Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Závěrečné shrnutí

Příklad inspirativní praxe vznikal v období září 2010 – listopad 2011. Nejdůležitějšími nástroji byla analýza dokumentů školy a strukturované rozhovory s vedením školy a vybranými pedagogy. Vznik příkladu negativně ovlivnilo náročné období na  jaře roku 2011, kdy muselo vedení školy i jednotliví pedagogové zvládnout obrovský nápor časově náročných úkolů v souvislosti s realizací státních maturit.

Říká se, že na vedení nějaké organizace, projektu, školy je nejtěžší práce s lidmi. A nejtěžší na práci s lidmi je práce na změně jejich postojů.

Citlivě vysvětlit člověku, že práce, kterou odvádí, má své kvality, ale dala by se dělat i jinak, je umění zasluhující obdiv.

Rozšířit někomu obzor o nové možnosti, přesvědčit ho, že je užitečné o věcech přemýšlet i jiným způsobem, než byl zvyklý, a účinně ho stimulovat k tomu, aby začal věci dělat jinak a setrval u toho, to už je mistrovství. Navíc je to běh na dlouhou trať, kdy výsledky můžeme očekávat nejdříve za rok, za dva nebo taky vůbec.

Vedení SPŠS Vsetín se negativních postojů ke změnám, inovativním metodám výuky a novým strategiím při práci s žáky na začátku svého působení ve škole nezaleklo. Popisovaný příklad  je ukázkou promyšlené systematické a trpělivé každodenní práce, která přinesla své ovoce. Výsledky v podobě zvýšení efektivity výuky, zlepšení vztahů mezi vedením a pedagogy, pedagogy a žáky a celková pozitivní změna klimatu se projevily i v evaluačních šetřeních.

Tento příklad inspirativní praxe je popisem práce školy, která evaluaci nebere jako zatěžující administrativní komplikaci, ale která k ní přistupuje jako k příležitosti reflektovat svou práci a pracovat na zvýšení její kvality. Vedení školy si promyšleně  zvolilo evaluační nástroje a výsledky evaluace postupně zapracovává do strategických materiálů školy, na základě kterých jsou pak formulovány cíle v akčních plánech i cíle operativní. Vzhledem k tomu, že primární evaluační nástroj byl použit celkem čtyřikrát, získalo vedení zajímavý materiál a zejména zpětnou vazbu k opatřením, která provádí.

Jako efektivní nástroje prosazování změn se osvědčila promyšlená systematická personální práce, která zahrnovala především pravidelné hodnotící pohovory, vzdělávání pedagogického sboru a změna výchovně-vzdělávací strategie, které bylo dosaženo nejen postupným zaváděním metod aktivního učení, ale také  prací na společně sdílených hodnotách, změnou školního řádu a řadou dalších dílčích kroků.

Právě popis práce na společně sdílených hodnotách je cennou inspirací pro management dalších škol, jak se dá evaluace propojit s prací na změně klimatu.

Na první pohled by se pozorovateli zvenčí mohlo zdát, že kroky, které nové vedení od svého nástupu do funkce volilo, nebyly dostatečně rychlé a razantní. Avšak právě příklad SPŠS Vsetín je ukázkou provádění změn, které jsou plánovány a realizovány systematicky a přitom citlivě s ohledem na dlouhodobý cíl a jednotlivé členy společenství školy, s hlubokou znalostí procesů i zákonitostí lidské psychiky a na základě  zkušenosti z práce s lidmi. 

 

Analyzovány byly tyto dokumenty:

 • ŠVP se zaměřením na strojírenství a výpočetní techniku (Příloha č. 1),
 • Výroční zpráva o činnosti 2009 – 2010 (Příloha č. 20),
 • Výroční zpráva o činnosti 2010 – 2011 (Příloha č. 21),
 • Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín na léta 2007– 2010 (Příloha č. 10),
 • Koncepce dalšího rozvoje Střední průmyslové školy strojnické Vsetín na léta 2010 – 2015 (Příloha č. 18),
 • Akční plán strategických opatření ve školním roce 2010 – 2011 (Příloha č. 11),
 • Akční plán strategických opatření ve školním roce 2010 – 2011 – vyhodnocení (Příloha č. 17),
 • Akční plán strategických opatření ve školním roce 2011 – 2012 (Příloha č. 12),
 • Plán hospitací a kontrolních činností 2008 – 2009 (Příloha č. 13),
 • Návrh struktury vlastního hodnocení organizace v období školních let 2010/2011 – 2012/2013 (Příloha č. 14),
 • Minimální plán prevence 2007 (Příloha č. 2),
 • Formulář – Hodnocení vztahů zaměstnanec – firma (Příloha č. 5),
 • Formulář – Formulář pro pohovory 1 (Příloha č. 6),
 • Formulář – Formulář pro pohovory 2 (Příloha č. 7),
 • Školní řád – aktualizovaná forma (Příloha č. 19),
 • školní almanachy.

Nahoru