Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Stručný popis vybraných specifických aktivit – příkladů dobré praxe

Soubor vybraných příkladů dobré praxe (PDP) byl zaměřen na extrakurikulární aktivity školy včetně grantové činnosti. Z mnoha těchto aktivit zde prezentujeme výběr sledovaných akcí od září 2009:  

Akce DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

18. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií se uskutečnil v Chebu dne 26. listopadu 2009

Účast přibližně 300 studentů a středoškolských profesorů dějepisu z téměř 70 českých a slovenských gymnázií. Pravidelně se účastní renomovaní historici z Karlovy univerzity.

Dějepisná soutěž 1 Dějepisná soutěž 2 Dějepisná soutěž 3 Dějepisná soutěž 4

Tato významná aktivita s vysoce pozitivním ohlasem na celostátní úrovni má tradici od roku 1992. Od roku 1999 je pořádána Nadačním fondem Gaudeamus, který sídlí v budově Gymnázia v Chebu a celoročně připravuje uvedenou soutěž jako svoji hlavní aktivitu.

Rozpočet akce pro rok 2008 již činil 1,3 milionu korun, ty fond získává od mnoha desítek sponzorů (viz kopie zpráv soutěže za roky 2007, 2008).

Soutěž řídí pan Miroslav Stulák, který kromě vedení nadačního fondu a jmenované akce má třetinový úvazek na gymnáziu.

Finanční záležitosti jsou řešeny standardně dle legislativy platné v ČR, proběhla také kontrola FÚ v Chebu (výroční zpráva nadačního fondu obsahuje především souhrnné údaje a výstupy z účetnictví).

Výstupy z akce jsou prezentovány nejenom v tisku, ale také v televizi (loni například v ČT i TV Nova).

Management akce se opírá zejména o dobrovolníky z řad studentů gymnázia. Jedná se o tým přibližně 40 studentů, kteří realizují množství aktivit s vyvrcholením v době pořádání akce. Pan Stulák prezentoval tabulku kontaktů a vysvětlil, že se někdy jedná o rychlé řízení, vzájemnou pomoc, podporu atd.

Tuto část považuje za velmi významnou součást výchovy studentů, neboť jak říká „… učí se žít a pracovat v týmu, pomáhat si.“

Podrobné informace a výsledková listina za rok 2009 jsou v přístupné na https://www.gymcheb.cz/view.php?cisloclanku=2009120003

Poznámka k evaluaci akce:

 • Průběžně probíhá ve vedení školy.
 • Průběžně ji realizuje manažer Mgr. Stulák s partnery a studenty – dobrovolníky.
 • Hlavní evaluací je vlastní úspěšná realizace náročné soutěže.
 • Finančně je to účetnictví Nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb a výroční zpráva.
 • Je vydáván propagační matriál o soutěži, který hodnotí minulý ročník (viz za rok 2007 a 2008).
 • Informace o akci je součástí výroční zprávy gymnázia.
 • Pravidelně se koná setkání ředitele školy s organizátory (studenty – dobrovolníky).

Dějepisná soutěž 2010

25. 11. 2010 se uskutečnil 19. ročník za účasti studentů z téměř 70 gymnázií z ČR a jednoho gymnázia z Bratislavy. Soutěžilo se ve znalostech období let 1526 – 1618 v českých zemích.

Téma roku 2010 bylo „Století českého stavovského státu“.

O soutěž projevují mimořádný zájem krajské a městské úřady i političtí činitelé (pro rok 2010 podpořilo akci 75 poslanců a 4 ministři vlády ČR, dále hejtman a poslanci Karlovarského kraje atd.).


Akce VĚDA PŘED RADNICÍ

Týden škol UNESCO – Mezinárodní rok astronomie

Zábavná věda v podání studentů a učitelů Gymnázia Cheb na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Zábavná věda 1

Zábavná věda 2

Zábavná věda 3 zábavná věda 4

Z hlediska autoevaluace je potřebné poznamenat:

Příprava začala již rok před podáním žádosti o podporu prostřednictvím grantové směrnice města Cheb (SPA č. 22/2007).

