Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Zdůvodnění vybraného zaměření autoevaluace v dané škole a jeho upřesnění

Při rozhodování, kterou oblast si škola vybere pro hlubší autoevaluační činnosti a zároveň tuto oblast představí v projektu PIP, bylo rozhodnuto pro oblast „Podpora rodičům“, neboť vedení školy i učitelé velmi usilují o to, aby byli rodiče ještě více spjati se školou, se školním životem, aby se škola stala jejich součástí.

O tom konečně vypovídá mimo jiné i název školního vzdělávacího programu, který si škola zvolila: „Škola pro všechny“.

Jak výše uvedeno, součástí autoevaluačního plánu je pravidelná autoevaluace spolupráce s rodiči, postavená na průběžném dotazníkovém šetření a rozhovorech s rodiči, žáky i učiteli.

Autoevaluační plán školy i jeho vybrané priority byl konzultován s odborníky.

Škola se ve školním roce 2009/10 zúčastnila dvoudenního semináře „Autoevaluace školy“, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Uvedený seminář do jisté míry ovlivnil rozhodnutí školy zúčastnit se popisované aktivity PIP – učitelé se pod vedením odborníků zorientovali v tom, jak plánovat a realizovat autoevaluaci školy. Také zkušenosti a odborný vhled ředitelky školy Mgr. Hany Stýblové do problematiky autoevaluace byly zárukou kvalitní spolupráce v oblasti evaluačních aktivit (paní ředitelka má mimo jiné vystudovanou specializaci Koordinátor tvorby a realizace ŠVP).

V neposlední řadě se škola rozhodla i proto, aby se v této oblasti posunula, aby věnovala evaluačním činnostem zvýšenou pozornost, aby tak cíleně pracovala na „cestě ke kvalitě“.

Výsledky školy v oblasti spolupráce s rodiči nebyly při výběru priority autoevaluace takové, aby s nimi byla škola vysloveně nespokojena, ale bylo několik zásadních důvodů se uvedené prioritě věnovat:

  • Ne všichni pedagogičtí pracovníci byli v oblasti spolupráce s rodiči na stejné úrovni
  • Postupně se mění složení rodičů a jejich požadavky na školu
  • Potřeba stále se rozvíjet

Cit. ředitelky školy:

„Hlavním důvodem je posun v cíli – od komunikace ke spolupráci –, ve spolupráci s rodiči a jeho naplňování.“

Solupráce školy s rodiči

Hlavní prioritou školy a jejích evaluačních procesů je v současné době (školní rok 2009/10, 2010/11), jak již výše uvedeno, spolupráce školy s rodiči.

Předpokladem pro formulaci cílů a kritérií mimo jiné bylo, že fungující pozitivní vztahy ve škole se budou posouvat k oboustranné spolupráci.

Pochopitelně se ve škole dějí akce, které jsou běžné pro všechny školy:

Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícími. Pro rodiče jsou třikrát do roka konzultační dny a dvakrát třídní schůzky. Jsou pořádány různé akce – Den otevřených dveří, školní akademie apod.

Rodiče jsou o práci školy průběžně informováni kromě přímých kontaktů i prostřednictvím informační tabule ve vestibulu školy, prostřednictvím www stránek školy a prostřednictvím žákovských knížek a notýsků. Často dochází i k neformálním rozhovorům pedagogických pracovníků s rodiči ve škole i mimo školu.

Při škole pracuje Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ), které má svoji právní subjektivitu.

Školská rada je zřízena dle školského zákona a její činnost z tohoto zákona vychází.

Spolupráce s rodiči je postavena na těchto principech:

(cit. z kurikulárních dokumentů školy, doplněno rozhovorem s ředitelkou školy a učiteli)

  • Škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy a konzultační dny – konzultační dny jsou určeny pro projednávání individuálních vzdělávacích a výchovných záležitostí žáka, často je i žák účastník této konzultace, na třídních aktivech jsou projednávány záležitosti celé třídy. Tomuto setkávání rodičů a učitelů je přikládán velký význam a úkolem pro další období je zavést konzultace ve smyslu tripartity: rodič, žák a učitel. K úrovni třídních schůzek a jejich vedení přispělo i školení, které bylo pro učitele zajištěno.
  • Rodiče mají možnost kdykoli přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci – tohoto práva rodiče využívají, nejedná se vždy jen o vzdělávací výsledky žáků, ale i o akce, které je možné se třídou organizovat. Tohoto práva nevyužívají všichni rodiče, někteří vznášejí náměty, někteří jen řeší své problémy nebo problémy svého dítěte, ale podstatné je, že vědí, že do školy mohou přijít, ale také vědí, kdy mají přijít. Občas se stává, že rodiče přijdou i do ředitelny školy, to v případě, kdy mají podnět pro práci celé školy, nebo se občas stane, že potřebují svoji učitelku pochválit nebo si postěžovat.
  • Škola zve rodiče na různé akce, které pořádá, rodiče pomáhají při zabezpečování akcí – škola zve rodiče na akce, kde jejich děti vystupují – akademie školy, vystoupení sborového zpěvu, různá třídní vystoupení, ale rodiče jsou zváni i jako účastníci akcí – např. výjezdy školní družiny na různé exkurze nebo na akce, jako např. pečení brambor spojené s poznáním plzeňských zajímavostí. Rodiče pomáhají jako rozhodčí při Dětských olympijských hrách, které škola pořádá, spolupracují a spoluorganizují jarmarky (velikonoční, vánoční) školy.
  • Rodiče spolupracují na dokumentech školy, které se týkají jejich dětí – v dobách minulých spolupracovali na klasifikačním řádu školy, následně pak na školním řádu školy, spolupracují na řádu školního hřiště, které je v odpoledních hodinách užíváno veřejností. Dále byla s rodiči konzultována pravidla hodnocení v souvislosti s formulacemi v ŠVP (rodiče měli možnost se vyjádřit, akceptovatelné návrhy byly v upravené formě zapracovány do ŠVP – nutno poznamenat, že mezi učiteli a rodiči byla shoda).

Nahoru