Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

Prioritou školy je dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) snížení rizika znevýhodněného sociálního prostředí na přelomu předškolního a mladšího školního věku, a to postupnou adaptací žáků a jejich rodičů na školní prostředí. Z toho také vyplývá zaměření příkladu dobré praxe (PDP) sledované školy, kterým je koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy. Tvorba inspirativního příkladu byla zahájena na počátku školního roku 2009/2010, kdy škola začínala realizovat již třetím rokem výuku dětí v přípravných třídách dle vlastního ŠVP Škola učí pro život pro přípravné třídy základní školy. V tomto ohledu může škola deklarovat značné zkušenosti a výsledky s realizací tohoto vzdělávání. Téma přípravných tříd se nám zdálo natolik zajímavé a aktuální, že bylo zvoleno jako jedna z oblastí zájmu při tvorbě inspirativního příkladu. Vždyť právě přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k  systematické přípravě a začlenění těchto dětí do povinného vzdělávání v základní škole.

Seznam používaných zkratek

 • AE Autoevaluace
 • Děti se SVP Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • EN Evaluační nástroj
 • IVP Individuální vzdělávací plán
 • LMD Lehká mozková dysfunkce
 • LMP Lehké mentální postižení
 • MěP Městská policie
 • MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • PDP Příklad dobré praxe
 • PPP Pedagogicko psychologická poradna
 • RVP Rámcový vzdělávací program
 • RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • RVP ZV LMP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • SPC Speciálně pedagogické centrum
 • SPU Specifické poruchy učení
 • SPUCH Specifické poruchy učení a chování
 • SVP Středisko výchovné péče
 • ŠVP Školní vzdělávací program
 • ZŠS Základní škola speciální

Nahoru