Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Vývoj autoevaluace v prostředí OU Vyšehrad

V závěrečné zprávě Vlastního hodnocení školy za školní rok 2006/2007 je popsán dlouhodobý cíl stanovený vedením školy v srpnu 2005, kterým bylo postupné zavedení základních počítačových vědomostí a dovedností do výuky všech oborů vzdělávání. V dokumentu se konstatuje: „Tohoto cíle bylo dosaženo, počínaje školním rokem 2006/2007 probíhá výuka předmětu ICT ve všech oborech vzdělání.“ Součástí tohoto plánu bylo postupné zavádění počítačů do všech učeben a využívání počítačového programu KATEDRA všemi pedagogickými pracovníky. Zároveň byla škola vybavena 39 počítači s připojením k internetu. Žáci měli možnost využívat počítačů i mimo školní výuku v rámci počítačového kroužku, který probíhal pod vedením učitelů ICT.

Do školního roku 2006/2007 nebyla autoevaluace ve škole řízeně realizována. V průběhu zmíněného roku na OU Vyšehrad nastoupila Mgr. Soukupová, současná zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně, která zde s procesem autoevaluace začala. Z níže uvedených úkolů využila dotazníkové šetření, aby nejprve zjistila reálný stav. V té době totiž panovaly ve škole velmi komplikované vztahy především mezi pedagogy a vedením školy, což mělo nepříznivý dopad na celkovou atmosféru ve škole. Situaci se podařilo vyřešit výměnou vedení školy v roce 2008. Od nástupu nového ředitele je pak na škole evidentní i koncepční myšlení a plánovaní ve všech oblastech, včetně  oblasti autoevaluace. Postupně vznikal souhrnný dokument vlastního hodnocení školy (dále jen VHŠ) za období 2007 – 2010, se kterým vedení školy a výchovní poradci neustále pracují a aktualizují jej.

Pro školní rok 2006/2007 byla sestavena přehledná struktura VHŠ, kde byly stanoveny úkoly a termíny. Celkově bylo VHŠ postaveno na dotazníkovém šetření mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu. Dokument má tuto strukturu:

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY – VYHLÁŠKA Č. 15/2005 Sb.

Dne 25. 9. 2006 pedagogická rada schválila strukturu VHŠ pro školní rok 2006/2007.

 • 1. úkol pro pedagogický sbor – sebereflexe – zadán 29. 9. 2006, termín odevzdání – 4. 10.2006.
 • 2. úkol určený třídním učitelům – dotazník – zadán 3. 4. 2007, termín odevzdání – 10. 4. 2007.
 • 3. úkol – A dotazník určený žákům školy, B dotazník určený rodičům žáků školy – zadáno dne 11. 4. 2007, termín odevzdání – koncem měsíce dubna.
  C dotazník určený nepedagogickým pracovníkům školy – květen 2007.
 • 4. úkol určený vedení školy – vyjádřit se k těmto bodům:

priorita školy,
výhoda školy ve vztahu ke konkurenci,
nábor žáků,
úroveň výsledků práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání.

 • 5. úkol – vypracování zprávy v měsících červnu – září.

 • 6. úkol – projednání výsledků VHŠ na pedagogické radě – do 31. 10. 2007.

 • Využití zprávy o VHŠ /vyhodnocení, přijetí opatření/ – listopad 2007.

 • Zpětná vazba – listopad – prosinec 2007.

Třídním učitelům byly rozdány dotazníky, ve kterých se mohli vyjádřit k současnému stavu školy a jejich třídy. Otázky byly rozděleny do těchto tematických celků:

Podmínky ve třídě, skladba žáků.
Průběh vzdělávání třídy a výsledky.
Klima třídy.
Řešení nežádoucích jevů.
Spolupráce s rodiči.
Mimoškolní akce třídy.

podmínkám ve třídě a skladbě žáků se většina učitelů vyjádřila, že je vyhovující. V jednotlivých třídách je nízký počet žáků, což plně umožňuje potřebný individuální přístup ke všem žákům. Ve většině případů se totiž jedná o absolventy praktických základních škol. Výsledky jednotlivých žáků jsou velmi rozdílné. V mnohých případech jsou výsledky vzdělávání žáků přímo úměrné jejich školní docházce. S problémovou docházkou jsou tedy spojeny i problémy prospěchové, ke kterým přispívají i nekvalitně vedené zápisy výkladu v sešitech mnohých žáků – ty jsou ve většině případů jediným studijním podkladem. Klima ve třídách je příjemné a přátelské. Vztahy mezi žáky a učiteli jsou na velmi dobré úrovni.

Mezi nejčastější nežádoucí jevy patří nepravidelná školní docházka, pozdní příchody a záškoláctví. Veškeré tyto projevy se okamžitě řeší výchovnou komisí, osobním pohovorem se žákem či pozváním rodiče do školy. Na škole je kladen velký důraz na prevenci společensky nežádoucích jevů. Ke spolupráci s rodiči se učitelé vyjádřili, že je většinou dobrá. Ovšem u problémových žáků je občas obtížná. Na třídní schůzky většinou přicházejí rodiče bezproblémových dětí. U některých rodičů je zjevné, že neumí řešit problémy svého dítěte, jako by se řešení vyhýbali. Mimoškolní akce patří mezi oblíbené jak u žáků, tak i u učitelů.

