Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Kontext fungování školy

Jedná se o plně organizovanou školu, kterou v současné době navštěvuje 247 žáků v 11 třídách (kapacita 540 žáků). Druhý stupeň funguje jako spádový pro malotřídní školy z okolí. Další školy s druhým stupněm najdeme v Josefově Dole, Jablonci nad Nisou a Tanvaldě. Tanvald a Jablonec nad Nisou navíc nabízí víceleté gymnázium.

ZŠ Smržovka je provozována městem ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdáleny 300 m a jsou zasazeny do kopcovité krajiny, obklopeny zahradou, rozlehlým parkem a blízkým lesem. Pouhých 600 m od školy leží přirozené centrum města.

V budově 1. stupně, která byla jako škola otevřena roku 1889, jsou spolu s kmenovými třídami prvního stupně tři oddělení družiny, školní jídelna, tělocvična, učebna keramiky, multimediální učebna, předškolní třída MŠ a čtyři učitelské byty.

V budově 2. stupně vedle tříd najdeme kanceláře vedení školy, školní dílny, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, knihovnu, odborné pracovny cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu, informatiky, společnou učebnu fyziky a chemie, spininku a další čtyři školní byty.

Škola využívá počítačovou síť rozvedenou do všech kabinetů a učeben, internetové připojení ve dvou odborných učebnách, Onfinity a další kvalitní techniku. V případě špatného počasí žáci mohou pobývat na chodbách, kde mj. hrají volně přístupný minifotbálek a hokej.

Žákům a veřejnosti je také k dispozici hřiště s umělým povrchem a sportovní hala mezi budovami školy.

Charakteristika učitelského sboru

Ve škole působí mladý učitelský sbor čítající 23 členů, jeho součástí je i vedení školy: ředitelka, její zástupce, dále tři vychovatelé, z nichž jeden je zároveň asistentem pedagoga. Věkový průměr sboru je 38 let. Ve školním roce 2010/2011 zde pracovalo 6 mužů (1 vychovatel a 5 učitelů). Dva členové pedagogického sboru působí jako koordinátoři ŠVP a jeden zastává roli správce ICT. Funkce výchovného poradce je rozdělena (škola to vidí jako efektivní vzhledem k působnosti ve dvou budovách) na poradce pro poruchy učení, který má státní zkoušku ze speciální pedagogiky, a výchovného poradce, který se více zaměřuje na volbu povolání. Tento poradce má bakalářský titul v oboru sociální pracovník a v současné době studuje obor výchovný poradce. Zároveň je metodikem prevence, a to pro své zkušenosti sociálního kurátora a vedoucího preventivního a krizového centra.

Vedení školy dbá na profesní rozvoj pedagogů především v oblasti metod kritického myšlení a kooperativních metod. Proto DVPP dlouhodobě a systematicky orientuje na inovace ve školství a bývá realizováno konkrétní objednávkou školení pro celý pedagogický sbor. Každým rokem je rovněž organizováno výjezdní vzdělávání zaměřené na týmovou spolupráci. Většina učitelů se zároveň podílí na vedení volnočasových aktivit žáků.

 

Tabulka č. 1 Přehled kvalifikovanosti učitelského sboru

 

Předmět

Celkový počet hodin týdně

Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí

Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilostí

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Počet vyučujících

Počet hodin týdně

tj. %

Matematika I. st.

28

4

19

67,86

2

9

32,14

Prvouka

8

2

4

50

2

4

50

Český jazyk I.st.

50

2

18

36

4

32

64

Přírodověda

4

1

2

50

1

2

50

Vlastivěda

3

2

3

100

0

0

0

Anglický jazyk I.+II. st.

36

1

12

33,33

4

24

66,67

Německý jazyk II. st.

9

0

0

0

1

9

100

Matematika II. st.

20

3

20

100

0

0

0

Český jazyk II. st.

23

2

23

100

0

0

0

Chemie

4

0

0

0

1

4

100

Fyzika

10

1

8

80

1

2

20

Přírodopis…

10

1

8

80

1

2

20

Zeměpis…

10

1

9

100

0

0

0

Dějepis

10

1

10

100

0

0

0

Hudební výchova

5

0

0

0

1

5

100

Výtvarná výchova

7

0

0

0

2

7

100

Tělesná výchova II. st.

12

3

12

100

0

0

0

Pracovní činnosti

7

1

1

17,29

3

6

82,71

Občanská výchova

5

1

100

0

0

0

0

Rodinná výchova

5

1

100

0

0

0

0

 

 

Charakteristika žáků

 

Školu navštěvují žáci z města i z okolí, převážně ze čtyři kilometry vzdáleného Jiřetína pod Bukovou a Albrechtic, které jsou šest kilometrů od Smržovky. Škola netrpí odlivem žáků z pátého ročníku. V loňském roce odešli na víceleté gymnázium pouze 2 žáci. Přehled prospěchu žáků ukazuje, že je ve vzdělávání dosahováno dobrých výsledků. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 říká, že žáci školy se účastní vědomostních olympiád a mnohých sportovních soutěží, kde v basketbalu dosahují republikové úrovně. Celkově je zapojení žáků v rámci zájmové činnosti do sportovních kroužků označováno v této výroční zprávě jako nadprůměrné.

 

Tabulka č. 2 Přehled prospěchu žáků

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

 

Ročník

I.pololetí

II.pololetí

I.pololetí

II.pololetí

I..pololetí

II.pololetí

I.pololetí

II.pololetí

1.

28

28

26

26

2

2

0

0

2.

23

23

19

21

4

2

0

0

3.

25

25

15

21

10

10

0

0

4.

28

28

20

14

7

13

0

0

5.

25

25

13

10

12

15

0

0

I. stupeň

129

129

93

92

35

42

0

0

6..

27

27

6

6

21

21

0

0

7.

35

35

9

9

26

26

0

0

8.

22

22

4

3

18

19

0

0

9.

22

22

5

5

17

17

0

0

II. stupeň

106

106

24

23

82

83

0

0

 

 

 

Nahoru