Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Předcházení problémům v chování žáků

Dotazník pro žáky

 

Formální i neformální procesy školního života ovlivňují postoje žáků ke vzdělávání v pozitivním i negativním smyslu slova. Dotazník odpovídá na otázku, zda jsou tyto procesy žáky vnímány jako podpůrné či jako rizikové a ohrožující. Tím také ukazuje na možná rizika vývoje problémového chování u žáků příslušné třídy. Dotazník je určen žákům druhého stupně základních škol a všech typů středních škol.

Jde o anonymní šetření, jehož cílem je omezit dopady, které mohou rizikové faktory mít na postoje žáků s problémy v chování a učení a nastavit včasnou intervenci pro danou skupinu žáků. Ta je primárně zaměřena na školní prostředí a jeho jednotlivé součásti. Dotazník neslouží k identifikaci jednotlivých žáků v riziku vývoje problémového chování. Výsledky poskytuje na úrovni skupiny žáků (třídy, školy).

Cílem dotazníku (viz charakteristika dotazníku) je zmapovat, jak žák vnímá školu a v ní probíhající procesy. Konkrétně je cílem:

  • Vymezit oblasti (faktory) školního života, které žáci vnímají pozitivně a které proto mohou mít podpůrný a posilující potenciál pro jejich učení. Na pozitivně vnímaných oblastech je pak možné postavit cílenou intervenci, která má pomoci zamezit nežádoucímu vývoji chování a zvýšit motivaci k učení.
  • Identifikovat oblasti (faktory), které žáci vnímají negativně a které ve školním prostředí zvyšují riziko vývoje problémového chování.
  • Informovat a) učitele o pozitivních či případně problematických postojích žáků v konkrétní třídě jako celku nebo b) vedení školy o těchto postojích žáků v měřítku školy.

Na základě analýzy postojů žáků dotazník pedagogům poskytne informace o postojích dané třídy nebo školy jako celku k následujícím oblastem školního života:

  • celková spokojenost se školou,
  • úspěch a příležitost,
  • negativní prožívání,
  • vztah učitel – žák,
  • žákova pozice ve škole (školní statusu),
  • formování (podpora) identity,
  • sociální začlenění ve vrstevnických skupinách.

V manuálu nástroje (PDF, 3,63 MB) naleznete popis cílů nástroje, teoretická východiska, instrukce pro zadávání dotazníku, popis tvorby a ověřování dotazníku, dotazník (160,21 KB), ukázku evaluační zprávy (542,00 KB) a psychometrické vlastnosti.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník pokrývá oblasti vlastního hodnocení, jako jsou podmínky, obsah, průběh a výsledky vzdělávání, rovné příležitosti a poradenství.

Autorský tým pod vedením doc. PhDr. Věry  Vojtové, Ph.D. působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nahoru