Dotazováni prostřednictvím dotazníku byli také žáci, kteří se tak mohli vyjádřit například k prostorám školy a jejímu vybavení; k průběhu vyučování a k celkovému klimatu ve škole. Zpět se vrátilo 140 vyplněných dotazníků. Zároveň se žáci měli možnost vyjádřit k tomu, co by rádi ve škole změnili. (Odpovědi jsou zpracovány v příloze č. 1).

Současně byli formou dotazníků kontaktováni také rodiče žáků a s nepedagogickými zaměstnanci byl veden strukturovaný rozhovor zaměřený na spolupráci s pedagogickými pracovníky a na jejich pracovní podmínky. Vše je zdokumentováno a uloženo. Vyplněný dotazník odevzdalo 91 rodičů.

Z dotazníkového šetření a rozhovorů nového vedení se zaměstnanci školy začal postupně od roku 2008 vznikat ucelený dokument Vlastního hodnocení školy (uveden v příloze č. 2), ve kterém se škola rozhodla zaměřit na kvalitu vedení školy, kvalitu personální práce a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Současná situace a způsob řešení je popsán v těchto kapitolách VHŠ:

 

A. Kvalita řízení, vedení školy

Od 1. 9. 2009 škola vyučuje v prvním ročníku oboru vzdělání Provozní služby podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), v ostatních oborech je vyučování realizováno podle stávajících učebních dokumentů. ŠVP se zaměřuje na rozvoj odborných kompetencí. Důraz je kladen rovněž na to, aby žáci ovládli adekvátní techniku učení, vytvořili si vhodný studijní režim a naučili se prakticky využívat získané poznatky.

Ředitel školy působí ve své funkci od srpna 2008. Během tohoto krátkého časového úseku přijal řadu opatření směřujících k zefektivnění organizace výchovně vzdělávacího procesu. Podařilo se uskutečnit zásadní změny v zajišťování odborného výcviku, zejména v oboru Kuchařské práce, což se pozitivně odrazilo i v ekonomické oblasti. Koncepce učiliště pružně reaguje na situaci v odborném školství i na trhu práce. Jasně definuje cíle, jichž chce vedení školy dosáhnout, i metody vedoucí k jejich naplnění. Některé ze stanovených záměrů se již podařilo realizovat, např. zavedení již zmíněného nového oboru (výuka probíhá od 1. 9. 2009) a oboru Potravinářské práce (výuka bude zahájena od 1. 9. 2010).

Vedení školy uskutečnilo i dílčí změny, které se kladně promítly ve výchovně vzdělávacím procesu, např. úpravy školního řádu nebo kroky směřující k eliminaci vysoké absence žáků. Promyšlené delegování kompetencí na zástupkyně ředitele školy vytváří optimální podmínky pro chod školy. Vytvořený kontrolní systém je funkční, poskytuje vedení školy účinnou zpětnou vazbu. Jedním z efektivních nástrojů kontroly je hospitační činnost.

Ředitel školy splňuje podmínky pro výkon své funkce. Plní povinnosti vyplývající ze školského zákona. Jeho práce vypovídá nejen o jeho dobrých manažerských schopnostech a orientaci v problematice školy, ale i o jeho osobním zaujetí.

 

B. Kvalita personální práce

 • Ve škole vyučuje 25 pedagogů, včetně vedení školy (2/3 učitelů teoretického vyučování, 1/3 učitelů odborného výcviku a jedna asistentka pedagoga). Požadavky zákona o pedagogických pracovnících pro učitele teoretické výuky ve střední škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnují kromě pedagogické odbornosti pro střední školy také vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Učitelé odborného výcviku potřebují výuční lit, alespoň maturitní zkoušku v oboru, pedagogické vzdělání a vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Všechny tyto podmínky splňuje jen část sboru.
 • Téměř polovina učitelů je blízko důchodového věku. Ředitel školy pečlivě plánuje personální zabezpečení výuky. Má vytypované konkrétní učitele, kteří v nejbližších letech budou doplňovat svoji kvalifikaci tak, aby splňovali všechny požadavky zákona.
 • Snahou ředitele školy je získat absolventy studia speciální pedagogiky, kterým by škola umožnila při zaměstnání doplnit potřebnou odbornost.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřené na kurzy a semináře související s potřebami školy.