Při přípravě akce byly využity zkušenosti z minulých let a do její realizace se předpokládalo zapojení přibližně 100 studentů a pedagogů. Příprava začala dle plánu již v prvním pololetí roku 2009 a podílelo se na ní nejenom vedení školy, ale i řada učitelů odborných předmětů a především řada studentů jako dobrovolníků (viz fota).

Vlastní akce probíhala od čtvrtka 1. října do soboty 3. října 2009 v době od 9  do 16 hodin před městskou radnicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Akci přímo na místě střídavě kontrolovali ředitel školy a jeho zástupci a vedli ji pověření učitelé.

Obsah:

Atraktivní a zábavnou formou byly představovány a předváděny aktivity – pokusy, jež demonstrovaly podstatu celé řady přírodních a technických jevů. Připraveno bylo mnoho interaktivních exponátů a názorných demonstrací, které návštěvníkům umožnily vše  vnímat, důkladně a zblízka si prohlédnout, osahat, sledovat a obdivovat. Kolemjdoucí se kromě prohlídky názorných exponátů a populárně naučných expozic mohli sami přímo zúčastnit předváděných prezentací a pokusů.

Věda před radnicí byla v roce 2010 realizována od 30. 9. do 2. 10. 2010.

Objevila se zde celá řada nových stanovišť se zajímavými pokusy a aktivitami pro širokou veřejnost.

Poznámka k evaluaci akce:

 • Průběžně je akce vyhodnocována na poradách vedení školy.
 • Příprava a realizace: učitelé odborných předmětů se studenty – dobrovolníky
  a nepedagogickými pracovníky připravují řadu exponátů svépomocí v dílnách školy. Podle potřeby jsou při přípravě pracovníci vysíláni na exkurze pro získání zkušeností (přírodovědná a technická muzea, výstavy).
 • Vedení školy se také průběžně účastní vlastní akce na náměstí v Chebu.
 • Vedení školy dále umožňuje vyučujícím a studentům školy se akce účastnit a zaznamenává jejich připomínky.
 • Evaluací je vyhodnocení grantu dle Grantové směrnice města Cheb, které akci finančně podporuje.
 • Každoročně probíhá závěrečné setkání ředitele školy s organizátory (studenty – dobrovolníky).
 • Aktivita je celkově zhodnocena na následné poradě a získané zkušenosti (pozitiva i negativa) jsou využívány při pořádání akce v dalším roce.

Akce DARWIN A VESMÍR

Putovní výstava Darwin Now byla instalována v pavilonu gymnázia.

Darwin Now 1 Darwin Now 2
Darwin Now 3 Darwin Now 4

Výstava byla realizována u příležitosti 200. výročí narození geniálního přírodovědce a zakladatele evoluční teorie Charlese Darwina a zároveň k 150. výročí vydání jeho slavného díla O původu druhů přírodním výběrem, tj. publikování jeho evoluční teorie.
Expozice byla připravena ve spolupráci s British Council a jejím účelem bylo připomenout život, vědecké objevy, expedice a vliv proslulého přírodovědce a jeho teorie v tehdejším
i současném světě.

Vstup na výstavu byl zdarma a její pořádání probíhalo souběžně s třídními schůzkami 2. 12. 2009 a se Dnem otevřených dveří 3. 12. 2009.

Akce sloužila mimo jiné k prezentaci a propagaci školy na veřejnosti a přispěla zejména ke zlepšení komunikace s rodiči studentů a jejich osvětě.

Fotografie z akce z www gymnázia: https://www.gymcheb.cz/view.php?cisloclanku=2009120007


Akce ÚSTŘEDNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY (poprvé v historii v Karlovarském kraji)

Prestižní, odborná a organizačně vysoce náročná akce proběhla na gymnáziu od 21. do 24. 3. 2010.

Podrobné informace jsou přístupné na webových stránkách školy, je z nich zřejmý společenský rozměr akce; jde zejména o propagaci kraje, města, školy, ale i matematiky, jedná se totiž o setkání matematiků a matematických talentů z celé ČR. Z programu akce vyplývá také její náročnost na organizaci  - bylo mimo jiné nutno zajistit sponzory akce a převzetí záštity nad ní, mediální podporu soutěže a její prezentaci ve sdělovacích prostředcích (noviny a ČT 24).

