Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Plánování

Plánování kvality a efektivity výchovně vzdělávacího procesu na škole probíhá formou obsahově provázaných klíčových dokumentů školy – viz následující schéma Každý plán vychází z analýzy předchozího stavu školy:

Schéma plánování

Plán práce na školní rok

V závěru každého školního roku provádí škola za účasti celého pedagogického sboru analýzu plnění plánu práce školy. Využívá k tomu různé postupy, např. metodu Šest klobouků. Ze závěrů jsou patrné splněné, nesplněné i přetrvávající cíle, příležitosti, rizika, osvědčené postupy. V přípravném týdnu ředitelka školy na jednání širšího vedení školy připomíná výsledky analýzy minulého plánu práce a aktuální události dalšího školního roku. Členové vedení (sedm pedagogů) připraví základní návrh nového plánu, který vedoucí metodických orgánů přenesou k připomínkování a doplnění na jednání do svých pracovních týmů. Materiál je poté odevzdán ředitelce školy, která představí ucelený návrh plánu práce školy pedagogickému sboru, řídí diskuzi k němu a zpracovává finální verzi dokumentu.

Plány práce rozpracovávají stanovené strategie na jednotlivá období.

Žák používá různé metody „učení se“

Činnost

Termín nebo průběžně (P)

Odpovědnost

Ověření

Používání metod RWCT a OSV ve výuce

P

vyučující

Četnost využití odborných pracoven a jejich vybavení (PC, knihovna)

Kontrolní činnost ředitele a zástupce ředitele školy

Prezentace žákovských prací

Používání učebních metod vzhledem ke stanoveným cílům

P

vyučující

Kladení otevřených otázek vyššího řádu

P

vyučující

Práce s různými zdroji informací

P

vyučující

Zadávání a řešení úkolů v časovém horizontu podle věku (týden, měsíc atd.)

P

vyučující

 

Žák spolupracuje, komunikuje, řeší problémy, kriticky myslí

Činnost

Termín nebo průběžně (P)

Odpovědnost

Ověření

Používání metod RWCT a OSV ve výuce

P

vyučující

Kontrolní činnost ředitele a zástupce ředitele školy

(tematické plány, hospitace)

 

Stav (aktuálnost) informačních materiálů v učebnách a na chodbách

 

Vystoupení žáků (soutěže, akce pro veřejnost)

Výstupy z projektů

 

Práce ve skupinách, její kooperace

P

vyučující

Řešení modelových situací

P

vyučující

Zpracování a prezentace studijních úkolů

P

vyučující

Pravidelná obměna informačního prostředí tříd, školy

 

P

vyučující

Projektové vyučování

5x za rok projektový den (X, XI, III, IV, VI)

vyučující

Činnosti uvedené v plánu školy následně upřesňují a konkretizují plány metodických orgánů školy.  Takto provázané a rozpracované konkrétní úkoly dávají dobrý základ pro vypracovávání autoevaluace školy.

Sebelepší strategický plán implementovaný do dokumentů zůstává pouze na papíře, pokud nebudou do jeho realizace zapojeni zaměstnanci na všech úrovních a nebudou existovat vzájemné kanály komunikace (takto komentuje plán práce školy její ředitelka).

Nahoru