Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu

ROČNÍ  PLÁN školní rok 2009/2010  

soubor přílohy soubor přílohy (204,04 KB)


Výchova ke zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu

prolíná všemi součástmi školy

hlavní oblasti realizace

 1. výchovně - vzdělávací proces
 2. materiální zabezpečení školy
 3. zdravý životní styl
 4. vztahy s vnějším okolím

1/  výchovně - vzdělávací proces

 • tvorba ŠVP, dva pracovní týmy – podle vzdělávacího programu
 • dodržování denních režimů – rodina - snažit se o synchronizaci
 • vytváření správných návyků při sebeobsluze
 • vytváření správných návyků při stolování, soběstačnost při přijímání potravy
 • využívat možnosti pracovní výchovy ve vyučování i odpoledních činnostech
 • systém VOKS s vybranými dětmi  pokračovat individuálně
 • preferovat pohybové aktivity žáků, zaměřit se na kvalitní výuku tělesné výchovy a pohybových her, jógy pro děti
 • rozšíření výuky TV o rehabilitační cvičení
 • učit zásadám bezpečného pohybu na ulici při vycházkách  /odpolední činnosti/
 • organizace škol v přírodě se zaměřením na turistiku, hipoterapii
 • organizace sportovní olympiády
 • pokračovat ve vytváření metodiky rehabilitační canisterapie
 • hudebně pohybová a dramatická výchova - prezentace na veřejnosti -  taneční vystoupení, divadlo
 • využití solné jeskyně – program smyslové výchovy a relaxace
 • prohlubovat odborné  znalosti pedagogů – samostudium, organizované vzdělávání, internet, literatura  a aktivně uplatňovat v přístupu k žákům, úzká spolupráce s rodinou

2/   materiální zabezpečení školy

 • dokončení investiční akce - Výstavba spojovacího koridoru, oprava a zateplení střech
 • oprava chodníků Koperníkova
 • oprava elektroinstalace Skaunicova
 • postupná výměna nábytku přizpůsobeného fyzickým zvláštnostem dětí
 • vybavení všech učeben CD přehrávači, dále dle finančních možností
 • udržovat estetické a hygienické prostředí ve třídách, dodržovat členění prostoru na pracovní a relaxační
 • dokončení rekonstrukce - SNUOZELEN
 • třídění odpadu ve škole
 • dobudování cvičné kuchyně /Koperníkova/ dle projektu EU „Autisté nikoli v autu“

3/  zdravý životní styl

 • zásady zdravé výživy uplatňovat i ve výchovně – vzdělávacím procesu – vhodné odměny, množství jídla přiměřeně pohybovým aktivitám
 • zařazovat pobyt venku do výchovně – vzdělávací procesu ( vycházky, výlety, práce na zahradě )
 • dodržování hygienických návyků při stolování
 • dodržování doby klidu a pohybových aktivit, dodržování biorytmů

4/ vztahy s vnějším okolím

 • spolupráce s Klubem rodičů
 • připravit setkání s rodiči a zaměstnanci školy
 • správně informovat rodiče na třídních schůzkách – nejen organizační informace, ale i koncepci školy
 • taktní a citlivé jednání s rodiči na všech úrovních, kladné hodnocení a pochvala dítěte na prvním místě
 • setkání se sponzory školy a Školskou radou
 • spolupráce s ÚMČ Židenice – příprava oslav 15. výročí založení školy
 • spolupráce s ČČK, Evangelická akademie, Pedagogická fakulta MU a jinými školami za účelem získání zkušeností a předání nápadů, s Canisterapeutickou asociací
 • smlouva o spolupráci se ZOO Brno, sdružením Tlapka
 • oslavy 15.výročí vzniku školy jako právnického subjektu v MČ Brno – Židenice
 • spolupráce s německými a holandskými školami (Stuttgart, Utrecht, Ede)

Úkoly v oblasti rezerv

Jsme jeden tým, který zodpovídá za výsledky společné práce = zaměřit se na týmovou spolupráci (dvě pracoviště + dopolední + odpolední + noční )

Komunikace v organizaci

 • připravit „Průvodce školním rokem“
 • důsledné dodržování  kompetencí – ředitelka – zástupkyně ředitelky – vedoucí učitelka – vedoucí vychovatel
 • „stromeček“ pro přenos informací na principu osobní zodpovědnosti + Příručka jakosti v elektronické formě
 • na každé poradě hlásit akce na měsíc – zápis do kalendáře, vyvěsit na infonástěnky, jmenovitá zodpovědnost
 • centrální info nástěnka pro aktuální informace, povinnost zaměstnanců každý den sledovat,  na Koperníkově nástěnka na chodbě u ředitelny, na Skaunicové nástěnka před logopedickou pracovnou
 • pečlivé vedení tiskovin  UN – Krejčí, Jeklová
 • jednání s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky po domluvě kdykoliv, vždy mimo dobu vyučování!!!

Prezentace školy směrem k veřejnosti

Vyvrcholením prezentace naší školy na veřejnosti budou oslavy 15. výročí vzniku školy. (duben 2010 – vznik školy jako právního subjektu v MČ Brno – Židenice – 1.4.1995 )

Většina akcí bude podřízena těmto oslavám.

 • Den otevřených dveří
 • kalendář k 15. výročí
 • výstava výtvarných prací žáků  v Café Práh
 • školní akademie
 • vytvoření propagačního filmu
 • vývěsky školy – hledat nová místa – úkol pro všechny
 • aktualizace www stránek, foto do fotogalerie – předávat J. Jeklovi
 • spoluúčast na výstavě k 20. výročí spolupráce Brno – Stuttgart  ( 23. – 27.9.2009 – ŘŠ )
 • spolupráce s ÚMČ Brno - Židenice – výzdoba prostor, příprava oslav 15. výročí ( Dělnický dům 16.4.2010 )
 • spolupráce se ZŠ Gajdošova, ZŠ El. Přemyslovny
 • spolupráce se speciální školou Znojmo
 • spolupráce s Klubem rodičů
 • Setkání se sponzory školy a Školskou radou
 • dodržovat mlčenlivost v interních záležitostech školy

Nahoru