Management a evaluace akce

Akce se intenzivně připravovala přibližně 6 měsíců předem, ale již rok před jejím konáním vedení školy čerpalo poznatky z návštěvy 58. ročníku ústředního kola soutěže.

Pro akci byl jako hlavní manažer jmenován zástupce ředitele školy a ten si vytvořil tým složený zejména z členů předmětové komise matematiky na gymnáziu.

Podobně jako u dějepisné soutěže byli součástí realizačního týmu také studenti. Vedení totiž klade důraz na jejich schopnost kooperace a odpovědnost například při pořádání, přípravě prezentaci apod.

Rozpočet soutěže byl přibližně 500 tis Kč, přičemž MŠMT ČR přispělo zhruba třetinou rozpočtu. To znamená, že velmi náročné bylo získání zbývajících prostředků, také proto proběhla řada osobních jednání a dalších aktivit s mnoha subjekty.

V tomto směru Gymnáziu Cheb velmi pomohli bývalí absolventi, kteří se na sponzoringu podíleli přibližně ze 75 %.

S ubytováním a stravováním pomohly další střední školy v Chebu.

Celá akce probíhala dle plánu a průběžně byla hodnocena na pravidelných poradách.

Vyhodnocení akce:

 • média a ohlasy účastníků – akce byla hodnocena velmi pozitivně,
 • finanční uzavření akce doposud probíhá (duben, 2010),
 • byl vydán almanach z akce, který byl rozeslán partnerům akce (na jeho tvorbě se výrazně podílela redakční rada studentského časopisu G-eCHo).

Poznámka: v akci byly zúročeny zkušenosti z fundraisingu školy z minulých let.

Matematická olympiáda 1 Matematická olympiáda 2

Další příklady viz www.gymcheb.cz


Specifikem gymnázia je realizace řady projektů ESF

Stručná informace k projektům je v příloze č. 2 a též na webových stránkách školy.

Vedení školy jsme požádali o stručné zhodnocení zkušeností z projektové činnosti a výše uvedených akcí, z nichž každá je samostatným velkým projektem. Šlo nám zejména o poznatky týkající se řízení projektů a jejich autoevaluace.

Informace k managementu projektu a k autoevaluační činnosti:

Zkušenosti z vedení školy:

 • Průběh uvedených projektů není možný bez delegování pravomocí a rozdělování úkolů na další pracovníky školy. Výběr probíhá na základě zkušeností učitelů z konkrétních oblastí a jejich schopností.
 • Je vždy nutné stanovit časový harmonogramy projektů a průběžně kontrolovat činnost. Obvykle je to dáno typem projektu, důležitá je průběžná kontrola a aktualizace úkolů a termínů.
 • Samozřejmou součástí je motivace pracovníků a ocenění jejich práce. Do projektů se zapojuje přes padesát procent pracovníků školy.
 • Vedení školy se pravidelně účastní porad k projektům s partnery participujícími na  projektech.
 • Právní odpovědnost vyplývající z legislativy má ředitel školy, odpovědnost za management projektů je ovšem delegována na zástupce ředitele a určené pracovníky z řad pedagogického sboru.
 • Jestliže je příjemcem dotace škola, ukazuje se jako naprosto nezbytné mít kvalitní servis pro administraci a účetnictví projektu.

Vedení školy považuje projekty za velmi důležité z hlediska podpory ŠVP, rozvoje pracovníků, ale i studentů, kteří se na projektech podílejí.  Zlepšují se materiální podmínky a image školy.

Zkušenost: rizikové části projektů.

Velký počet projektů spojený s nárůstem finančních dotací přináší problémy, jako jsou např. neuznatelné náklady v projektech. Obvyklý 10% neuznatelný náklad u jednoho malého projektu sanovatelný školou může v případě souběžné realizace více projektů představovat pro školu značnou finanční zátěž, kterou lze řešit jen ve spolupráci se zřizovatelem.

Nahoru