 

C. Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v souladu s § 24 zákonač. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků je stanoveno plánem a uskutečňuje se v akreditovaných vzdělávacích institucích a samostudiem.
 • Občas se stává, že akreditovaná instituce pro malý počet přihlášených účastníků svou akci na poslední chvíli zruší.
 • Ředitel OU Vyšehrad dbá, aby pedagogičtí pracovníci čerpali během školního roku příslušné volno formou samostudia.
 • Na vzdělávací akce se pedagogičtí pracovníci přihlašují prostřednictvím svých předmětových komisí, vzhledem k provozním podmínkám školy.
 • O průběhu každé vzdělávací akce předkládá její účastník podrobnou zprávu, která je pak k dispozici ostatním členům předmětové komise i vedení školy.
 • Kvalitu dalšího vzdělávání posuzují pedagogičtí pracovníci takto:
 • rozvoj učitelů – jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje a podporuje, včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další kapitoly Vlastního hodnocení školy se věnují oblastem, ve kterých škola dosahuje očekávaných výsledků, a oblastem, v nichž je nutno úroveň vzdělání zlepšit. Zároveň navrhuje způsoby ke zvýšení úrovně v těchto oblastech a kontrolu zlepšení (viz příloha č. 2). Jako příklad uvedeme výběr z oblastí, ve kterých se chce škola zlepšit.


Důraz vedení OU Vyšehrad na pedagogický proces

plnění ročních časových tematických plánů

opatření:

 • důraz na obsahové i časové rozvržení učiva, provádění operativních změn,
 • důsledná průběžná kontrola ze strany předsedy předmětové komise i vedení školy.

 

odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

opatření:

 • v zákonné lhůtě zahájit potřebné studium dle upozornění ŘŠ.

 

kontrolní a hospitační činnost

opatření:

 • zintenzivnit a zpřesnit kontrolní činnost, značnou pozornost věnovat analýze, odměnám i postihům.
 • zveřejňovat výsledky kontrolní činnosti.

 

vztahy mezi učiteli a žáky

opatření:

 • spravedlivě řešit konflikty a nedorozumění, od pedagogických pracovníků vyžadovat profesionalitu.

 

materiální a technické podmínky vzdělávání

opatření:

 • zlepšení pracovních podmínek,

 • vybavenost učebními pomůckami, audiovizuální technikou,

 • zlepšení estetického prostředí, péče o čistotu a pořádek.

 

počítačová gramotnost vyučujících

opatření:

 • absolvování příslušných kurzů.

 

Soudržnost pedagogického sboru

informace o společných cílech, účast pedagogických pracovníků na plánování

opatření:

 • posílit úlohu a význam předmětových komisí,

 • zvýšit frekvenci porad a pracovních setkání,

 • zaměřit se na tvorbu ŠVP Pečovatelka/Pečovatel.

respektování názorů pedagogických pracovníků, jejich využití při rozhodování

opatření:

 • slaďovat protichůdné názory a požadavky,

 • motivovanost pedagogických pracovníků.

 

Kvalita vzdělávacích programů, příležitost učit se

inovativnost

opatření:

 • pozornost metodám práce i materiálnímu a technickému vybavení,

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti.

 

Klima školy

kázeňské přestupky

opatření:

 • postihovat přísněji a srovnatelně v souladu se školním řádem,

 • věnovat pozornost projevům šikany.

 

Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy

opatření:

 • sjednocování hodnoticích kritérií v předmětových komisích,

 • dodržování příslušných ustanovení školního řádu.

 

Zapojení rodičů

nezájem rodičů

opatření:

 • důležité a zajímavé informace na webových stránkách,

 • včasné pozvánky na třídní schůzky,

 • individuální práce s rodiči,

 • společné besedy či jiné akce pro žáky i rodiče.

 

Klima třídy

práce třídních samospráv

opatření:

 • zdůraznění demokratických principů,

 • pravidelné třídnické hodiny,

 • společné akce třídy,

 • pověřování adekvátními splnitelnými úkoly jako výchova k samostatnosti,

 • důraz na kontrolu pořádku ve třídě.

 

Efektivita využití času

vztah pravidelného školního vyučování podle rozvrhu a ostatních činností – besed, návštěv, exkurzí, výletů, kurzů apod.

opatření:

 • důsledná koordinace mimoškolních vyučovacích aktivit s pravidelným rozvrhem vyučovacích hodin ve škole,

 • informovanost o nepravidelnostech v rozvrhu vyučovacích hodin.

 

využívání času ve vyučovací hodině

opatření:

 • dodržovat zákonem stanovenou dobu vyučovací hodiny,

 • účinná organizace práce.

 

Zlepšování úrovně vzdělávání z hlediska dalších hlavních atributů efektivní školy

opatření:

 • strukturovanost výuky,

 • míra samostatné práce žáků,

 • diferenciace a individualizace výuky,

 • kvalita a četnost zpětné vazby.

 

Při rozhovoru se zástupkyní ředitele a výchovnou poradkyní nad plněním cílů VHŠ bylo konstatováno: „Zcela jistě se zlepšil a sjednotil způsob omlouvání absence. Bylo potřeba si v rámci pedagogického sboru ujasnit pravidla pro omlouvání absence a ta poté důsledně dodržovat. Toto téma bylo pravidelným bodem na pedagogických radách a přineslo to ovoce. Dnes s tím ze strany pedagogů nemáme problém.“ Také se zvýšila frekvence porad a pracovních setkání. Vztahy mezi žáky a učiteli a učiteli navzájem se výrazně zlepšily.

 

 

 

Nahoru