Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Poradenský systém

Podpůrné systémy pro školy a partnery škol sestávají z těchto klíčových aktivit: podpora sítí spolupracujících škol, podpůrná síť odborníků a přímá poradenská podpora, podpůrné materiály (publikace, texty, web, bulletin), podpora autoevaluace pro školy     

 

ano.jpgPodpora sítí spolupracujících škol

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření a podpora sítí spolupracujících škol, které si vzájemně vyměňují informace a zkušenosti o vlastních systémech řízení kvality s důrazem na autoevaluaci, vzájemně se učí a přirozeně se rozvíjejí.

V prostředí škol regulovaném školským zákonem, kdy je navržen systém propojení vlastního hodnocení škol a externí evaluace poskytované školám ČŠI se na základě zahraničních zkušeností a zkušeností pilotních škol jeví užitečné doplnit uvedený systém sítí spolupracujících, vzájemně se učících škol, které si vzájemně sdílejí zkušenosti se systémy řízení kvality, autoevaluací a výsledky autoevaluace a v důsledku toho se budou přirozeně rozvíjet.

V této klíčové aktivitě budou vytvořeny pracovní týmy pro různé formy síťování škol (např. Peer Review, návštěvy tuzemských škol, workshopy), které komplexně navrhnou systém sítí spolupracujících škol. Jejich hlavní činnosti se předpokládají následující: využití pozitivních zkušeností z dosud realizovaných výměn zkušeností a síťování v oblasti řízení kvality škol a AE, příp. benchmarkingu, tvorba a ověřování jednotlivých forem síťování, shrnutí zkušeností z realizovaných forem síťování. V aktivitě budou realizovány Peer Review,  návštěvy tuzemských škol a workshopy. Pro potřeby této klíčové aktivity budou využívány informace z analýz realizovaných v bloku klíčových aktivit A.

V rámci této klíčové aktivity se bude hlavně realizovat:

1) Peer Review

Cílová skupina: pracovníci ZŠ a SŠ (vedoucí pedagogičtí pracovníci a pedagogičtí pracovníci)

Cíl: Pilotně ověřit metodiku Peer Review v tuzemském prostředí. Vychází z projektu Peer Rewiew Extended II.  

2) Návštěvy tuzemských škol

Cílová skupina: pracovníci ZŠ a SŠ (vedoucí pedagogičtí pracovníci a pedagogičtí pracovníci)

Cíl: Pilotní ověření užitečnosti a funkčnosti prostředku vytváření sítí prostřednictvím návštěv zástupců spřátelených institucí zaměřených na sdílení zkušeností v oblasti systémů řízení kvality a AE, coby nástroje síťování škol.  

3) Workshopy

Cílová skupina: pracovníci ZŠ a SŠ (vedoucí pedagogičtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci)

Forma: tematická výměna v oblasti řízení kvality škol a AE na dvoudenních dílnách, které se budou podle potřeby aktérů s periodou cca 6 měsíců asi 4x opakovat.

Cíl: Zprostředkovat výměnu zkušeností o řízení kvality škol a AE a podnítit spolupráci škol v této oblasti.


ano.jpgPodpůrná síť odborníků a přímá poradenská podpora

Cílem této klíčové aktivity je návrh a ověření koncepce poradenství pro školy ve formě „terénního poradenství“, a to prostřednictvím sítě poradců. Během realizace aktivity poradci ověří nabyté kompetence získané v aktivitě D1a a budou poskytovat poradenství školám v oblasti AE.  Mohou také významně ovlivnit průběh aktivity B2.

Dalším cílem je návrh koncepce poradenství pro školy i jednotlivce a její částečné ověření (např. učitele, žáky, zřizovatele, rodiče, inspektorů), a to například ve formě call centra či webového poradenství, což je považováno za „statickou“ formu poradenství. Při realizaci úkolu bude zřízeno kontaktní pracoviště AE, kde budou získávány informace přímo od zainteresovaných stran, řešeny aktuální problémy a poskytována metodická podpora v oblasti AE.


ano.jpgPodpůrné materiály (publikace, texty, web, bulletin)

Cílem této klíčové aktivity je zajistit hmotný výstup z projektu, který obdrží zdarma každá škola a který bude sloužit jako nevirtuální a stále aktuální metodická podpora autoevaluace škol ve formě informačního bulletinu. Po dobu realizace projektu bude v elektronické podobě plněn pořadač jako multimediální praktický pomocník autoevaluace přinášející informace o evaluačních nástrojích, příkladech dobré praxe, elektronický slovník a další výstupy projektu. V průběhu projektu budou nejaktuálnější informace a výstupy zveřejňovány na webu projektu, veškeré poznatky získané v průběhu řešení projektu týkající se problematiky autoevlauace a řízení kvality budou shrnuty do monografie. V rámci aktivity bude koordinovat zajištění hmotných výstupů z projektu redakční rada.


ano.jpgICT podpora autoevaluace pro školy

Cílem této klíčové aktivity je podpora autoevaluace elektronickou formou prostřednictvím zprostředkování informací o AE cílové skupině. Jedná se o vytvoření ICT prostředí dálkově přístupného školám (informační systém ve formě datového skladu a aplikačního rozhraní pro databázi dobré praxe, slovník, webové poradenství, diskusní fórum, redakční systém a web projektu) a vytvoření podpůrných softwarových aplikací pro evaluační nástroje.


Nahoru