Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Shrnutí předchozích autoevaluačních procesů a jejich slabých i silných stránek

Prvním impulsem k systematičtějším autoevaluačním aktivitám se stává počátek roku 2005, kdy je školám zákonem uložena povinnost vlastního hodnocení. Pro potřeby autoevaluace využívá škola vlastní evaluační nástroje. První zpráva byla sepsána v roce 2006 na základě dotazníkového šetření. Dotazníky obdrželi žáci i absolventi SOŠ, studenti i absolventi VOŠ, všichni pedagogové (příloha VIII a-c). Dotazníky byly samozřejmě anonymní, v písemné podobě, což s sebou neslo výdaje spojené s jejich přípravou i vyhodnocením.

Garant autoevaluace k tomu říká: „Bylo to jednoduše maso… hrozně náročné na organizaci a vyhodnocení… sestavovali jsme to společně se školními evaluátory s  využitím poznatků získaných na školení, svých zkušeností i informací z jiných škol… ale ten počet… bylo třeba připravit více než 1 000 dotazníků, což si vyžádalo od školy i větší materiálové náklady… Žáci i studenti obdrželi dotazníky, které po vyplnění prostřednictvím třídních učitelů či vedoucích skupin odevzdali… tím se nám vrátila naprostá většina dotazníků s výjimkou absolventů SOŠ i VOŠ… tam jsem získali jen poměrně malé množství… Škola tedy nemá ucelený přehled o dalším působení absolventů školy. Některé výsledky jsme očekávali, některé méně… přesto výsledky ukázaly daný stav, od kterého se škola může odrazit.“

První autoevaluace proběhla bez větších obtíží, podařilo se získat relevantní informace, s kterými pak bylo možné pracovat. Výsledky byly prezentovány nejen v autoevaluační zprávě, ale obdrželi je i zaměstnanci školy. Vzhledem k názornému grafickému zpracování mohli posoudit, kde se objevují nedostatky, a společnými silami se pokusit je napravit.

Z výsledků vyplynuly následující závěry:

 

Silné stránky

 • klidná a uvolněná atmosféra ve škole i během vyučovacího procesu,

 • kvalitní a srozumitelný výklad vyučujících,

 • chválení žáků a studentů za dosažené úspěchy,

 • celkový přístup vyučujících k žákům a studentům,

 • důvěra v třídní a skupinové učitele,

 • možnost využívat infocentrum,

 • využívání audiovizuální techniky,

 • velká účast žáků a studentů na mimoškolních aktivitách,

 • adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku.

 

Slabé stránky

 • schopnost žáků věcně diskutovat,

 • využívání konzultačních hodin,

 • využívání školní knihovny,

 • zájem rodičů o výsledky vzdělávání žáků,

 • velký počet neprospívajících žáků v 1. ročníku.

 

Jednou z možných příčin poměrně velkého počtu neprospívajících žáků v 1. ročníku je klesající počet žáků hlásících se na školu, což znemožňuje jejich výběr.

Zástupce ředitelky k tomu dodává: „Do některých oborů dnes přijímáme žáky, kteří by v předchozích letech u nás vůbec neuspěli, ale co se dá dělat v normativním financování… čím více žáků, tím pro školu lépe.“

Garant autoevaluace doplňuje: „Klesá nám rok od roku úroveň přijímaných žáků… tím se snižuje i prestiž školy, která je v kraji velmi dobrá. Ukazuje se například, že u oboru Asistent zubního technika, kde žáci musí projít i když jen praktickou přijímací zkouškou, je počet neprospívajících mnohem menší než u oborů, kde se žádné přijímačky nekonají. Ve vyšších ročnících se počty žáků ani studentů již příliš nemění.“

Také v následujícím roce byly vyhodnocovány písemné dotazníky, které byly rozšířeny o další údaje zahrnující hodnocení klimatu školy i jednotlivých vyučovacích hodin (příloha IX). Vzhledem ke krátkému časovému intervalu se výsledky příliš nelišily. Žáci a studenti se podle nich cítí ve škole bezpečně, naprostá většina chodí do školy beze strachu. Dvě třetiny z nich se domnívají, že při výuce panuje klidná a uvolněná atmosféra. Příliš se jim nelíbí způsob zadávání práce. Celkově na ně škola působí pozitivně a tak ji i většinou prezentují na veřejnosti. Příprava i samotné zpracování dotazníků proběhlo obdobně jako v roce předchozím, přehledné výsledky obdrželo nejen vedení školy, ale i ostatní zaměstnanci. Zároveň byly prezentovány i na pedagogické poradě.

