Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Péče o mimořádně nadané žáky

Práce s nadanými žáky je velmi náročnou, ale rovněž velmi důležitou součástí učitelské profese. Zatímco vzdělávání žáků se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálně znevýhodněným jsme zvyklí v našich školách věnovat již tradičně zvýšenou pozornost, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přesto právě nadaní žáci často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné a často stojí nad rámcem běžných povinností a problémů, se kterými se každý učitel denně potýká.    

Většina učitelů si uvědomuje, že nadaní žáci a studenti mají být vzděláváni v souladu se svými schopnostmi, dostávat úkoly a podněty, které odpovídají jejich rozumové úrovni a jejich nadání. Jak však vyplývá z tematické zprávy ČŠI Umí školy pracovat s nadanými žáky?“ zveřejněné v srpnu 2008, převládá dosud ve školách při práci s nadanými žáky v zásadě bezradnost a často i obecně nepochopení celé problematiky rozvojových potřeb zejména mimořádně nadaných žáků.

Mimořádné nadání se může projevovat v celkově nadprůměrných kognitivních schopnostech žáka, kdy žák dosahuje vynikajících výsledků ve většině nebo ve více oblastech vzdělávání, velmi často se však jedná i o specifický typ nadání. Takové nadání se pak projevuje např. jako zvýšený zájem, výkonnost a tvořivost žáka nebo jako prokazování nadprůměrných manuálních dovedností v určité odborné oblasti a mnohdy souvisí s vybraným oborem odborného vzdělání. Proto je důležité umět nadání žáka rozpoznat, podchytit a soustavně je rozvíjet  nejenom v základních  školách a gymnáziích, ale také ve  středních odborných školách i učilištích, ve studijních i učebních oborech.  

Abychom mohli věnovat nadaným žákům potřebnou péči a pozornost, musíme být s problematikou nadání a nadaných seznámeni z různých hledisek, která s ní souvisejí. Jedná se zejména o potřebný vhled do oblasti identifikace a diagnostiky nadání, znalost specifických přístupů vhodných pro vzdělávání  nadaných žáků a připravenost na jejich uplatňování ve výuce. Důležitá je rovněž orientace v možnostech realizace zájmové činnosti a mimoškolních aktivit pro nadané, na jejímž základě lze žákům i rodičům poskytovat vhodné tipy pro rozvoj nadání ve volném čase. Nelze opomenout ani informovanost v oblasti   profesního a kariérového poradenství, kde právě učitel dlouhodobě pracující s nadaným žákem, může významně pomáhat při volbě jeho dalšího vzdělávání a rozhodování o budoucím pracovním uplatnění.

 

Na našich stránkách Vám proto nabízíme obecné i praktické informace a aktuality z této oblasti a věříme, že jich budete moci využít ve své každodenní práci.      

Aktuality  

Legislativní podpora vzdělávání nadaných žáků

Instituce, na které je možné se obrátit

Literatura a studijní materiály pro práci s nadanými žáky 
Tipy na soutěže pro žáky  SOŠ a SOU

 

 

Nahoru