Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza dokumentace školy

Katalog kvantitativních indikátorů

 

Evaluační nástroj Analýza dokumentace školy je určen pro ty, kteří chtějí získat nové, inspirativní a hlavně přehledné výstupy z dokumentace, kterou školy běžně vedou. Nástroj mohou využít všechny typy škol, zejména pak základní školy 1. a 2. stupně, střední odborné učiliště, střední odborné školy, gymnázia a konzervatoře.
Evaluační nástroj pracuje s údaji vedenými školou v rámci povinné a další dokumentace (školní matrika, třídní knihy, třídní výkazy, žákovské knížky, katalogy, výsledky soutěží apod.), s informacemi, které jsou prostřednictvím školy předávány dalším institucím – statistiky (ÚIV, ČŠI, KEVIS, výroční zpráva o činnosti školy apod.), a s informacemi, jež si škola získává pro vlastní potřebu (CZVV, úřady práce, ČŠI, výroční zprávy kraje, systémové informační portály apod.). Vedení, správa, předávání a získávání výše uvedených údajů a informací se již řeší elektronickou cestou, kdy je možné přímo pracovat s údaji informačního systému školy, příp. tyto údaje importovat do vlastních tabulek (např. v excelu) a na jejich základě vygenerovat specifické indikátory kvality.
Nástroj nabízí katalogovou formou přehled indikátorů kvality, které lze v dokumentaci školy sledovat a vyhodnocovat v návaznosti na stanovená kritéria. Výběr indikátorů je plně ponechán na vůli a potřebách školy. Škola si z nabízeného katalogu indikátorů zvolí takové, jež jsou pro ni významné s ohledem na její činnosti a kontext, ve kterém se nachází.

Manuál nástroje (PDF, 1,77 MB) obsahuje cíle nástroje, popis softwarové podpory nástroje, popis práce s nástrojem, přehled dokumentace školy, ukázku práce s vybraným indikátorem kvality, ukázku indikátoru - Četnost žáků v intervalovém rozdělení klasifikačních průměrů (894,33 KB).

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Nástroj může být využit jako metodika jednoho z pohledů při vyhodnocování kvality a efektivity vzdělávacího procesu pro školské rady, management školy, pedagogické rady, klasifikační porady, předsedy předmětových komisí, třídní učitele a učitele. Lze jej použít pro průběžné hodnocení (v rámci školního roku, v rámci cyklu vlastního hodnocení), na konci sledovaného období (na konci pololetí, na konci cyklu vlastního hodnocení školy) a pro hodnocení v čase (trendy). Cílem nástroje je mimo jiné využít potenciál školou vedené dokumentace a zbytečně školu nezatěžovat další administrativou nad rámec běžných činností školy.
Evaluační nástroj pokrývá oblasti vlastního hodnocení školy:
  • podmínky k vzdělávání
  • obsah a průběh vzdělávání
  • podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělání
  • výsledky vzdělávání žáků
  • vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Autorem nástroje je Ing. et Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., který pracoval na external-iconVyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu.

 

Ing. Bc. Petr BANNERT

Nahoru