V roce 2009, kdy probíhalo na škole v pořadí třetí vlastní hodnocení, škola využila obdobného dotazníkové šetření, aby je mohla srovnat s předchozím obdobím. Dotazníky pro žáky SOŠ i VOŠ se podařilo převést do elektronického systému, čímž došlo k úspoře materiálu i času spojeného s vyhodnocením dotazníků zaměřených na klima školy i kvalitu výuky.

Zástupce ředitelky říká: „Využívání školního elektronického systému je již téměř nenahraditelné… je to naprosto vynikající při počtech, které naše škola má... nedalo se to srovnat s předchozími roky. Elektronické dotazníky byly připraveny v počítačové učebně, kde se jednotlivé třídy postupně vystřídaly. Samotné vyplnění dotazníků bylo časově nenáročné, každému zabralo přibližně 10 minut. Velkým přínosem bylo automatické zpracování, výsledky byly známy bezprostředně poté, co byl vyplněn poslední dotazník dané třídy.“

Garant autoevaluace uvádí: „Možným nedostatkem bylo, že v počítačové učebně je pouze 16 počítačů a více početná třída (což je většina) musela učebnu navštívit nadvakrát…i to se ale zvládlo. Opět se nám nepodařilo získat relevantní údaje od absolventů střední a vyšší školy… ani tímto způsobem se nepodařilo získat větší počet dotazníků a škola od získávání informací od těchto respondentů ustoupila. Možná se pokusíme dát odkaz na evaluační dotazník na školní webovou aplikaci Facebook… řada absolventů ho totiž navštěvuje… stále je totiž zajímají informace o naší škole, za což jsme rádi.“

Výsledky této evaluace škola zapracovala do autoevaluační zprávy. Od předchozích výzkumů se příliš nelišily. Citujeme: „Zaměstnanci i žáci stále hodnotí prostředí školy jako velmi dobré. Učitelé kladně hodnotí zázemí pro svou práci, podmínky pro další vzdělávání a také informovanost ze strany vedení školy považují za dobrou. Žáci se cítí ve škole bezpečně, naprostá většina chodí do školy beze strachu. Většina žáků se i domnívá, že při výuce panuje klidná a uvolněná atmosféra. Žáci většinou hodnotí výklad učitelů jako srozumitelný, oceňují jejich přístup. Téměř vůbec studenti nevyužívají konzultační hodiny, a to ani ti, kteří mají vážné studijní problémy. Velmi kladně je třeba hodnotit práci třídních učitelů. Důvěřuje jim 85 % žáků, většina z nich by se na ně obrátila s prosbou o pomoc.“

Silné stránky se tedy nezměnily. Ve školním roce 2008 2009 se pozitivně projevil menší počet žáků přijatých do 1. ročníku. Naprostá většina z nich totiž postoupila do vyššího ročníku. Bohužel přetrvává malý zájem rodičů jak o výsledky svých dětí, tak o celkové dění ve škole. Pro zlepšení tohoto stavu se škola rozhodla přejít právě na internetový systém Bakaláři, přesněji na jeho webovou aplikaci.

Podle managementu VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem internet a moderní informační technologie přinesly této škole mnoho výhod jsou to především nižší náklady, vyšší rychlost a efektivita. Škola například uveřejňuje na svých webových stránkách každý rok kompletní digitální brožuru jednotlivých studijních oborů. Škole to umožňuje větší flexibilitu a provádět průběžné úpravy nabídek programů a služeb. Na rozdíl od papírové brožury s informacemi o škole lze její digitální podobu aktualizovat každý den.

