Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Organizace výuky na škole (výběr ze ŠVP)

soubor přílohy soubor přílohy (187,25 KB)


 

Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 16 žáky ve skupině.
Výuka probíhá zpravidla v odborných učebnách, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Škola podporuje mimoškolní aktivity, které napomáhají rozšiřování žákovských kompetencí a všestranně rozvíjejí jejich osobnost.
V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je ve výuce kladen důraz na seznamovací sportovní kurz pro žáky prvního ročníku, lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého ročníku a v každém školním roce pak zpravidla branně-sportovní den, ve kterém soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních a branných disciplínách. Výuka se tradičně nevyhýbá ani sezónním sportům, jako jsou bruslení, běh na lyžích, lední hokej, plavání či cyklistika. Využívá se přilehlého atletického stadionu, zimního stadionu, plaveckých bazénů města a lesoparku či volné přírody v okolí školy. Ve škole fungují sportovní volnočasové kroužky, jejichž členové reprezentují školu v přátelských meziškolních utkáních a okresních a regionálních turnajích, z nichž některé organizuje škola sama. Oblíbené jsou turnaje jednotlivců a tříd v rámci školy.

V oblasti estetické výchovy a poznávání kultury jiných evropských národů a národností se žáci mohou dle vlastního uvážení a zájmu zapojovat do práce na mezinárodních projektech a společně s jejich protějšky z partnerských zahraničních škol řešit úkoly spojené s historií, současností a budoucností Evropské unie. Evropské projekty a cestování s nimi spojené se podílí i na zvyšování motivace k učení se cizím jazykům. Vedle pravidelných konverzačních soutěží v angličtině a němčině a možnosti vykonat z těchto jazyků ve škole státní zkoušku či získat anglický mezinárodní certifikát si zájemci zvyšují své kompetence výměnou elektronické pošty se zahraničními kamarády ze společných projektů.

V rámci odborného vzdělávání se škola pravidelně účastní veletrhů fiktivních firem. Žáci připraví prezentace svých firem a pokoušejí se prodat různé výrobky konkurenčním firmám z jiných škol i pozvané veřejnosti.

Každoročně škola organizuje mezinárodní soutěž „Talenti 1. ročníků“, v níž pod záštitou kraje Vysočina soutěží nejmladší žáci středních škol v grafických disciplinách na PC klávesnici. Na vykonání státní zkoušky ze psaní na klávesnici jsou systematicky připravováni žáci 2. ročníku. Starší žáci mají možnost prezentovat své odborné kompetence formou zapojení do regionální soutěže obchodních akademií „Ekonomický tým“ a ti nejlepší pak účastí v národních kolech. Se zeměpisnými zajímavostmi se mohou žáci poutavou formou přednášek a besed seznamovat v cestopisných pořadech, v nichž vystupují přímí účastníci různých expedicí.

Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které obohacují běžné třídní aktivity a metodické postupy o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Prostor se poskytuje také návštěvě divadelních a filmových představení či koncertů. Žáci jsou zprostředkovaně i přímo seznamováni i se zajímavostmi regionu Vysočina a města Jihlavy, zejména muzei, galeriemi, městskou knihovnou a architektonickými památkami. Ve škole pracuje s dlouholetou tradicí školní pěvecký sbor. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie, Francie a německy mluvících zemí.

V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena exkurzemi do místních i republikových potravinářských, dřevozpracujících a strojírenských firem, které žákům umožňují poznání různých výrobních technologií.

V oblasti sociálního a ekonomického vzdělávání se konají exkurze do peněžních ústavů /Jihlava, Praha/, Parlamentu ČR, finančního úřadu a úřadu práce v Jihlavě, jakož i firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování. V závěru 3. ročníku si žáci ověřují své odborné kompetence dvoutýdenní souvislou stáží v různých společenských institucích a firmách. Výsledky stáže – její zhodnocení – prezentují před odbornou komisí. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Pro usnadnění přechodu ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních ročníků organizovány týdenní branně-sportovní kurzy v zařízení Kalich u Kamenice nad Lipou. Kurzy jsou připravovány a vedeny odborně proškolenými učiteli, často ve spolupráci s odborníky z bezpečnostní a záchranářské praxe. Kurzů se vždy zúčastňují třídní učitelé jako koordinátoři nových třídních kolektivů.

Nahoru