Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Vybrané evaluační nástroje k zjištění stavu cílů

(více viz příloha č. 3)

Během spolupráce školy v projektu PDP byly využity tyto evaluační nástroje a metody:

Dotazníky – dotazník pro učitele, dotazník pro rodiče – dotazníky jsou součástí přílohy č 3. Dotazníky byly získány v rámci projektu Cesta ke kvalitě, dotazník pro rodiče byl doplněn a doupraven podle potřeby školy, dotazníky k projektovým dnům školy (viz příloha č. 10).

Sebehodnoticí list pro učitele – jedná se o standardizovaný dotazník, který ředitelka školy získala na vzdělávací akci zaměřené na autoevaluaci. Ve škole je v nezměněné podobě využíván od roku 2003 a ve všech zprávách je označován jako sebehodnoticí list – týká se sebehodnocení učitelů a je učitelům pravidelně zadáván podle autoevaluačního plánu i v souvislosti s hodnocením práce třídy, kterou učitel vede.

Rozhovory – k evaluačním procesům na škole, více viz v dalším textu.

Interní zdroje – kvalitativní i kvantitativní analýza kurikulárních dokumentů školy – Mapa

školy, Koncepční záměr rozvoje školy 2010/11, 2011/12, ŠVP aj.

Třídní schůzky (rozhovory s rodiči) jako nástroj evaluace ke zjišťování spokojenosti rodičů.

K ověřování vztahu rodičů ke škole byl využit Dotazník pro rodiče (příloha č. 3). Jednotlivé položky v dotazníku byly koncipovány tak, aby změřily postoje rodičů ke škole, jejich důvěru k učitelům i k vedení školy, jejich spokojenost se spoluprací se školou. První část dotazníku se zaměřuje na zjišťování důvodů, proč se rodiče rozhodli právě pro tuto školu, druhá část zjišťuje spokojenost rodičů se školou.

Další dotazníkové šetření bylo uskutečněno pomocí Dotazníku QWL (kvalita pracovního života, příloha č. 3). Vedení školy vycházelo z předpokladu, že k pozitivnímu rozvíjení vzájemných vztahů školy a rodiny značnou měrou přispívá i učitel, který kladně hodnotí svůj pracovní život, pracovní podmínky, které mu škola poskytuje. Učitel, kterého práce baví a přináší mu uspokojení, svou pozitivní energii přenáší na své žáky i jejich rodiče, což opět působí jako pozitivní zpětná vazba.

Z tohoto důvodu byly výsledky šetření kvality pracovního života velmi důležité pro další evaluační postupy a cíle.

Evaluační nástroje byly částečně vytvořené pro potřeby školy, částečně převzaté od odborníků, zabývajících se evaluací.

Jak výše uvedeno, škola pracovala především s dotazníky. K dotazování učitelů byl využit Dotazník QWL (kvalita pracovního života). Jeho využití bylo důležité ke zjišťování spokojenosti učitelů, jak vnímají svoji profesi, ve kterých oblastech školního života se cítí být aktivními činiteli, neboť tyto souvislosti velmi úzce spoluvytvářejí kvalitní vztahy na pracovišti i mimo školu. Zvláště důležité jsou pro „jakousi nadstavbu“ v práci učitele – do jaké míry je učitel ochotný se věnovat své profesi i „mimo pracovní dobu“. Toto je zvlášť důležité kritérium pro rodiče, kteří hledají pro své dítě kvalitní školu nejen s kvalitní výukou, založenou na odborné profesní úrovni, ale i humanitním přístupem k dětem, umožňujícím jejich všestranný rozvoj.

Dotazník QWL byl doplněn sebehodnoticím listem pro učitele (vyhodnocení za předchozí autoevaluační období v příloze č. 2), který byl realizován ve druhém evaluačním období (tedy na podzim 2010) a navázal na předchozí etapu z let 2008/9.

Celé znění dotazníku viz v příloze č. 3.

Dotazník pro rodiče (inspirovaný jinými školami a konzultovaný s odborníky) zjišťoval možnosti spolupráce školy a rodiny – jak jsou rodiče spokojeni, co očekávají, zda posuzují školu jako kvalitní vzdělávací instituci, zda jsou sami ochotni se zapojit do školního života.

Významným nástrojem byly rozhovory, a to rozhovory s učiteli a rozhovory s rodiči. Rozhovory posloužily jako doplňující technika k dotazníkovému šetření, kdy dotazovaní měli možnost se šířeji vyjádřit k otázkám v dotaznících, objasnit svoje odpovědi i důvody – proč takto odpověděli.

Dotazníky pro rodiče byly využity opakovaně, škola v dalších evaluačních obdobích reagovala na výsledky v dotazníku získané v prvním období autoevaluace a postupně  realizovala některá doporučení, která si z výsledků sama stanovila v oblasti spolupráce s rodiči.

Nahoru