Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce stavební školy se sociálními partnery

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autorka: Ing. Zdeňka Brücknerová, SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy

 

 

Spolupráce s výrobní sférou je pro Střední odbornou školu a střední odborné učiliště stavební v Brně-Bosonohách naprosto samozřejmá, provází ji dlouholetá tradice a nelze si bez ní přípravu žáků představit.

 

 

Proč navazují školy a firmy vzájemné vztahy?


Odpověď je jednoduchá, získají tím obě strany. Škola získá možnost začlenit žáky do reálného pracovního prostředí a procesu, žáci se mohou seznámit s novými materiály, technologiemi, nářadím a strojním vybavením. Firma získá možnost vybrat si a částečně připravit potenciální zaměstnance, brát zakázky ve větším rozsahu, než by stačili udělat kmenoví zaměstnanci, stihnout včas konkrétní zakázku apod.

 

V současné době je SOŠ a SOU v úzkém kontaktu s přibližně 80–100 firmami a dalšími organizacemi podnikatelské sféry, jako jsou cechy, různá odborná společenstva a podobně. Počet firem se mění podle jejich zájmu, možností, ale i existence. Některé patří mezi dlouholeté stálice a vztahy s nimi jsou nadstandardní.

 

 

Výuka ve firmách


Formy spolupráce jsou na různé úrovni a zaměření. Nejběžnější je individuální výuka ve firmách. Každý řemeslný obor má své smluvní partnery. U některých oborů lze realizovat pouze část praktické výuky ve školních dílnách, zejména u stavebních oborů zedník, tesař, pokrývač, klempíř, obkladač nebo kominík. Jejich odborná příprava by bez praxe u firem nebyla komplexní a na požadované a garantované úrovni.

 

Zároveň nelze opomenout ani tak důležitou skutečnost, jakou jsou finanční možnosti odborných škol pro nákup nejmodernějších materiálů, technologií a strojního zařízení. Možnost pracovat u firem právě s novinkami v oboru je pro připravující se žáky a budoucí odborníky obrovskou výhodou a předností při vstupu na trh práce. To se týká nejen stavebních oborů, ale také zámečníků, mechaniků plynových zařízení a instalatérů.

 

Jedna z firem, která výrazně ovlivňuje přípravu žáků, je Jihomoravská plynárenská, a. s., ze skupiny RWE. Velkou oblibu si u žáků získaly „dny s RWE“, které představují odborné činnosti přímo ve škole, například různé montáže, opravy a kontroly plynovodů nebo praktické ukázky na trenažérech. Firma nabízí po vyučení práci, včetně náborového příspěvku. Také vybavila školu pomůckami (plynoměry a detektory) a sponzoruje i část nákladů na prezentaci plynařů na stavebním veletrhu v Brně. V průběhu školního roku umožňuje a zajišťuje exkurze podle tematických celků s odborným výkladem. Žáci tak mohou navštívit regulační stanice, podzemní zásobníky, montážní pracoviště plynovodů apod.

 

Naše škola patří také mezi čtyři smluvní školy v republice se společností Metrostav, a. s. Firma má se školami velmi úzké kontakty. Pomáhá při propagaci škol na veletrzích a náborech. Finančně podporuje přímo žáky. Odborný výcvik je zajišťován převážně na pracovištích příslušné divize Metrostav, a. s. Po získání výučního listu nastupuje absolvent do pracovního poměru u této firmy, případně pokračuje na smluvní škole ve studiu, aby získal maturitu. Firma tak získává budoucí profesní specialisty v oborech stavomontáže, dřevěné konstrukce bednění a lešení, kovové konstrukce, technické zařízení budov, izolace stavebních konstrukcí, obsluha a údržba strojů a zařízení a elektro.

 

 

Další formy spolupráce


Další spoluprací jsou školení a přednášky, dále možnosti odborných exkurzí, předvádění nových, ale i starých technik a materiálů, restaurování a renovace výrobků a podobně. To je vhodné i pro další obory, jako jsou uměleckořemeslné obory, truhláři, čalouníci a nábytkáři. Velkému zájmu žáků i pedagogů se těší přednášky s praktickými ukázkami restaurování starého nábytku a uměleckořemeslných technik renomovanými restaurátory.

 

Členství ve společenstvech a ceších a dalších odborných sdruženích umožňuje odborníkům z praxe poznat a ovlivňovat odbornou přípravu žáků. Například ŠVP daného oboru nebo při závěrečných učňovských zkouškách jako členové zkušební komise. Mnohé firmy také podporují odborné soutěže žáků. Například materiálním vybavením soutěží, věnováním cen, účastí v organizačních a pořadatelských komisích, jako hodnotitelé na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni, nebo i vyhlašovatelé. Specifickou, dříve nejběžnější formou spolupráce s firmami je přímá finanční podpora žáků při přípravě, tedy jejich sponzorování. Protože tato oblast není obecně právně dořešena, není těchto firem mnoho. Vzorem může být např. firma Metrostav, a. s.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky