Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Škola a její priority

S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve škole Fantova v Kaplici „ jede na plné obrátky“. Také u nich řešili problém s tím, že jako učitelé máme pocit, že děti se nechtějí učit, jsou pohodlnější a že úroveň školního vzdělávání klesá. Hledají společně cesty, jak postupovat, aby děti z jejich školy odcházely dostatečně připraveny na další vzdělávání. Metody práce se žáky i celá filosofie Kritického myšlení ji oslovila, a proto zorganizovala další kurz přímo na škole. Účastnila se zhruba polovina pedagogického sboru včetně pana ředitele. Při vedení tohoto kurzu jsem se utvrdila v tom, že učitelé i vedení této školy mají velký zájem na tom, jak jejich žáci odcházejí naučeni – připraveni do dalšího života, a to po stránce osobnostní i vědomostní. Práce s učiteli byla velmi příjemná a efektivní, neboť jsou to pedagogové, kteří přemýšlejí nad svou prací a hledají způsoby její inovace. Z celé školy na vás dýchne atmosféra tvořivosti, akčnosti, spousty odvedené práce. Třídy i chodby jsou plné aktuálních prací dětí i dětských kolektivů, prací prezentujících projekty, které dokumentují, co vše žáci školy dokážou.

Myslím, že tato škola je typickým příkladem školy, kde se autoevaluační mechanismy využívají se samozřejmostí, a to na úrovni vedení školy, třídních učitelů i učitelů jednotlivých předmětů. Také proto má škola velmi dobré jméno u rodičovské veřejnosti a trvale dosahuje velmi pěkných výsledků; ve škole se žije velmi bohatým kulturním i sportovním životem a škola nemá problém s počty žáků, neboť je o ni veliký zájem.

Škola je plně organizovaná (s 1. až 9. postupným ročníkem ) a nachází se v malém městě v blízkosti druhé ZŠ. Škola vzdělává přibližně 500 žáků, průměrná naplněnost tříd je okolo 23 žáků. Výuka probíhá v paralelních třídách , na 2. stupeň přicházejí žáci z venkovských škol (ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště, ZŠ a MŠ Horní Dvořiště, ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě). Specifikem školy je přítomnost řady žáků cizích státních příslušníků (Vietnam, Ukrajina, Bělorusko aj.).

Pedagogický sbor má 30 členů. Všichni jsou kvalifikovaní, část si doplňuje či rozšiřuje jazykové vzdělání v rámci projektu „Brána jazyků“. Všichni učitelé prošli ICT školením modulu „Z“ a „P0“, někteří absolvovali „P1“. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, logoped – speciální pedagog a školitel ICT. Všichni učitelé se vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kromě žáků z Kaplice tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí – na 2. stupeň přicházejí žáci z malotřídních škol (Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Rožmitál na Šumavě). Na škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků (Vietnam, Ukrajina, Bělorusko…).

Další charakteristika školy je z ŠVP – příloha 3.

Vedení školy i většina učitelů reflektuje svoji práci, učí tomu i své žáky. Když jsme ale vyslovili slovo „autoevaluace“, většina se „otřásala hrůzou“, co je to zase nového.

Vedení školy považuje sledování výsledků vzdělávání za stěžejní oblast pro rozvoj kvality školy, proto jsme po dohodě s ním vybrali právě toto konkrétní zaměření.

Pedagogický sbor si je vědom, že během několika posledních let dochází k řadě změn ve společnosti i ve školních kolektivech v přístupu ke vzdělávání. Konkrétně jde o názor, že žáci se dříve dokázali „lépe“ učit a aplikovat získané poznatky a dovednosti. Přestože se výrazně zlepšilo vybavení školy v oblasti pomůcek, didaktické techniky, PC, interaktivních programů, ale i metodických postupů, žáci toho stále „umějí méně“. Nutně vyvstane otázka, co je důležité, co by si žáci měli z jednotlivých ročníků odnést? Nutí totiž pedagogy zamyslet se nad skutečnými potřebami žáků „do života“. Specifickým problémem školy je odliv „studijních“ žáků na místní osmileté gymnázium, které přijímá žáky z pátých ročníků bez přijímacích zkoušek a stále se potýká s tzv. nenaplněností tříd. V průměru odchází z každé třídy 5 a více žáků (průměry za školní roky: 2005/2006 – 10 žáků, 2006/2007 – 7 žáků, 2007/2008 – 10 žáků, 2008/2009 – 4 žáci), což se samozřejmě odrazí nejen v celkovém prospěchu třídy, ale i ve výsledcích vzdělávání (úspěšnost školy v soutěžích a olympiádách) a v celkové práci se třídou.

Nahoru