Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 6: Kritéria a indikátory

soubor přílohy soubor přílohy (271,55 KB)


 

5. 1.

  • Objektivnost a kvalita pedagogické diagnostiky

Indikátory:
- Většina známek v průběžném hodnocení je objektivně/písemně doložitelných
- Hodnocení žáků je vždy veřejné a adresné
- Učitel poskytuje žákům zpětnou vazbu (o jejich pokroku a chybách)
- Hodnotící kriteria jsou stanovena společně předmětovým týmem
- Hodnoceny jsou postupy a způsoby řešení (pokud to charakter práce umožňuje)
- Známka nezahrnuje chování

  • Hodnocení pedagogickým pracovníkem je odůvodněné a motivuje žáky ke zlepšování osobních výsledků

Indikátory:
- Žáci znají dopředu pravidla hodnocení
- Hodnocené učivo je pro většinu žáků adekvátní a zvládnutelné

  • Žáci uplatňují sebereflexi a sebehodnocení

Indikátory:
- Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a sebereflexi

 

5.2.

  • Úspěšnost žáků v pololetním a závěrečném hodnocení

Indikátor:
- Nízké procento neúspěšných žáků

  • Škola ověřuje dosažení úrovně klíčových kompetencí v posledním roce studia

Indikátor:
- Procento žáků úspěšných u maturitních zkoušek

  • Úspěšnost žáků ve vlastním hodnocení

Indikátor:
- Většina žáků se umí sama ohodnotit

  • Úspěšnost žáků v externích hodnoceních

Indikátor:
- Většina žáků je v externím hodnocení průměrná
- Procento a umístění žáků v soutěžích a jiných standardizovaných testech (jazykové certifikáty…)

  • Účast v projektech a rozvojových programech, které pozitivně podporují rozvoj a dosahování klíčových kompetencí a výsledky vzdělávání žáků

Indikátor:
- Počet žáků zapojených do projektů
- Počet projektů zaměřených na podporu výuky cizích jazyků
- Počet a kvalita žákovských projektů

 

5.3.

  • Úspěšnost při přechodu na vyšší stupeň vzdělání, či při získávání pracovního místa

Indikátor:
- Počet úspěšných žáků v přijímacích řízeních na vysoké školy
- Počet absolventů zaměstnaných po maturitě v oboru
- Počet žáků registrovaných v prvním roce po ukončení studia na úřadech práce

Nahoru