Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(62)

Příklad některých formulací z hlediska

a)    silných stránek:
„Schválený ŠVP pro 1. - 4. ročník.“
„Čitelnost vytvořených dokumentů.“
„Škola vyhovuje speciálním vzdělávacím potřebám – integrace, IVP, asistent pedagoga.“
„Všichni učitelé jsou kvalifikovaní a aprobovaní.“
„Učitelé jsou ochotni se dále vzdělávat.“
„Příjemné důvěrné prostředí.“
„Ostatní zaměstnanci spoluvytvářejí příjemné pracovní klima.“
„Rozpočet od zřizovatele zabezpečuje provoz školy.“
„Další finanční prostředky získáváme z grantů.“
„Škola má jasnou vizi rozvoje.“
„Fungující školská rada.“
„Dostatek informací pro rodiče od školy, pravidelné hovorové hodiny ve třech.“
„Etická pravidla pro zaměstnance.“
„Jsou vytvořena a uplatňována pravidla týmové práce, pravidla třídy a školy.“
„Táhneme za jeden provaz i s nepedagogickými pracovníky.“
„Funguje komunikace učitel – žák, mezi žáky navzájem.“
„Funguje školní parlament.“
„Výsledky práce a osobní pokroky žáků pravidelně hodnotíme v informační knížce…“
„Otevřenost školy – rodiče při výuce, společných akcích, při vedení kroužků.“

b)    slabých stránek:
„Neúplnost 1. stupně, chybí 5. ročník.“
„Nutná spolupráce se ZŠ … při tvorbě ŠVP, abychom se sešli na výstupech po 4. ročníku.“
„Nízký počet zaměstnanců + vysoké nároky při výchovně vzdělávací práci ----> všichni děláme všechno.”
„Velká svázanost při čerpání peněz od zřizovatele.”
„Nevyjasněné kompetence a povinnosti ředitele vůči zřizovateli (běžná provozní práce, kontroly, zodpovědnost).”
„Část žáků se nezapojuje do výjezdových akcí.”
„Žáci z nepodnětného rodinného prostředí obtížně hledají sami sebe.”
„Jsme na začátku cesty… všichni nejsme ztotožněni s evaluací.”

c)    příležitosti:
„Spolupráce ze strany dětského domova LILA.“
„Využití zapálených a ochotných rodičů a ostatní veřejnosti pro bližší spolupráci.“
„V okolních školách nenabízejí výuku v 5. ročníku, my jdeme do toho…“
„Spolupráce ze strany ostatních málotřídních škol – sdílení dobrých praxí.“

d)    hrozby:
„Úbytek žáků, demografická křivka.“
„Nízký počet mladých lidí, kteří přicházejí do obce.“
„Finanční normativy.“
„Neustálé změny v legislativě.“
„Myšlení lidí, místní kolorit v jednání při jakékoliv změně.“

Nahoru