Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání v Praze 22. listopadu 2011. Sborník obsahuje všechny příspěvky z konference, a to od zástupců realizačního týmu projektu, regionálních konzultačních center i pilotních škol zapojených do projektu a dalších odborných škol. Do sborníku je zahrnuto i několik příspěvků, které na konferenci nezazněly.  

V úvodu sborníku najdete příspěvky týkající se hlavních výstupů projektu Kurikulum S, proměn kurikula v Evropě a výzkumu na pilotních školách, který se věnoval mapování názorů učitelů na kurikulární reformu. V dalších příspěvcích vycházejí zástupci několika regionálních konzultačních center ze své dvouleté činnosti v pomoci odborným školám se zaváděním školních vzdělávacích programů a popisují formy pomoci, kterou poskytovali odborným školám. Představují například organizování letní školy pro učitele, uspořádání kulatého stolu v oblasti jazykového vzdělávání, vývoj spolupráce s Českou školní inspekcí nebo organizování praktických stáží pro učitele ve firmách.

Dalšími autory příspěvků jsou učitelé nebo ředitelé pilotních i dalších odborných škol, kteří popisují své zkušenosti ze zavádění kurikulární reformy do praxe. Ve svých příspěvcích hovoří o projektovém vyučování, spolupráci se sociálními partnery, zkušenostech z přípravy profilové maturitní zkoušky nebo výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Seznam příspěvků

1. Cíle a výsledky projektu Kurikulum S - Ing. Taťána Vencovská, hlavní manažerka projektu

2. Proměny kurikula v rámci Evropy - Mgr. Martina Kaňáková, národní koordinátorka sítě ReferNet

3. Názory učitelů pilotních SOŠ a SOU na kurikulární reformu - Mgr. Petr Knecht, Ph.D., Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

4. Názory učitelů na realizaci kurikulární reformy - Ing. Radoslav Kučera, ředitel Obchodní akademie Pelhřimov

5. Vývoj potřeb škol ve vztahu k tvorbě ŠVP a role RKC v tomto procesu - Ing. Zdeňka Marešová, RKC Jihočeského kraje

6. Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ A SOU - Doc. Ing., Berta Rychlíková, CSc., RKC Moravskoslezský kraj

7. Příprava profilové maturitní zkoušky v oboru vzdělání Obchodník - Mgr. Miroslava Bazinková, RNDr. Věra Zábojníková

8. Žákovské projekty z pohledu možností zapracování do profilové maturitní zkoušky – praktické zkušenosti - Mgr. Miloš Blecha, VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

9. Zkušenosti Regionálního konzultačního centra Praha s pořádáním Letní školy - Ing. Agáta Kočí, Regionální konzultační centrum Praha

10. Jazykové vzdělávání - pohled od kulatého stolu - Mgr. Pavla Ježková, PaedDr. Dagmar Pančíková – RKC Plzeňského kraje

11. Praktické stáže SOŠ ve firmách v kraji Vysočina  - Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education

12. Česká školní inspekce v SOŠ a SOU - spolupráce RKC Středočeský kraj se zástupci ústředí ČŠI a středočeského krajského inspektorátu - PhDr. Ivana Šmejdová, vedoucí RKC Středočeský kraj

13. Žákovské projekty – Kapitoly z novodobých dějin - Ing. Václav Halada, Mgr. Petra Vrtělková, SOŠ Stříbro

14. Spolupráce školy se sociálními partnery - Eliška Jiříková a Ing. Jan Staněk, SOŠ elektrotechnická, COP, Hluboká nad Vltavou

15. Minulost, přítomnost a budoucnost technického lycea a jeho místo v české vzdělávací soustavě - Mgr. František Procházka, Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim; sekce technických lyceí při Asociaci průmyslových škol ČR

16. Profilová část maturitní zkoušky na Střední škole hotelové a služeb Kroměříž - Ing. Věra Zezuláková, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

17. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním kurikulu - Mgr. Marie Velflová, autorka pracuje jako výchovný a karierový poradce

 

Sborník ke stažení zde zde (6,08 MB)

Více o závěrečné konferenci zde

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky