Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Charakteristika školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151

Adresa:
E-mail:
Internetová stránka:
Ředitelka školy:
Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov
info@zskrumlov_cz
www.zskrumlov.cz
Mgr. Blanka Thonová

Škola byla vybrána do tohoto projektu především proto, že se jedná o běžnou školu, která se potýká s autoevaluací stejně jako jiné školy, zároveň si je však vědoma vlastních rezerv a pracuje na zlepšení. Ve škole pracuje tvůrčí kolektiv, který se věnuje sebevzdělávání, ale zároveň klade důraz na efektivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením či sociálně znevýhodněné. S autoevaluací pracuje nejen vedení školy, ale pokouší se o ni i učitelé se svými třídami či v jednotlivých předmětech.

Žáci školy získávají pravidelně celorepubliková významná ocenění ve výtvarných a sportovních oblastech.

Konkrétní zaměření PDP bylo vybráno proto, že učitelé i vedení školy si jsou vědomi sociálního znevýhodnění svých žáků a špatné spolupráce s rodiči, a tak se jim snaží zážitky, morální kodexy či různé jiné aktivity, kterých se jim tolik nedostává v rodině, vynahradit vlastní péčí a umem, ale i ve spolupráci s odbornými sociálními zařízeními, se kterými pravidelně spolupracují. Vytvářejí společné projekty, jejichž cílem je nejen rozvíjení spolupráce a posílení kolektivu, ale také získání tolerance mezi různým etnikem. (Projekty a jejich evaluace jsou popsány ve 3. části zprávy.)

Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj.

Hlavním účelem organizace je: „Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.

Základní vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole praktické získá žák základní vzdělání.

Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy praktické i speciální, může organizovat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i o volných dnech a ve dnech školních prázdnin. Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Škola zabezpečuje stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy.“ (citace ze Zřizovací listiny, článek 3)

Příloha č. 1: Charakteristika školy

Příloha č. 2: Vize školy

Příloha č. 3: Mise školy

Příloha č. 4: Cíle školy

Nahoru