůzky v 5. třídě) byly zjišťovány potřeby rodičů a jejich spokojenost/nespokojenost. Podnětné byly právě rozhovory s rodiči odcházejících žáků a jejich rozdílný přístup ke škole, který mohl mít několik příčin – např. složení rodičů, složení žáků , ale pro práci školy byl podstatný možný důvod: odlišná práce učitelů v oblasti spolupráce s rodiči. Proto škola využívala v rámci DVPP možnosti vzdělávání učitelů se v této oblasti, ale nejdůležitější byl příklad ostatních pedagogických pracovníků, což v malém kolektivu může fungovat.“

Důležitým podkladem pro vytčení priorit autoevaluace byly i výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo ve školním roce 2008/09 a bylo zaměřeno na hodnocení vztahů (šetření provedla komerční firma).

Výsledky jsou následující (výsledky v levé části jsou porovnávány s běžnými průměry):

A) chování zaměstnanců k rodičům: 97,5/84,3

Chování nejen učitelů, ale i všech zaměstnanců školy k rodičům, je určitým indikátorem jejich chování k žákům

B) chování zaměstnanců k žákům: 93,1/78,4

O tom, jak se k dítěti chovají dospělí ve škole, se rodiče nejvíce dozvídají od nich (mají-li zájem se na to ptát)

C) spokojenost s TU: 95,7/85,0

Třídní kolektiv bývá dítěti nejbližší – práce TU se na kvalitě vztahů mezi žáky projevuje velmi silně, ať je dobrá, či špatná. TU také bývá nejčastěji v kontaktu s rodiči.

Postoje rodičů ke škole a jejich dobrovolné aktivity pro školu se ve velké míře odvíjejí od toho, jak je ve škole spokojené jejich dítě. Pokud má dítě pocit, že se ve škole necítí úplně šťastně a bezpečně, a rodič objektivně posoudí, že škola nedělá pro dítě to, co může, pak se to zákonitě projeví v jeho přístupu ke škole…

Uvedené výsledky (které jsou jistě pozitivní, ale jsou zde i určité rezervy) do jisté míry ovlivnily zvolenou oblast autoevaluace i posun v cíli v této oblasti.

Jak uvádí ředitelka školy:

„Zjednodušili jsme cíl co do psané podoby, ale jeho naplnění je a bude dlouhotrvající proces:

Umíme komunikovat, pojďme spolupracovat.

Důležité jsou tři oblasti, jak výše uvedeno, kterým škola věnuje a v nejbližší době bude i nadále věnovat zvýšený zájem – kromě oblasti spolupráce s rodiči (která bude dále popsána, analyzována a vyhodnocena) je to oblast evaluace ŠVP, především v porovnání nastavených cílů vzdělávání (formulovaných v ŠVP) a v účinnosti  jejich realizace.

Třetí oblastí je průběžná evaluace školního klimatu, která velmi úzce souvisí se spoluprací s rodiči, neboť spokojenost či nespokojenost žáků i učitelů se zřetelně projevuje i ve vztahu rodičů ke škole a v jejich ochotě se školou spolupracovat.

Škola má i mateřskou školu, rodiče se tak lépe orientují ve výběru dalšího vzdělávání – zda setrvat na božkovské škole (i za cenu, že škola nemá druhý stupeň /což může být považováno za slabou stránku školy/ a dítě tak musí pokračovat na jiné škole, a dát přednost malému kolektivu dětí, kde bude o jejich dítě dobře postaráno, kde se bude cítit příjemně a bezpečně), nebo volit úplnou ZŠ v blízkém okolí…Většina rodičů se rozhodne své dítě na božkovské škole ponechat (bližší důvody jejich rozhodnutí viz v dalších kapitolách).

Nahoru