Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Klima učitelského sboru

Dotazník pro učitele

 

Dotazník zjišťuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů pedagogického personálu, které fungují ve sledované škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, resp. pedagogičtí pracovníci školy.

Dotazník (PDF, 154,05 KB) klimatu učitelského sboru včetně pdf-iconukázky evaluační zprávy je určen pro učitelské sbory základních a středních škol všech typů.
Východiskem předložené verze dotazníku je původní zahraniční nástroj k měření klimatu (OCDQ-Rs), který je pro účely aplikace v českém prostředí adaptován a standardizován.
Faktor sociálního klimatu školy je považován pro kvalitu její práce jako významný, a to jednak ve smyslu modelu fungující sociální komunity a dále také ve vztahu k vzdělávacím efektům školy. Charakteristiky klimatu učitelského sboru jsou v kontextu ke klimatu celé školy považovány za primární a dílem i určující.
Vytvořený nástroj sleduje dvě klíčové dimenze klimatu, a to učiteli vyjadřované vztahy uvnitř sboru a relace směrem k vedení školy. Generovány jsou z pěti dílčích parametrů (učitelova angažovanost, učitelovy frustrace, přátelské vztahy ve sboru, podpora učitelů vedením školy, pevnost vedení školy). Při interpretaci jednotlivých faktorů je navíc sledována shoda ve výpovědích učitelů (dle variability výpovědí), odlišnosti vnímání klimatu v subkomunitách školy (učitelé 1. versus 2. stupně ZŠ, učitelé versus vychovatelé apod.) a vnímaný styl řízení a vedení lidí.
Dotazník je vhodné zadávat v průběhu školního roku (nikoli na jeho začátku nebo konci). Frekvenci opakování měření není možné provádět častěji než jednou ročně (vzhledem k charakteristikám měřeného jevu). Individuální výpovědi respondentů nejsou izolovaně identifikovatelné, výstupy a interpretace mají souhrnnou povahu.

manuálu nástroje (PDF, 7,15 MB) naleznete popis cílů nástroje, teoretický úvod o sociálním klimatu učitelského sboru, vznik nástroje, popis dotazníku, pokyny pro zadávání dotazníku, postup vyhodnocení a úskalí interpretace, doporučení pro práci s klimatem sboru, dotazník (PDF, 154,05 KB) a ukázku evaluační zprávy (PDF, 1003,64 KB), psychometrické vlastnosti dotazníku, orientační normy.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník klimatu učitelského sboru poskytne řediteli i učitelům informace o kvalitě vedení a řízení školy, o vybraných aspektech personální práce. Získané informace poskytují spolehlivé indikátory o aktuálním stavu a mohou být východiskem plánování změn k lepšímu.

 

Nahoru