Přínosem jsou také vlastní školní webové stránky. Tvorba této internetové prezentace však nevznikala na základě impulzivního rozhodnutí, protože nakonec by škole mohla místo užitku přinést spíše problémy, ale na základě promyšleného postupu.

Školní správce sítě k tomu říká: „Před samotnou analýzou a návrhem obsahu jsme si museli položit následující otázky: Jaké finanční prostředky investujeme do tvorby, rozvoje a aktualizace stránek? Jakou zvolíme webovou adresu neboli doménu? Kdo je naše cílová skupina? Komu mají být naše stránky určeny? K jakému účelu mají sloužit webové stránky? Jaké základní informace by se měly objevit na webové prezentaci? Jak by měla vypadat struktura našeho školního webu? Kdo to všechno udělá? Jak zajistíme návštěvnost našich stránek? Jak budeme měřit jejich návštěvnost a úspěšnost? Jak budeme stránky aktualizovat? Jakých chyb se vyvarovat při vytváření školních stránek?

Na řadu otázek pomohl škole odpovědět dotazník. Na základě výsledků průzkumu poté škola optimalizovala své webové stránky. Celkový vzhled webových stránek byl zvolen tak, aby na první dojem působil přehledně. Ve zvolených barvách dominují odstíny modré. Základní ovládací prvky, texty a doplňková grafika jsou v odstínech bílé. Výběr barev pozadí a ostatních grafických prvků je v souladu s grafickým řešením loga a grafické kultury samotné školy. Koncepce menu a ovládacích prvků je klasická. Hlavní menu je vertikální, v pravé části webových stránek. Jeho struktura je stromová. Umožňuje uživatelům volný a jednoduchý přístup k nabízeným informacím. Dle managementu školy patří mezi klíčové informace, které se musely na webové prezentaci školy objevit: popis školy historie a struktura školy, organizace školního roku informace o pedagogickém sboru; koncepce vyučování – učební plán školy, pojetí jednotlivých oborů vzdělávání; činnosti školy konané akce, semináře, prezentace, kurzy, soutěže, využití volného času pro studenty, oznámení a komentáře posledních událostí; školní publikace – tiskové zprávy, výroční zprávy; kontakt a další odkazy na zdroje internetu související s činností školy nebo službami; možnost zpětné vazby – pomocí emailu, formuláře nebo diskusní skupiny. Z pohledu externí komunikace není bez zajímavosti fakt, že VOŠZ a SŠZ má zřízenou vlastní sociální webovou komunitu a profil na Facebooku, kde se mohou registrovaní členové scházet a vyměňovat si názory na nejrůznější problémy. V době sledování měla v rámci této aktivity škola přes 1 000 registrovaných členů. Škola má také vlastní webové album programu Picasa a vlastní video kanál na aplikaci Youtube. Během jednoho týdne navštíví webové stránky školy v průměru přes dva tisíce návštěvníků.

Pro komunikaci využívá škola také školní elektronický systém. Součástí školního informačního systému je elektronická žákovská knížka. Generované přehledy těchto systémů umožňují poté nahlížet na jednotlivé studenty (jejich prospěch v různých předmětech) nebo předměty (známky jednotlivých studentů). Součástí jsou i orientační průměry známek jednotlivých studentů či předmětů. Škola ke komunikaci používá i ,,papírové“ studijní výkazy, snaží se však o zavedení většího podílu na informování právě pomocí Bznámek. To vytváří nové možnosti komunikace mezi školou a studenty. Zavedení elektronické žákovské knížky se však nepokouší nahradit stávající komunikační cesty. To je v této chvíli prakticky nemožné. Spíše se je pokouší doplnit o něco nového, například to, že se studenti nebo rodiče k informacím, které potřebují, mohou dostat kdykoliv, pohodlně a informace jsou vždy aktuální. Samozřejmostí také je, že student či rodič může vstupovat do individuální komunikace s příslušným vyučujícím na škole prostřednictvím e-mailové pošty, mobilního telefonu. Zajímavostí je školní e-mailová a ,,pevná klasická“ schránka důvěry sloužící studentům při řešení vážných problémů. Škola žákům a jejich rodičům umožňuje i osobní konzultace s vyučujícími, konzultační dny a společné třídní schůzky. Neobvykle koncipované jsou také pravidelné Dny otevřených dveří. To koresponduje s cílem ,,otevřené školy“.

