Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Úvod

Škola vychází z Daltonského modelu a jeho tří principů – zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce. Je školou fakultní a má rozsáhlou mezinárodní spolupráci. Škola také úzce spolupracuje např. s Filozofickou a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity či Univerzitou v Pardubicích, což učitelům přináší další možnosti k jejich rozvoji. Učitelé se pravidelně aktivně účastní mezinárodních konferencí a výměnných zahraničních pobytů. Při jednání s učiteli  je patrné jejich zaujetí problematikou daltonských škol, ale také organizací vzdělávání a soudobými přístupy k dětem a žákům. Ředitel se o zaměstnancích školy a zejména o učitelích vyjadřuje s velkou úctou a respektem k jejich práci. Sledované zařízení je také pilotní školou programu Magistrátu města Brna (MMB) „Angličtina do škol“. Podrobnější informace lze najít na www.chalabalova.cz.

Školní inspekce vysoce hodnotila kvalitu pedagogického sboru, demokratický styl řízení a s tím související kvalitu výsledků vzdělávání. Nadstandardně byla hodnocena také oblast autoevaluace: Škola efektivně využívá analýzy vlastního hodnocení ke zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání, přijímá účinná opatření ke zjištěným nedostatkům a případným neúspěchům. Vlastní hodnocení vzdělávání tvoří základní rámec pro další rozvoj školy. Vnitřní kontrolní systém je vhodně nastavený, směřuje ke zvyšování kvality vzdělávání a především je zaměřen na podporu a rozvoj osobnosti žáka. Vedení školy má nadstandardní úroveň.“

Z výše uvedeného plyne výběr příkladu inspirativní praxe sledované školy a tím je podpora profesního rozvoje učitele.

Škola má vytvořené školní vzdělávací programy (ŠVP) zvlášť pro předškolní a základní vzdělávaní a pracuje s nimi již od roku 2005. Oba vzdělávací programy nesou společný název Škola pro všechny. Jsou otevřeným dokumentem, který je každoročně aktualizován a vedení jej nazývá „nekonečným školním příběhem“. V obou programech jsou patrné  společné rysy a přístupy. Kromě daltonských principů je shodně kladen důraz na rozvoj kompetencí a vytváření bezpečného prostředí, ve kterém by se mohly děti a poté žáci rozvíjet na základě svých možností. Dlouhodobé záměry jsou již specifikovány vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí předškolního věku a žáků základního vzdělávání.

Ve ŠVP mateřské škole jsou vytyčeny dlouhodobé záměry: „Vytvářet dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a vyvíjet se zcela přirozeně. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby si v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit sociální komunitě.“

Principy daltonského plánu s rozvojem zdravých životních návyků jsou propojeny následně:

 • Zodpovědnost: dětem nabízíme činnosti, pro které se mohou svobodně rozhodnout a splnit si je během týdne. Mluvíme o svobodě s hranicemi, která předpokládá důvěru učitele k dítěti a naopak.
 • Samostatnost: motivujeme dítě tak, aby bylo samostatné ve všech oblastech a naučilo se hledat řešení problémů a úkolů. Učitelka příliš často nezasahuje, nezahlcuje příkazy, aby dítě neztratilo nadšení do další práce a aby neovlivnila jeho autonomii.
 • Spolupráce: vytváříme podmínky pro práci ve skupinkách, pro společné diskutování a hledání řešení úkolů. Spolurozhodování založené na komunikaci a důvěře pozitivně ovlivňuje kvalitu výchovy.

V základní škole jsou dlouhodobé záměry ŠVP vyjádřeny takto:

„Chceme se postarat o všechny žáky, chceme být kvalitní, příjemnou a přátelskou školou pro všechny – pro ty, kteří od nás pravidelně míří na výběrová gymnázia - i pro jiné, kteří nachází spokojenost a uplatnění v praktickém životě. Vždyť posláním základní školy je připravit na vstup do života.“ Daltonské principy (zodpovědnost, samostatnost a spolupráci) si škola vytýčila v ŠVP naplňovat následujícími vyučovacími prostředky a zásadami:

 • Dobře přístupné místo pro pracovní materiál – knihy, mapy, lepidlo, nůžky, počítač apod.
 • Instruktážní a závěrečný rozhovor  –  seznámení s obsahem úkolů pro samostatnou práci, odhalení možných problémů, zhodnocení práce po jejím dokončení.
 • Odložená pozornost – samostatná práce, kdy každý spoléhá sám na sebe.
 • Nerušit jeden druhého  –  nejvyšší forma spolupráce.
 • Požádání o pomoc a poskytnutí pomoci: „Nejlepší způsob, jak se něčemu naučit, je učit to.“
 • Zodpovědnost za splnění úkolů v daném termínu – příležitost poznat a prožít uspokojení ze sebekázně a překonání nechuti k práci: „Kde je vůle, tam je cesta.“
 • Označení všech splněných úkolů na kontrolní tabuli  –  účinná vizualizace pro učitele i žáka.
 • Kontrolní test  –  obdobné úkoly jako při samostatné práci.

Na obou stupních škol se důsledně využívají tzv. třídní pravidla, např. dávej věci na své místo, najdi si partnera pro spolupráci, označ dokončenou práci apod. Při návštěvách školy se všechny výše uvedené principy a způsoby práce objevovaly jak v mateřské, tak základní škole. Kvalitu školy dokládá také zpráva ČŠI: „Dalton a zejména mezinárodní partnerství pozitivně ovlivnili tvorbu ŠVP, na které se podíleli všichni učitelé a koordinátoři. Je chápán jako otevřený dokument, jako nekonečný školní příběh, což je známkou o trvalý rozvoj školy. Platná verze ŠVP svým obsahem zdůrazňuje dlouhodobé strategické záměry a reaguje na inovace ve vzdělávání nejen na národní a krajské úrovni, ale pozitivní změny vnímá i v rovině evropských trendů.“

Ve škole pracuje 29 pedagogických pracovníků. Na I. stupni vyučuje 13 učitelů, na II. stupni působí 10 učitelů, ve  školní družině pracuje 6 vychovatelů a v mateřské škole působí 8 učitelek.

Aprobovanost pedagogů je 100%.

Průměrný věk pedagogického sboru základní školy je 37 let. Podrobnější věkové složení uvádí následující graf a tabulka.

Věkové složení učitelů 2009/2010

Graf věkového složení

 

Věk Učitelé + vychovatelé
muži ženy
Do 35 let 2 5 + 3
36-50 let 3 5
51 let a více 1 6 + 1
Pracující důchodci nepobíající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem 6 16 + 4
Rodičovská dovolená 3 + 1

Nahoru