Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Kontext fungování školy

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ, Slapy čp. 50, je státní škola s právní subjektivitou, zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je čtyřtřídní s 1.5. ročníkem  prvního stupně ZŠ. Součástí školy je dvoutřídní mateřská škola, školní družina s dvěma odděleními a školní jídelna. Do školy jsou přijímáni i žáci, kteří jsou vzděláváni podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., Individuální vzdělávání. Škola se nachází v rekreační oblasti „Střední Povltaví“, je situována do středu obce  s dobrou dostupností městské hromadné dopravy.

Škola má nově zbudovaná sportoviště na školní zahradě (fotbalové hřiště, hřiště na nohejbal a volejbal, hřiště na košíkovou, dva venkovní pingpongové stoly) s tělovýchovnými a rekreačními prvky (dvojhrazda, lezecká stěna s paravanem, venkovní tabule, trampolína). Velké týpí pro 20 dětí na zahradě slouží k příležitostným školním či třídním akcím i jako příležitostná venkovní učebna. Původní tělocvična byla přebudována na třídu MŠ při jejím rozšíření. V současné době probíhá rekonstrukce školy a počítá se s následným vybudováním  nové tělocvičny a modernizací školní jídelny. Z grantu Nadace ČEZ byla vybudována keramická dílna s pecí, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činnostech a mimoškolních volnočasových aktivitách a je využívána i klienty chráněného bydlení Portus ve Slapech.

Ve škole je pro výuku i práci na internetu v každé třídě k dispozici 4–5 počítačových stanic propojených do počítačové sítě. Síť instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet v každé učebně během celého dne. Žáci i vyučující využívají velkou škálu výukových programů dle věku dětí od mateřské školy až po 5. ročník, využívají počítače i pro práci s grafickým editorem a digitálním fotoaparátem.

Rodiče mají možnost získávat informace o škole prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány (https://zsamsslapy.unas.cz). Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků dále informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek či žákovských záznamníků, na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultacích s jednotlivými učiteli. Na škole je obvyklé, že se rodiče, kteří přicházejí pro své děti, obracejí na učitele každodenně se svými dotazy, připomínkami nebo zajímavostmi z rodinného či obecního života.  Mají možnost se prostřednictvím internetu seznamovat s aktuálními informacemi o dění ve škole. Mnoho rodičů již využívá e-mailovou korespondenci se všemi učiteli i ředitelkou školy. Škola pořádá četné společné akce pro rodiče, prarodiče a děti.

 

Soutěž o nejlepší zákusek
Podzimní dýňová slavnost – soutěž o nejlepší moučník
Nadělování dárků
Školní besídka – 1. třída – nadělování dárků dětem a rodičům

 

Počet žáků ve škole v posledních letech stoupá (viz tabulka):

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
49 42 44 49 62 68 73

Ve škole se dále vzdělávají žáci podle § 41 školského zákona – Individuální vzdělávání („domácí školáci“).

(Zdroj: Výroční zprávy školy.)

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola Emanuela Frynty sleduje koncepci vzdělávání na málotřídních školách. Snaží se navazovat na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání, poznávat, respektovat a rozvíjet individuální potřeby, možnosti a zájmy každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prioritou školy je dle ŠVP učení spojené s činnostmi a reálným životem, které žáky motivuje k dalšímu učení a vede je k hledání, tvorbě a poznání, objevování a nalézání vhodných cest řešení problémů na základě vlastního prožitku. Pedagogičtí pracovníci formulovali v ŠVP ZV i ŠVP PV své přesvědčení, že tyto cesty vedou žáky k aktivnímu přístupu k životu, k sebeuspokojení a k sebeúctě.

Hlavní důraz ve své vzdělávací práci klade škola na mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Dále podtrhuje propojení výchovy a vzdělávání, odpovědnost za současnost a budoucnost vycházející z tradic regionu i celé země („znát své kořeny“). Vizí školy je také vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, motivovat žáky k osvojování strategií pro celoživotní učení, podněcovat je k tvořivému myšlení, experimentování, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy, učit je aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný.

Děti při výtvarné výchově
Děti na schodech

Vztah zřizovatele MŠ a ZŠ Slapy OÚ Slapy (https://www.slapynadvltavou.cz/ou-slapy) a vedení školy je podle slov ředitelky školy založen na vzájemné důvěře a podpoře. Zastupitelstvo obce si uvědomuje důležitost existence školy (podle vyprávění ředitelky jeden ze zastupitelů obce prohlásil: „Pokud by padla škola, padly by i Slapy.“). Zřizovatel oceňuje dobré výsledky školy (stoupající počet žáků, úspěšnost žáků na 2. stupni základních škol, stabilitu učitelského sboru a vedení školy, spokojenost rodičů se školou), účast školy na obecních akcích – např. na oslavu 130 let založení sboru dobrovolných hasičů v obci, kterou organizoval obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů ve Slapech nad Vltavou, žáci školy vyrobili pamětní plakety a připravili si kulturní program (divadelní vystoupení). Kromě toho škola pořádá vlastní akce (viz výše), které podporují společenský a kulturní život v obci.  S filozofií školy zaměřit se na podporu individuálních potřeb dětí a jednotlivých rodin je zřizovatel seznámen a podporuje ji.

Nahoru