Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Inspekční zpráva 2008

soubor přílohy soubor přílohy (225,12 KB)


INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠI-84/08-13

 

Název školy/školského
zařízení:

Adresa:
Identifikátor:
IČ:
Místo inspekce:
Termín inspekce:
Základní škola Olomouc, Mozartova 48,
příspěvková organizace


Mozartova 48, 779 00 Olomouc
600 140 211
61 989 584
Základní škola Olomouc, Mozartova 48
28. únor - 4. březen 2008


Předmět inspekční činnosti

  • Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

Cíle inspekční činnosti:

  • Zhodnotit podmínky školy pro naplňování školního vzdělávacího programu a učebních dokumentů v oblastech společenských věd, přírodních věd (zaměření na fyziku) a výchovy ke zdraví zejména v 1., 3., 6. a 7. ročníku vzhledem k účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáka.
  • Zhodnotit, zda je vzdělávání ve sledovaných oblastech a ročnících realizováno v souladu se školními vzdělávacími programy školy a podporuje rozvoj osobnosti žáka.
  • Zhodnotit výsledky vzdělávání dosahované školou.
  • Posoudit soulad vlastního školního vzdělávacího programu školy s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Inspekční zjištění:

Základní údaje

Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace (dále jen škola) byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. ledna 2005. Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc. Kontrolovaná právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: základní školy (ZŠ), školní družiny (ŠD) a školní jídelny – výdejny (ŠJV). Údaje zapsané ve zřizovací listině byly v souladu s údaji v rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku.

Ve školním roce 2007/2008 bylo zahájeno vzdělávání žáků 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola radosti. V ostatních ročnících pokračuje výuka dle vzdělávacího programu Základní škola
čj. 16 847/96-2. Z cizích jazyků je v současnosti vyučován anglický jazyk, škola vychází vstříc požadavkům rodičů, o jazyk německý není zájem. Vzdělávací možnosti školy jsou příkladně rozšířeny o pestrou nabídku zájmových útvarů.

Ve školním roce 2007/2008 je otevřeno 16 tříd, z toho 9 na 1. stupni a 7 na 2. stupni. K dispozici jsou 4 oddělení školní družiny. Ke dni 30. 9. 2007 bylo ke školní docházce zapsáno 325 žáků. Kapacita školy je využita ze 72 %, kapacita školní družiny je využita na 100 %.

V posledních 4 školních rocích, na rozdíl od většiny škol, nedocházelo z hlediska počtu tříd, žáků a pedagogických pracovníků k poklesu. Během této doby zásadně vzrostl počet žáků a byly otevřeny další 2 třídy, což je mj. důsledkem kvalitní manažerské práce, zlepšujících se podmínek vzdělávání a systematické prezentace školy na veřejnosti.

V uvedeném období došlo ve škole k výrazné proměně v důsledku realizace stavebně-technických úprav, což zásadním způsobem přispělo ke zlepšení estetického vzhledu interiéru i exteriéru, psychohygienických podmínek výuky, modernizaci vybavení, vzniku nových prostor a učeben. Rozšířilo se a zkvalitnilo zejména vybavení výpočetní technikou, dataprojektory s interaktivním systémem, připojení k internetu pro žáky i pedagogy, což umožňuje efektivnější využití výpočetní techniky ve škole. Rekonstrukce výdejny stravy zkvalitnila kulturu školního stravování. Koncepční záměry předpokládají další postupnou úpravu interiéru i exteriéru.

Ekonomické údaje

Přehled o čerpání finančních prostředků přidělených škole ze státního rozpočtu za kalendářní roky 2005, 2006 a 2007.

Finanční prostředky na přímé výdaje ze státního rozpočtu byly škole poskytnuty prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na základě ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přehled o čerpání finančních prostředků v rámci neinvestičních výdajů (celkové výdaje školy, které jsou spojeny se zajištěním plynulého chodu školy) za sledované roky 2005, 2006 a 2007 poskytuje následující tabulka:

Čerpání neinvestičních výdajů v hlavní činnosti za všechny součásti školy (základní škola, školní družina a školní jídelna-výdejna) představuje následující tabulka:

Čerpání finančních prostředků v Kč
r. 2005 r. 2006 r. 2007
Neinvestiční výdaje hrazené ze státního
rozpočtu (přímé náklady na vzdělávání)
7.763.400,- 8.781.400,- 9.960.600,-
z toho:
..... platy 5.516.000,- 6.222.000,- 7.017.000,-
..... OPPP 8.000,- 2.000,- 0,-
..... pojistné, FKSP 2.064.859,- 2.324.996,- 2.624.728,-
.....ostatní neinvestiční výdaje 174.541,- 232.404,- 318.872,-
..... v tom: učebnice a učební texty 93.059,- 68.714,- 104.736,-
............... učební pomůcky 7.468,- 29.888,- 65.707,-
............... základní školní potřeby
4.296,- 15.786,- 14.008,-
............... programvé vybavení
0,- 0,- 0,-
............... školení - DVPP
2850,- 1.710,- 6.034,-
Finanční prostředky poskytnuté v rámci
účelových dotací (celkem)
63.570,- 52.020,- 6.034,-
z toho:
UZ 33 245 SIPVZ neinvestice 30.690,- 30.100,- 0,-
UZ 33 367 projekt "HODINA" 32.880,- 21.920,- 0,-
Neinvestiční výdaje školy celkem
ze státního rozpočtzu a ESF
7.826.970,- 8.833.420,- 9.960.600,-
Celkové neinvestiční výdaje školy
(hlavní činnost)
11.925.020,- 13.515.500,- 15.031.650,-

Vysvětlivky:
OPPP  Ostatní platby za provedenou práci
FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb
DVPP  Další vzdělávání pedagogických pracovníků
SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání
ESF    Evropský sociální fond

 

Finanční prostředky poskytnuté škole ze státního rozpočtu byly ve sledovaných letech 2005, 2006 a 2007 beze zbytku vyčerpány. Jejich podíl k celkovým neinvestičním výdajům školy činil 65 % až 66 %. Největší objem byl čerpaný v oblasti mzdových prostředků a doprovodných nákladů na zákonné pojištění. Na ostatní neinvestiční výdaje související s výchovou a vzděláváním připadlo pouze 2,2 % až 3,2 % z objemu čerpaných přímých nákladů na vzdělávání. Jejich použití bylo vykázáno především v kategorii učebnic, učebních pomůcek, základních školních potřeb (pro žáky prvních tříd) a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nahoru