Díky všem těmto nástrojům je optimalizace a koordinace všech odloučených pracovišť lehčí a efektivnější než kdykoliv předtím. Není zde možné popsat všechny aktivity, které škola v této oblasti vykonává, byla vybrána pouze jejich určitá část. Musíme si uvědomit, že se jedná o dynamický proces, který nikdy nekončí a který je nutné neustále zlepšovat. Škola se v tomto ohledu nebrání ani možným konzultacím a výměně zkušeností. Je proto možné kdykoliv kontaktovat vedení školy.

Škola je také zapojena do řady projektů, s kterými má bohaté zkušenosti. Uvedeme nyní alespoň některé z nich.

Projekt ,,Umíme si pomoci s první pomocí“ realizovali studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu roku studenti proškolili v poskytování první pomoci celkem 3 120 dětí a žáků ve 23 základních školách, 5 mateřských školách a dvou středních školách.

Další projekt ,,Dětský úsměv“ realizovali studenti oboru Diplomovaná dentální hygienistka.  V lednu 2009 navštívili 51 mateřských škol v Teplicích a okolí a seznámili asi 600 dětí s prevencí zubního kazu a orální hygienou. V červnu navštívili mateřské školy v Ústí nad Labem, kde uskutečnili 51 instruktáží dentální hygieny a proškolili celkem 1 100 předškoláků.

Od školního roku 2010/2011 začal probíhat na VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem projekt „Adopce školy“ pořádaný ve spolupráci s policisty územního odboru Policie ČR v Ústí nad Labem. V předem dohodnutých termínech navštěvovali školu policisté. Při přednáškách seznamovali žáky s problematikou sociopatologických jevů, které se nejčastěji vyskytují na středních školách. V červnu byla provedena dotazníková akce, která byla zaměřena na efektivitu této akce (příloha X). Pro úplnost uvádíme i údaje o významnějších mimoškolních akcích v roce 2009/2010 (příloha XI).

Škola je dále například zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. Jedná se o vzdělávání pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Kromě toho se pedagogové účastní celé řady odborných seminářů, školení a přednášek akreditovaných MŠMT. O jejich velkém zájmu svědčí i to, že přidělené finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků čerpá škola řadu let beze zbytku.

Dlouhodobý záměr rozvoje školy je zpracován jako samostatný přípis a je veřejně k nahlédnutí v sekretariátu školy. Tento záměr vychází jak z dlouhodobého záměru kraje a MŠMT, tak z regionálních potřeb v oblasti zdravotnického školství. V současné době reaguje na snižující se počet přijímaných žáků v celém regionu a tím i možnost připojování dalších zdravotnických vzdělávacích institucí ke škole. Vzhledem k prostorám získaným od SZŠ Teplice však škola uvažuje o zřízení nového vzdělávacího oboru Nutriční asistentka. Základní materiály týkající se tohoto programu má škola již zpracovány, v současné době probíhá příprava na tvorbu ŠVP. Škola uvažuje také o možnostech rozšiřování vyššího studia o další obory, které nejsou v kraji realizovány. V rámci těsnější spolupráce školy se zdravotnickým terénem plánuje například rozšíření specializačního vzdělávání o další obory, a to především o obor sestra pro perioperační péči a v rámci kvalifikačního vzdělávání o obor zubní instrumentářka a všeobecná sestra.

 

Údaje o škole a kontaktní informace

 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Logo školy

Odloučená pracoviště školy: Ústí nad Labem, Moskevská 52, 400 01 Teplice, Kapelní 9, 415 01

Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48,

Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČO: 70892156

 

Ředitel školy: PhDr. Miroslava Zoubková

Zástupce statutárního orgánu: PaedDr. Jaromír Němec

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kofroň, pracovník poskytující informace k projektu na škole.

Tel.: 739 656 977

E-mail: petr.kofron@centrum_cz

Web školy: http://www.szsvzs.cz/

 

 

Nahoru