Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Třetí etapa autoevaluace: jaro 2010 – jaro 2011

Projekt Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Z hlediska plánování a realizace dalších aktivit v rámci autoevaluace školy byl důležitým mezníkem rok 2010, kdy se škola zapojila do krajského projektu Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji. V průběhu realizace projektu se škola zúčastnila níže uvedených aktivit, které jsou důležité i z hlediska popisovaného procesu autoevaluace školy:

začátek března 2010 Úvodní konference projektu – tisková zpráva dostupná na https://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=133996&doctype=I02&&cpi=1
březen 2010 výběr členů evaluačního týmu školy
březen – červen 2010 vzdělávání členů evaluačního týmu
květen 2010 třetí snímání – tentokráte pouze 1. a 2. ročníky a sbor, profesní profily jednotlivců
červen 2010 interpretace výsledků externím konzultantem firmy DAP – Services, s. r. o.
červen – září 2010  práce evaluačního týmu na návrhu struktury vlastního hodnocení organizace v období školních let 2010/2011  – 2012/2013
30. září 2010 návrh struktury vlastního hodnocení organizace v období školních let 2010/2011 – 2012/2013 (Příloha č. 14) projednán pedagogickou radou

 

Závěry po třetím snímání

V květnu 2010 škola potřetí použila nástroj Vnitřní evaluace školy, tentokrát jako součást krajského projektu podporujícího kvalitu.

K jakým závěrům jste došli po třetím snímání?

„Po interpretaci výsledků třetího snímání se dostavil velký pocit zadostiučinění. Byly to naše třetí výsledky, které jsme získali použitím stejného evaluačního nástroje, takže jsme mohli srovnávat. Ukázalo se, že oproti předchozím letům došlo k nárůstu efektivity učení: z 40 v roce 2006 a 10 v roce 2008 se v roce 2008 škola dostala na +10. Potěšitelné bylo, že došlo též ke zlepšení klimatu. Porovnáním s výsledky z minulých evaluací bylo jasné, že žáci začali vnímat chování vedení školy i učitelů jako vstřícnější, prostředí školy bylo charakterizováno jako otevřené s atmosférou, která podporuje vzájemnou komunikaci, což přispívá ke zvýšení efektivity učení. Výsledky evaluace bylo potvrzeno, že oporou učení jsou dobré vztahy žáků s třídními učiteli i mezi spolužáky navzájem. Oproti minulým letům došlo k výraznému zlepšení vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky, stejně tak i ke zlepšení vztahu k osobě ředitelky školy, a to jak u studentů, tak i u pedagogů. V kolektivu vyšlo lepší přijímání změn. S čím jsme spokojeni příliš nebyli, byl fakt, že zodpovědnost za učení na sebe hodně přejímají učitelé. Nápravu tohoto jevu si vedení školy stanovilo jako jeden ze svých dílčích cílů do budoucna – vytvořit společnou formativní strategii tak, aby slovo zodpovědnost bylo pro žáka skutečným zvnitřněným pravidlem jeho chování
a jednání. “

Po interpretaci výsledků se měla každá škola zapojená do projektu rozhodnout, jakou prioritu chce v rámci svého dalšího rozvoje v následujícím školním roce řešit. Jako forma metodické pomoci při stanovování cílů rozvoje a kroků jejich naplňování byla účastníkům projektu nabídnuta supervizní setkání. Jejich výstupem byl pro každou školu zpracovaný plán dalších kroků směřujících k naplnění stanovených cílů v oblastech, které si daná škola na základě evaluační zprávy označila jako prioritní. Supervizního setkání se účastnilo většinou pět škol ze Zlínského kraje – ty byly vybírány tak, aby se nejednalo o školy konkurenční.

Školy na těchto setkáních prezentovaly:

  • zkušenosti ze snímání,
  • své silné a slabé stránky na základě výsledků zjištěných evaluací – efektivita učení, atmosféra vztahů, rizikové jevy apod.,
  • plánovaná opatření, včetně odhadu času, pověřené osoby a forem práce,
  • které parametry svých výsledků VEŠ si chtějí uchovat a v čem se chtějí zlepšit.

Jako podklad k setkání sloužil předpřipravený pracovní list (Příloha č. 15).

Informace o kvalitě výuky získala škola sekundárně i prostřednictvím výsledků testů SCIO a podzimní zkušební maturitní zkoušky. Testováni byli na podzim roku 2010 žáci 1., 2. a 4. ročníku. Výsledky testování  i maturitní zkoušky byly analyzovány jmenovanou pracovní skupinou a společně s návrhem opatření postupně zapracovány do strategických dokumentů školy, zejména Akčního plánu strategických opatření ve školním roce 2011 – 2012 (Příloha č. 12).

