Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

6. Závěr

Tato zpráva o autoevaluaci na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Nová Paka vychází z přibližně osmnáctiměsíční vlastní reflexe dosavadních zkušeností školy s autoevaluací a interakce školy s externím pozorovatelem (autorkou tohoto textu). V průběhu této doby proběhlo na desítky rozhovorů s vedením školy, s učiteli, s žáky, s rodiči, zástupci partnerů školy, vč. zřizovatele. Provedeny byly analýzy nejen rozhovorů, ale i dokumentů školy, došlo i k pozorování některých autoevaluačních prvků užívaných školou (jednání školské rady, jednání čtvrtletní pedagogické porady, schůzky k evaluaci projektového dne Den země 2010) i k pozorování konkrétního průběhu projektového dne, Dne Země 2010.

Zpráva se zaměřuje na momenty, které Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Nová Paka považuje za zásadní ve svých dosavadních autoevaluačních aktivitách obecně i specificky v oblasti  autoevaluace průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky.  Je tak činěno ve snaze zprostředkovat ostatním školám zkušenosti této školy z autoevaluace i jejich přesvědčení, že autoevaluace  má pro školu přínos a smysl. Pozitivní reflexe rozvoje školy v oblasti autoevaluace, reflexe přínosu autoevaluace pro školu i motivace pokračovat v započatém úsilí školy je konstatována i v aktuální autoevaluační zprávě: „Je za námi obrovský kus práce, kdy jsme se učili ohlížet se kritickým pohledem na to, co proběhlo, učili jsme se shrnout obrovské množství informací, zpracovávat jejich interpretace tak, abychom je mohli v budoucnu využít pro rozvoj školy….…. Vzhledem k dobré zkušenosti jsme se i nadále rozhodli využívat internetovou podobu dotazníků k případnému hodnocení či k zjišťování aktuálních potřeb našich žáků... Mezi naše hlavní priority patří i nadále upevňovat základní pilíře naší školy. Tyto priority a oblasti, ve kterých je třeba zlepšit úroveň vzdělání a výchovy, se stanou námětem pro autoevaluační proces v období následujícím.“ (Klapka, 2010, str. 27)

Přesvědčení, k němuž škola přichází postupně, o pozitivním přínosu autoevaluace pro školu, pozitivní efekty i postupný posun v dané oblasti dokreslují a v mnohém potvrzují i následující výpovědi – příklady výroků z rozhovorů s vedením, učiteli a žáky:

„Víc se bavíme, vidí se, co třeba studenti vytkli a je potřeba něco udělat. Víc nás to stmelilo. Nejsme ideální, ale myslím, že posun tu je.“                                        zástupkyně ředitele.

„Je vidět, že se pracuje na tom, co není dobře, co by mohlo být lepší.“

„Co vidím pozitivně, je to, že došlo ke změně postoje, autoevaluace dnes už není nadávka.“

„Elektronické dotazníky jsou zdrojem velice důležitých poznatků.“

„Myslím, že povinnost dělat autoevaluační zprávu nás donutila stanovit si cíle školy. … ale chtělo by to dotáhnout. Hodně mezi námi o cílech moc nevíme. Všimla jsem si i toho, že mezi učiteli jsou někteří, kteří by se chtěli spolupodílet na formulaci cílů školy.“

z výpovědí učitelů

„Před tím než byla autoevaluace povinná, tak to bylo vše více takovým rozhovorem. Pak jsme si řekli, že musíme mít něco na papíře. Začaly dotazníky pro studenty, tak pro rodiče, tak pro kantory a začalo se to zpracovávat a ono z toho vzešly zajímavý věci. A začali jsme se v tom lidově hrabat a začalo nás to zajímat. A chtěli jsme se zeptat na to a to… a pak se do toho vložil koordinátor ŠVP a vše šlo přes počítač a už to bylo jednodušší.“

zástupkyně ředitele

„Autoevaluace je dobrá věc. Škola  to nedělá jen z povinnosti“.   z výpovědi rodiče

 

„Vesměs, když se tady něco koná, tak se učitelé ptají. Máme možnost ovlivňovat dění na škole. je to hezký, že se ptají na náš názor, chtějí, aby se nám tady líbilo.“

z výpovědí žáků 1. G.

„Ty starší dotazníky byly více zaměřeny na třídu. Teď mi přijdou komplexnější.“

z výpovědi studentů septimy

„Když jsem pročítala autoevaluační zprávu, myslím, že by si to měl pročíst každý rodič, protože myslím, že nevědí, co se tady vše děje a dělá. Jako běžný rodič nejsem seznámena se všemi akcemi. Myslím, že běžný rodič je hůře informován, protože každý přijde pozdě večer a neví to. …… Já bych to dala jako povinnost, asi bych to neměla takto říkat, ale … je to perfektně zpracované a je hrozná škoda, že se to neví. Myslím, že by bylo dobré udělat nějaký výňatek pro rodiče.“

z výpovědi rodiče a předsedkyně školské rady

Z pohledu vnějšího pozorovatele se domnívám, že další pozitivní efekty z autoevaluace by škola mohla vytěžit z některých následných kroků v oblasti autoevaluace. Za zvážení stojí možnost explicitně pojmenovat a včlenit například funkci koordinátora autoevaluace; výhodou je pohled nezatížený tvorbou  ŠVP, podpora intenzivnější komunikace, spolupráce a zkušenostního a činnostního učení nejen mezi koordinátorem  ŠVP a koordinátorem autoevaluace, ale i mezi nejbližšími okruhy spolupracovníků jednotlivých vykonavatelů obou funkcí, později v celém pracovním kolektivu.  Za zvážení stojí rotující koordinátor autoevaluace, či rotující autoevaluační tým, kdy by vedení školy mohlo využít delegování dané funkce na určité období např. na jeden školní rok k podpoře participace jednotlivých vyučujících či dvojic na vlastním hodnocení činnosti školy ve smyslu reflexe činnosti školy. Mezi učiteli se objevil i zajímavý návrh na zřízení nerotujícího týmu lidí pověřených autoevaluací: „Dovedu si představit někoho, nebo spíš malý tým, skupinu 3 – 5 lidí, kteří by to měli na starost. Ať už jde o inspirace z jiných škol, co se bude hodnotit… Nevím, jestli tady u nás je na to prostor, ale věřím, že jo. Rotujícího ne, ale skupinu ano. Mám obavu, že když to má na starost jeden člověk, tak už předává jen finální výsledky. Skupina by měla i větší oporu pro případné nepopulární názory.“ (z výpovědí učitelů)

Dalšímu rozvoji školy obecně i v oblasti autoevaluace by mohlo pomoci větší povědomí o strategickém plánování  i vizích školy zejména mezi učiteli a konkrétnější rozlišení dílčích cílů a kritérií autoevaluace; efekt by bylo možné očekávat ve snazším a efektivnějším vytvoření a využívání systému týmového a participativního plánování a hodnocení, vč. metaanalýzy.

Z pohledu autorky tohoto příkladu inspirativní praxe a zprostředkovatelky zkušeností Gymnázia a střední odborné školy pedagogické Nová Paka s autoevaluací školy mi závěrem nezbývá než popřát této škole i školám ostatním další úspěšný rozvoj.

Nahoru