Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Autoevaluace školy

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

1. Oblasti autoevaluace

 • materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
 • výsledky vzdělávání
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

2. Cíle a kritéria autoevaluace

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.

Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).

3. Nástroje autoevaluace

 • rozbor dokumentace školy
 • rozhovory s učiteli, rodiči
 • dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
 • srovnávací prověrky, dovednostní testy
 • hospitace

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností

 • hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku)
 • sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku)
 • projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce září)
 • projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do konce října)
 • dovednostní testy žáků - Kalibro (podzim)
 • mapa školy – Scio (dle potřeby)
 • srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok)
 • dotazníky na klima školy (1x za 2 roky)

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady

Nahoru