Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Kontext fungování školy

Základní škola (ZŠ) a Praktická škola (PrŠ) Krupka, Karla Čapka 270, je umístěna v klidné městské části Krupka-Maršov, v části občanské zástavby, jejíž součástí je nákupní a zdravotní středisko v blízké dostupnosti lesa. Jako příspěvková organizace s právní subjektivitou sdružuje základní školu (kapacita 620 žáků), základní školu speciální (kapacita 30 žáků), školní družinu (kapacita 75 žáků), školní jídelnu (kapacita 500 obědů/den). Od školního roku 2010/2011 byla rozšířena o střední školu – konkrétně o obor praktická škola dvouletá s kapacitou 30 žáků. Žáky školy jsou děti ve věku 615 let (výjimečně starší), kteří bydlí v obvodu určeném zřizovatelem, převážná většina žáků bydlí v ulici Karla Čapka a Dukelských hrdinů (ulice horního sídliště Krupka-Maršov). Z této spádové lokality do školy dochází významná část dětí romského etnika (až 90 %). V současné době je kapacita školy naplněna v základní škole na 320 žáků, školní družině 55 žáků a školní jídelně s vývařovnou cca 350 obědů/den. V těchto číslech nedochází dlouhodobě na škole k razantnějšímu zvyšování ani snižování. Nárůst je sledován v posledních letech pouze u žáků prvních ročníků, který je zapříčiněn především skutečností, že na škole již několik let fungují přípravné třídy (ve školním roce 2009/2010 se jednalo již o dvě přípravné třídy), což se pozitivně odrazilo v možnosti otevřít ve školním roce 2010/2011 dvě třídy prvního ročníku s menším počtem žáků. Otevřenou možností pro školu bylo z pohledu managementu zřízení tříd pro žáky vzdělávacího oboru pomocná škola (dnes 79-01-B/01 základní škola speciální). Naopak příležitostí je nabídka pokračování ve vzdělávání zavedením oboru střední školy praktická škola dvouletá, a tím možnost pro žáky kontinuálně pokračovat ve vzdělávacím procesu.

Zřizovatelem školy je město Krupka. Ředitelem školy je Mgr. Martin Kaftan. Ve školním roce 2010/2011 škola pracovala podle ŠVP pro základní vzdělávání Škola učí pro život. Zmíněný ŠVP je zaměřen na diferenciaci žáků podle možností školní úspěšnosti. Je zpracován ve dvou variantách, základní varianta a varianta pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP). V obou dvou částech ŠVP je důraz kladen především na osobnostní a sociální výchovu – vysoké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí školu k tomuto zaměření předurčuje. Další velký důraz je kladen na rozvoj žáka v oblasti informačních technologií, alternativně v rozvoji pohybově dovednostních činnostech nebo společenskovědního rozhledu. Tento důraz je uskutečňován především:

 • výukou dramatické výchovy v 3.–5. ročníku;
 • výukou ICT ve 4.–9. ročníku;
 • výukou alternativního bloku volitelných předmětů;
 • inkluzivním vzděláváním, tj. vzděláváním podle vzdělávacích potřeb dítěte, kdy odlišnost vzdělávacích potřeb není chápána jako negativum jedince, ale možnost pro rozvoj všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu ve škole. (ŠVP Škola učí pro život.)

Z textu ŠVP dále vyplývají hlavní cíle, které jsou:

 • učit žáky znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v běžném životě, v sociální realitě, v níž se žáci mohou ocitnout;
 • zavádět do výuky vedle nutného základu frontálního vyučování prvky vyučování kooperativního, a to ve vyvážené formě, tím dosahovat osvojování hodnot vzájemného lidského spolužití;
 • posilovat komunikační kompetence v cizím jazyce;
 • vést žáky k účelnému využívání komunikačních technologií, podporovat využívání výpočetní techniky v různých oblastech vzdělávání;
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
 • vést žáky k principu inkluzivity;
 • vést žáky k rozvoji ve všech oblastech: kognitivní, manuální i emocionální; kladení důrazu na tu složku, ve které je žák více úspěšný;
 • vést žáky k tomu, že při problému není potřeba ze školy uniknout přestupem na jinou školu.

K těmto hlavním cílům ředitel školy dodává: „Chceme především vytvořit povědomí o ,mé škole… Myšlenkou programu je princip otevřené školy (obr. 1), do které mohou vstoupit nejen žáci, ale také rodiče jako aktivní článek, který se podílí na rozvoji kompetencí dítěte…Dlouhodobým cílem je škola, ve které se líbí dětem a do které rády chodí, v níž pracují vzdělaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, s jejichž prací jsou rodiče žáků spokojeni… Také se snažíme o překročení ,etnicky vymezeného rámce školy. To znamená dosáhnout stavu, kdy škola začne přitahovat svou vybaveností, výchovně-vzdělávacím programem, mimovýukovými aktivitami, složením pedagogického sboru, … i žáky a rodiče neromského etnika… jedná se však ještě o dlouhou cestu…“

 

Obr. 1 Princip otevřené školy ZŠ a PrŠ Krupka

Schéma principu otevřené školy

S definováním hlavních cílů souvisí také koncepce výchovných a vzdělávacích kompetencí. Dle ŠVP mají být výchovné a vzdělávací kompetence nejen základem pro rozvoj v rámci dalšího vzdělávání, ale také základem pro uplatnění v každodenním životě. V jednotlivých předmětech jsou zařazeny tak, aby na konci základního vzdělávání (i ve verzi pro LMP) byly naplněny podle požadavků RVP ZV a RVP ZV-LMP (příloha I).


Prioritou školy je dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) snížení rizika znevýhodněného sociálního prostředí na přelomu předškolního a mladšího školního věku, a to postupnou adaptací žáků a jejich rodičů na školní prostředí. Z toho také vyplývá zaměření příkladu dobré praxe (PDP) sledované školy, kterým je koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy. Tvorba inspirativního příkladu byla zahájena na počátku školního roku 2009/2010, kdy škola začínala realizovat již třetím rokem výuku dětí v přípravných třídách dle vlastního ŠVP Škola učí pro život pro přípravné třídy základní školy. V tomto ohledu může škola deklarovat značné zkušenosti a výsledky s realizací tohoto vzdělávání. Téma přípravných tříd se nám zdálo natolik zajímavé a aktuální, že bylo zvoleno jako jedna z oblastí zájmu při tvorbě inspirativního příkladu. Vždyť právě přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k  systematické přípravě a začlenění těchto dětí do povinného vzdělávání v základní škole.

Nahoru