 

Spolupráce s rodiči

Vedení školy vnímá veškeré aktivity školy vůči žákům a jejich rodičům především jako službu. Spokojenost zákazníků – rodičů byla na podzim roku 2010 zjišťována formou dotazníku (Příloha č. 16), který byl rodičům  předán na třídních schůzkách. Rodiče byli jako cílová skupina takto osloveni poprvé. Návrh dotazníku a jednotlivých otázek připravilo vedení školy a předložilo ho k projednání a schválení pedagogické radě. Postoj některých členů pedagogického sboru vůči dotazníku byl rozporuplný. Většina navržených otázek byla zaměřena na spokojenost rodičů s kvalitou výuky. Na snahy zjišťovat tento názor u rodičů obecně reagují mnozí vyučující nevolí a argumentují tím, že rodiče kvalitu výuky nemohou posoudit a hodnotit, neboť jí nejsou přítomni a pedagogickému procesu jako takovému nerozumí. Podobně tomu bylo i v případě vyučujících SPŠS Vsetín. Někteří navrhovali do dotazníku zařadit i otázky, které by spíše kontrolovali rodiče, než zjišťovali jejich spokojenost se školou. Tento postoj je obecně vzato u části pedagogů velmi běžný. Dotazník byl rodičům distribuován na rodičovských schůzkách a jeho návratnost byla 86 %. Oslovení rodičů přímo na rodičovských schůzkách volilo vedení školy z toho důvodu, že jejich návštěvnost je poměrně vysoká  (okolo 72 %). Tuto vysokou návštěvnost vedení školy bere taktéž jako projev pozitivního vztahu rodičů ke škole. Výsledky dotazníku byly pro školu velmi pozitivní. Byly zpracovány a všichni rodiče s nimi byli rozhlasem seznámeni na následujících třídních schůzkách. Vedení školy plánuje tuto aktivitu směrem k rodičům opakovat, a to formou korespondenčních šetření. Dále promýšlí způsoby, jak distribuovat dotazník mezi rodiče, kteří se neúčastní třídních schůzek tak, aby byla zachována anonymita odpovědí.

Spokojenost rodičů je důležitým faktorem klimatu školy, proč jste tuto skupinu oslovili formou dotazníku až v roce 2010?

„Evaluaci školy a způsob, jak bude ve škole probíhat, jsme odsouhlasili pedagogickou radou. Na začátku našich evaluačních snah byla vytvořena pracovní skupina pro evaluaci. V té první fázi jsme uvažovali tak, že pokud to má být skutečně sebehodnocení školy, pak tam nebudeme zatahovat žádné hodnocení zvenčí, tudíž ani rodičů. O názory rodičů však jako škola stojíme velmi,  scházíme se na schůzkách mimo klasifikační období a diskutujeme spolu o různých věcech, které se poskytované služby a společných zájmů týkají.“

V této souvislosti je třeba uvést, že každá třída má zvoleného třídního důvěrníka, člena výboru rodičů. Tento výbor  se pravidelně schází s vedením školy  více než jednou za čtvrtletí. Na jednáních  jsou mimo jiné projednávány i výsledky evaluace, poznatky z tvorby školního vzdělávacího programu, informace o nových maturitních zkouškách apod. Výsledky evaluace jsou výboru rodičů sdělovány korektním způsobem tak, aby případně nebyli ohroženi jednotlivci, nicméně otevřeně se dozvídají záporné i kladné poznatky z hodnocení. Skrze  důvěrníky jsou informováni i ostatní rodiče  o aktuálním dění na škole a o plánovaných krocích jejího rozvoje. Dva zástupci z řad rodičů (za nezletilé i zletilé žáky)  jsou též členy Školské rady, která se taktéž schází pravidelně s vedením školy.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Na začátku školního roku 2010/2011 bylo vedením školy v rámci interního DVPP otevřeno téma podmínky efektivního učení. Pedagogové se od začátku školního roku bavili o tom, jaké jsou podmínky efektivní výuky, co každý z nich může ve svých hodinách udělat pro to, aby je v tomto školním roce naplňoval. Vzdělávání pedagogů v obecných pedagogických a psychologických otázkách probíhá většinou formou vzdělávání celého pedagogického sboru. Tato forma se vedení školy velmi osvědčila, neboť dává prostor pro vzájemné sdílení názorů a diskuse o tom, jaké chování je žádoucí v této škole. Mnoho z těchto seminářů je realizováno interně a připravuje je paní ředitelka. Do školy jsou však často zváni i externí odborníci na různá témata. Ve specifických tématech se vzdělávají jednotlivci mimo školu na otevřených akcích DVPP realizovaných místními i celostátními institucemi DVPP.

Nahoru