Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Individuální přístup k žákům a rodinám – příklad dobré praxe na ZŠ a MŠ Slapy

Zdůvodnění

Pokud analyzujeme zápisy z hospitační činnosti, zápisy z individuálních schůzek s rodiči, zápisy z hospitací „ranních třídních kroužků“, zápisy z porad učitelů, zprávu ČŠI ze dne 11. 2. 2008 apod., systematická práce školy  na řešení „priorit“, stanovování si konkrétních cílů a plánů jejich plnění je naprosto zřejmá navzdory tomu, že, jak již bylo zmíněno, škola ve zprávách z vlastního hodnocení neformuluje jasné konkrétní cíle dalšího rozvoje školy.

Z výše zmíněných materiálů i prezentace školy na webových stránkách zsamsslapy.unas.cz, ve školním časopise a na regionálních akcích se jeví na ZŠ a MŠ Slapy jako příkladná oblast individuálního přístupu k dětem a k rodině a soustavná práce na jejím vylepšování na základě analýzy získaných informací.

Škola se dlouhodobě snaží o „dosahování demokratizace, humanizace a modernizace výchovného a vzdělávacího procesu…“ (Koncepce školy ze dne 7. 5. 2009). Ve veškeré dokumentaci školy je podtrhována návaznost školního vzdělávání na výchovu v rodině, poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (viz např. Koncepce školy ze 7. 5. 2009, s. 1). V Koncepci školy ze dne 7. 5. 2009 je přímo uvedeno: „Smyslem a cílem vzdělávání je pro nás vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně v dané životní etapě dosažitelná…“ (s. 2).

Škola využívá výsledků vyšetření spolupracujícího školského poradenského zařízení, hospitací speciálních pedagogů a psychologů ve třídách ZŠ a MŠ Slapy a služeb soukromé speciální pedagožky. Na základě těchto vyšetření a doporučení a porad s rodiči jsou pro žáky vytvářeny individuální vzdělávací plány (příloha A). Součástí plánů jsou i dohody s žákem a jeho rodiči / zákonnými zástupci (přílohy A, B, C). Učitelé se průběžně informují o úspěších či problémech příslušných žáků, dosavadní postupy hodnotí a na základě tohoto hodnocení upravují dosavadní cíle a prostředky k jejich dosažení či stanovují cíle a prostředky nové.

Zda jsou pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami užívány speciálně pedagogické metody, postupy a zřetele, je sledováno prostřednictvím hospitační činnosti ředitelky i vzájemných (kolegiálních) hospitací (Zaměření hospitační činnosti 2007/2008, záznam z hospitace ze dne 5. 11. 2007 /Hacaperková u Vackové/).

Individuální přístup k dětem a rodině a  jeho soustavná evaluace na ZŠ a MŠ Slapy mohou být příkladem dobré praxe pro školy podobného typu, jejichž silnou stránkou je ukotvenost v místě, dobrá znalost prostředí rodin (a znalost rodin prostředí školy), týmová spolupráce pracovníků, respektive i spolupracovníků školy, neanonymita a zájem o všechny děti.

 

Nahoru