Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce školy se sociálními partnery

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autoři: Eliška Jiříková a Ing. Jan Staněk, SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad VltavouZ hlediska úspěšného začleňování absolventů středních odborných škol na trh práce je důležité, aby jejich znalosti a dovednosti co nejvíce korespondovali s tím, co od nich očekávají jejich budoucí zaměstnavatelé. Je proto důležité, aby se školy tyto nároky a požadavky snažily v co největší možné míře zahrnout do výuky. Toto ovšem nelze docílit bez široké spolupráce se sociálními partnery – budoucími zaměstnavateli.

 

Vzájemná spolupráce může zahrnovat tyto oblasti:

-          modernizace výuky a zavádění nových technologií,

-          další vzdělání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku,

-          spolupráci při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe,

-          finanční a materiální podpora výuky,

-          účast odborníka z praxe při tvorbě ŠVP, při závěrečných zkouškách, v radě školy apod.,

-          zajišťování dalšího vzdělání pro sociální partnery,

-          účast na společenských akcích,

-          tvorba učebních textů.

 

 

Spolupráce školy se společností E.ON


Rozhodující sociální partneři naší školy jsou E.ON Česká republika s.r.o., ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín a Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

 

Spolupráce se společností E.ON zahrnuje tyto oblasti:

-          poskytování stipendia vybraným žákům,

-          účast učitelů odborných předmětů a odborného výcviku na odborných školeních pro pracovníky společnosti,

-          stáže učitelů odborných předmětů a odborného výcviku na pracovištích společnosti,

-          exkurze žáků, materiální technická podpora výuky a finanční podpora,

-          zajišťování dalšího vzdělávání pracovníků společnosti,

  • rekvalifikace,
  • školení montérů kabelových souborů,
  • školení pro práce pod napětím,
  • další kurzy dle požadavků společnosti,

-  vzájemná účast pracovníků školy a společnosti na významných společenských akcích.

 

Důležitou kapitolou spolupráce je i samotné uplatnění absolventů školy ve společnosti E.ON. Navzájem si pomáháme s personálním marketingem - pomáháme s náborem absolventů pro potřeby společnosti, E.ON se naopak snaží pomoci s náborem žáků do 1. ročníků a propagací naší školy.

 

 

Spolupráce školy s dalšími partnery


Se společností ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín spolupracujeme v těchto oblastech:

-          další vzdělávání učitelů – letní univerzita (stáž v elektrárně – 12 dní),

-          exkurze žáků a jaderná maturita (znalostní soutěž),

-          finanční podpora výuky,

-          účast pracovníků společnosti ve výuce,

-          účast na společenských akcích,

-          nábor absolventů pro společnost ČEZ, a vzájemná propagace společnosti a školy.

 

Naše škola je členem Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, který sdružuje 33 společností s 19 tisíci zaměstnanci. Kromě odborných činností svaz podporuje rozvoj odborného energetického a elektrotechnického vzdělávání; podílí se na tvorbě legislativy v odborném školství; vytváří podmínky pro uplatnění absolventů členských škol v energetických společnostech ČR, tak i v rámci EU; organizuje celostátní soutěže dovedností v elektrooborech; stanoví zásady spolupráce, které jsou na valných hromadách projednávány a doplňovány; spolupracuje se školami při tvorbě učebních textů a v projektech OPVK, Leonardo da Vinci apod.

 

Podle vyjádření sociálních partnerů – budoucích zaměstnavatelů našich žáků je nutné větší sepětí teorie a praxe, posílení praktické části výuky, aby žáci byli ve větší míře seznamováni s novými technologiemi. Toto lze u odborných škol docílit pouze široce rozvinutou spoluprácí se zaměstnavateli – sociálními partnery.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky